14/09/2016
Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο sepenet.gr

 

Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr, εισάγοντας αρχικά τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας taxisnet/www.gsis.gr).

Στη συνέχεια θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. και θα λάβουν κωδικούς πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν και να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

Κατά τον ίδιο τρόπο, πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικά και όσοι εργαζόμενοι, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και λοιποί τρίτοι το επιθυμούν και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και για τη διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχετικό αίτημα ή ερώτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@sepe.gov.gr.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα δοθούν εκτενέστερες πληροφορίες για την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε.

Ένα μήνα διορία έχουν οι εργοδότες για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και ταυτόχρονα να εγγραφούν στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπ. Εργασίας στον ιστοχώρο http://www.sepenet.gr, από όπου πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά ορισμένες γνωστοποιήσεις και θα εκδίδονται και ορισμένες βεβαιώσεις.

Αυτοί οι νέοι κωδικοί έρχονται να προστεθούν στους ουκ ολίγους υφιστάμενους κωδικούς που διαθέτουν οι Έλληνες πολίτες για διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Στο τέλος, έτσι όπως βαίνουν τα πράγματα είναι σίγουρο πως θα χρειαστεί και νέα εγγραφή σε μια μελλοντική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης θα διαχειρίζεται όλους αυτούς τους υφιστάμενους κωδικούς του.

Αναφορικά με την νέα υπηρεσία να θυμίσουμε ότι οι υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων σε ό,τι αφορά τους εργοδότες είναι:

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού

γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία

η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία

ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)

ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων

ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται

κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Οι ανωτέρω διαδικασίες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες που προβλέπονται για τους εργαζομένους και τα σωματεία θα γίνονται από τους χρήστες, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της νέας πλατφόρμας. Για κάθε καταχώριση θα εκδίδεται ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υποβολής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Στη συνέχεια θα αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φάκελο «προφίλ» που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

 

Πηγή: enikonomia.gr


efm_728x90