16/04/2014
Προσοχή στις λανθασμένες δηλώσεις ΦΠΑ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Λάθη και παραλείψεις στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ διορθώνονται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου, ο οποίος προκύπτει από την εμπρόθεσμη δήλωση η οποία με βάση το καθεστώς που ισχύει, από την 1η Ιανουαρίου, οριστικοποιείται με την υποβολή της.

Συγκεκριμένα, με την υποβολή της τροποποιητικής του ΦΠΑ προσδιορίζεται εκ νέου το υπόλοιπο της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά, ενώ στην περίπτωση που η αρχική δήλωση ήταν χρεωστική, το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο, ανεξάρτητα εάν έχει καταβληθεί ή όχι, καταχωρίζεται σε ειδικό κωδικό της τροποποιητικής, γεγονός που δεν συμβαίνει εάν η αρχική δήλωση ήταν πιστωτική.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη παρέχονται διευκρινίσεις για την υποβολή των τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει από τις αρχές του έτους.

Ειδικότερα:

  • Ο φορολογούμενος που διαπιστώνει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, καταβάλλοντος την επί πλέον διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.
  • Η εφαρμογή της αποσυσχέτισης της υποβολής της δήλωσης από την καταβολή του φόρου από 1.1.2014 έχει ως αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της δήλωσης κατά την υποβολή της, με συνέπεια ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαγραφής της αρχικής δήλωσης έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής της και απαιτείται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
  • Κατά τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης προσδιορίζεται εκ νέου το υπόλοιπο της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά. Στην περίπτωση που η αρχική δήλωση ήταν χρεωστική, το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο, ανεξάρτητα εάν έχει καταβληθεί ή όχι, καταχωρίζεται στον κωδικό 403 «χρεωστικό αρχικής δήλωσης» της τροποποιητικής δήλωσης.
  • Εάν η αρχική δήλωση ήταν πιστωτική, το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο δεν καταχωρίζεται στην τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ο κωδικός 403 είναι προσυμπληρωμένος από την υπηρεσία TAXISnet.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω αύξησης του οφειλόμενου φόρου.

Στην περίπτωση αυτή τόσο η αρχική όσο και η τροποποιητική δήλωση έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο της τροποποιητικής ισούται με τη διαφορά του συνολικά οφειλόμενου φόρου με το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης (στον κωδικό 403 αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό βάσει της αρχικής δήλωσης). Εφόσον το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εκπρόθεσμα επιβαρύνεται με τον τόκο (8,76 ετησίως, ή 0,73% μηνιαίως).

2. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω μείωσης του οφειλόμενου φόρου.

Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος έχει υποχρέωση καταβολής μόνο του πραγματικά οφειλόμενου ποσού, βάσει της αρχικής δήλωσης και με βάση τον κωδικό «ταυτότητας οφειλής» που εκδίδεται. Εάν η αρχική δήλωση έχει υπόλοιπο χρεωστικό και η τροποποιητική δήλωση υπόλοιπο πιστωτικό, στον κωδικό 403 αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό βάσει της αρχικής δήλωσης. Το τελικά οφειλόμενο ποσό ισούται με το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής μείον το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης.

Το ποσό του φόρου που δεν οφείλεται και διαγράφεται (πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης) δεν μεταφέρεται προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Στην εφαρμογή της «προσωποποιημένης πληροφόρησης» θα εμφανίζεται το τελικό οφειλόμενο ποσό. Εάν έχει καταβληθεί ολόκληρο ή μέρος του μη οφειλόμενου ποσού της αρχικής οφειλής, διενεργείται άμεσα η επιστροφή του.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90