17/03/2014
Πως θα καταγραφούν οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου

 

Σε πλήρη λειτουργία εντέλλεται να θέσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το σύστημα, με την κωδική ονομασία «ΤΗΛΕΔ», (Τηλεπικοινωνιακές Δαπάνες Ελληνικού Δημοσίου).

Η υποχρέωση απορρέει από την κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύεται ολόκληρη στο σχετικό αρχείο, «στη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί παραγωγικά, από 1ης Μαΐου 2014, Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων όλων των φορέων της Γενική Κυβέρνησης».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΥΠ, δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στους οποίους καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης «εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος». Χωρίς την εγγραφή στο σύστημα, δεν θα εξοφλούνται οι λογαριασμοί του τηλεφώνου, με εξαίρεση τις συνδέσεις που διέπονται από το απόρρητο.

Η διαδικασία

Για την εισαγωγή και επεξεργασία των οικονομικών απαιτήσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο Ε.Σ.Υ.Π. τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταχωρεί στο Ε.Σ.Υ.Π., μεταφορτώνοντας ηλεκτρονικό αρχείο ή μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), αμέσως μετά την έκδοση κάθε περιοδικού λογαριασμού, τις απαιτήσεις για την πληρωμή του.

Τα στοιχεία που εισάγονται, είναι οι απαιτήσεις του, όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς περιοδικούς λογαριασμούς, ο μοναδικός κωδικός αριθμός πληρωμής, πάγια κόστη, στοιχεία κλήσεων ανά προορισμό (ενδεικτικά κλήσεις προς κινητά, αστικά, υπεραστικά, διεθνή), χρονοχρέωση, ογκοχρέωση δεδομένων, καθώς και κάθε άλλου είδους σχετικές χρεώσεις, οι οποίες (πληροφορίες) είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία (φορείς, παρόχους, ελεγκτικά όργανα), κατά λόγο αρμοδιότητας. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο σύστημα με την ένδειξη κατάστασης «Νέος Λογαριασμός». Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά προωθούνται αυτόματα από το σύστημα για έλεγχο και αποδοχή προς τους φορείς χρήσης.

- Μετά την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή των δεδομένων των λογαριασμών από τους παρόχους στο Ε.Σ.Υ.Π., ο χρήστης του συστήματος στον οικείο φορέα πραγματοποιεί έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των λογαριασμών, εντός προθεσμίας τριών ημερών, για την αποδοχή ή μη των καταχωρημένων απαιτήσεων. Για όσες απαιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές, ενημερώνεται, μέσω του συστήματος, ο πάροχος για το λόγο απόρριψης και μεταβάλλεται η κατάσταση απαίτησης σε «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ». Για τις απαιτήσεις που γίνονται αποδεκτές, η κατάσταση μετατρέπεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ» και προωθείται για έλεγχο και πληρωμή στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

- Ο φορέας εκδίδει, μέσω του Ε.Σ.Υ.Π., το αποδεικτικό καταχώρησης για τις απαιτήσεις που προωθούνται προς πληρωμή.

 

Πηγή: www.enikos.gr


efm_728x90