10/04/2014
Μέτρα πρόληψης της αδήλωτης εργασίας πρότεινε η Κομισιόν

 

Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη βελτίωση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
«Η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική προστασία, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και υποβαθμίζει τα πρότυπα εργασίας. Υπονομεύει επίσης τον θεμιτό ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και απειλεί τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στο τέλος, όλοι ζημιώνονται. Γι' αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή είναι απόλυτα αποφασισμένη να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε των εργαζομένους, να εξασφαλίζουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και να διαφυλάσσουμε τα φορολογικά έσοδα», δήλωσε επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης Λάσλο 'Αντορ.
Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, η πλατφόρμα αναμένεται να φέρει σε επαφή όλους τους φορείς επιβολής του νόμου που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι επιθεωρήσεις κοινωνικής ασφάλισης, οι φορολογικές και μεταναστευτικές αρχές, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ., σε επίπεδο ΕΕ, εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων). Η πρόταση προβλέπει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στην πλατφόρμα, εφόσον η αδήλωτη εργασία τα επηρεάζει στο σύνολό τους και η κοινή συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΕ είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων.
Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, η πλατφόρμα θα καλύψει ένα κενό σε επίπεδο ΕΕ, όπου μέχρι τώρα η αδήλωτη εργασία εξετάζεται αποσπασματικά και χωρίς συντονισμό σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας. Θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την αδήλωτη εργασία επιτόπου και σε καθημερινή βάση.
Η νέα πλατφόρμα αναμένεται ότι θα προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι εμπειρογνώμονες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές. θα εξετάσει εθνικά και κοινοτικά μέσα για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως το φαινόμενο της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο αλυσίδων υπεργολαβίας. Θα αντιμετωπίσει διασυνοριακές πτυχές, διερευνώντας, π.χ. τρόπους για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και θα ενισχύσει την επιχειρησιακή συνεργασία, όπως τους κοινούς κύκλους κατάρτισης, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις κοινές επιθεωρήσεις.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα αναπτύξει κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα με κοινές δραστηριότητες, όπως οι ευρωπαϊκές εκστρατείες και η θέσπιση περιφερειακών ή κοινοτικών στρατηγικών.

 

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90