21/03/2014
Νέοι κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Προβλήματα όπως οι ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης και λήψης δανείων, η παραπλανητική διαφήμιση και εμπορική προώθηση και η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη συμβάσεων θα λύσει η νέα οδηγία 2014-17-ΕΕ (4-2-2014). Στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης, θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για όλα τα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας καθώς και για όλα τα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές και εξασφαλίζονται με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση.

Ο γενικός στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει την υπεύθυνη λειτουργία των αγορών ενυπόθηκης πίστης, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, την προστασία των καταναλωτών και συμβάλλοντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο με όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων σε πρώτη ανάγνωση.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τη νέα οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός διετίας.

Με τους νέους κανόνες θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης και λήψης δανείων, η παραπλανητική διαφήμιση και εμπορική προώθηση και η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη συμβάσεων.

Τι προβλέπει η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια:

• όρους για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού των πιστωτικών φορέων και των μεσιτών πιστώσεων

• αρχές για την εμπορική προώθηση και διαφήμιση

• υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη συμβάσεων

• απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους μεσίτες πιστώσεων

• απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το χρεωστικό επιτόκιο

• απαιτήσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή

• υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από τον καταναλωτή.

Το κείμενο ορίζει ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές όσον αφορά τους μεσίτες πιστώσεων. Επίσης περιλαμβάνει ιατάξεις που επιτρέπουν την κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία των μη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Έως ότου όμως εφαρμοσθούν οι νέοι κανόνες οι δανειολήπτες πρέπει να προσέχουν με όσα… έχουν. Η ΓΓ Καταναλωτή συμβουλεύει: η υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι ίσως η σημαντικότερη χρηματοπιστωτική δέσμευση που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής. 

Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που για να παρθεί σωστά πρέπει ο καταναλωτής να διαθέτει σε προσυμβατικό στάδιο (πριν, δηλαδή, υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση) διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προτεινόμενων από τους πιστωτές δανείων.

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα, οι πιστωτές καλούνται να παρέχουν στους καταναλωτές δύο σειρές εναρμονισμένων πληροφοριών, δηλαδή:

•πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και

•εξατομικευμένες πληροφορίες, που πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή τυποποιημένου εντύπου, γνωστού ως "τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών".

Αυτό προβλέπεται από τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς, που αναφέρεται στις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, και ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συνυπογράφτηκε από κοινού από τις ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών και τις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα. Αντίγραφο του μπορείτε να πάρετε από τις τράπεζες.

Ο Κώδικας είναι επίσης διαθέσιμος και από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η Γ Γ Καταναλωτή αναφέρει: δεν πρέπει να ξεχνάτε πάντως ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των πληροφοριών, η τελική απόφαση για την αποδοχή μιας προσφερόμενης εκ μέρους του δανειστή πίστωσης ανήκει σε εσάς, τον καταναλωτή! Εάν θεωρείτε ότι κάποιος όρος του δανείου που σας προτείνουν είναι εις βάρος σας ζητήστε τη βοήθεια είτε της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είτε μίας καταναλωτικής οργάνωσης.

 

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90