25/04/2014
Η ΔΕΗ θα εκδώσει ομολογίες 500 εκατ. ευρώ

 

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην έκδοση τριετών και πενταετών ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση είπε ότι τα έσοδα από τις ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν για μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων και για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η θυγατρική Public Power Corporation Finance plc θα προβεί σε προσφορά ομολογιών ("Senior Notes") 500.000.000 ευρώ με συνδυασμό ομολογιών λήξεως το 2017 και ομολογιών λήξεως το 2019. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που είχε βγει στις αγορές η ΔΕΗ ήταν το 2000.
Οι ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ ΑΕ.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά ('Global Exchange Market') του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Αναμένεται μείωση κερδών το α' τρίμηνο


Βάσει προκαταρκτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της διοίκησης για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, η ΔΕΗ αναμένει τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, να είναι ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης, προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Σε συνέχεια τη πρόσφατης ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία προσφοράς ομολογιών και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ' αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι βάσει προκαταρκτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της διοίκησης για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, αναμένει τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, να είναι ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
» Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των ήπιων χειμερινών συνθηκών, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης.
» Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα προ προβλέψεων Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) θα μειωθούν σε ανάλογο ποσοστό συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
» Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου.
» Οι ως άνω πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζονται να υπέχουν θέση περιληπτικής ανακοίνωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. » Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. βασίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών που εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα και υπόκεινται σε τροποποιήσεις».

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90