30/07/2016
Τρία από τα πέντε μέτρα για την απώλεια του ΕΚΑΣ θα ισχύσουν έως το τέλος του 2019

 

Μόνο τα 3 από τα 5 μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τους χιλιάδες συνταξιούχους στους οποίους κόπηκε το ΕΚΑΣ θα ισχύουν τελικά έως το τέλος του 2019, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Τα υπόλοιπα μέτρα θεσπίζονται μόνο για 5 μήνες. Σύμφωνα με την τροπολογία μέχρι και την τελική κατάργηση της παροχής στο τέλος του 2019 και μόνο σε όσους χάνουν πλήρως το ΕΚΑΣ, προβλέπεται απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

 Επίσης, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή του ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής.

Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

Για το τρέχον έτος θεσπίζονται τα εξής μέτρα:

• Απαλλαγή από την καταβολή της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 ευρώ μηνιαίως. Η απώλεια εσόδων για τον ΕΟΠΥΥ εκτιμάται στα 18 εκατ.

• Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν από 115 ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το 30% της απώλειας. Η δαπάνη εκτιμάται στα 26,7 εκατ. ευρώ. Οι διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2016 και οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά η τροπολογία:

α. Θεσπίζονται σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργηση του:

απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, χορήγηση έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης:

i) στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, σε περίπτωση παύσης καταβολής του ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους,

ii) στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

β. Ειδικά για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα: απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 ευρώ μηνιαίως,

χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από 115 ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 1η Αυγούστου 2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων σε όσους στερούνται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016 (Α'85), όπως ισχύει, του δικαιώματος χορήγησης του ΕΚΑΣ. Τα μέτρα αυτά είναι η πλήρης απαλλαγή των προσώπων αυτών από οιαδήποτε συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα στις περιπτώσεις παύσης καταβολής ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, καθώς και η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

2. Συμπληρωματικά για το 2016 θεσπίζεται η απαλλαγή των προσώπων που απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ άνω των 30 € μηνιαίως από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η χορήγηση σε όσους απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ από 115€ και άνω, μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας, ποσού ίσου με το 30% της απώλειας.

3. Έναρξη ισχύος της διάταξης ορίζεται η 1η Αυγούστου 2016 και προβλέπεται η έκδοση Κοινής Απόφασης για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής.

Αθήνα 28-7-2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

----

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο ....

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ

1. Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργηση του:

α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.

γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:

α.. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 Ευρώ μηνιαίως.

β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από 115 Ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Αθήνα 28-7-2016

----

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη, για το έτος 2017 και κάθε επόμενο έως και το 2019 ύψους 1,4 εκατ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με αναπηρία άνω του 80%. Η δαπάνη αυτή για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 580 χιλ. ευρώ περίπου.

2. Δαπάνη, για το έτος 2016 ύψους 26,7 εκατ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσους απώλεσαν την παροχή του ΕΚΑΣ ποσού από 115 ευρώ και άνω.

3. Συνολική πρόσθετη δαπάνη, για τα έτη 2016 έως και το 2019, από τη χορήγηση έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στον ένα εκ των δύο συζύγων, στην περίπτωση απώλειας της παροχής ΕΚΑΣ και για τους δύο συζύγους. Η δαπάνη αυτή σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

II. Επί του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (ν.π.δ.δ. επιγορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 ύψους 18 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω απαλλαγής από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όσους απώλεσαν την παροχή του ΕΚΑΣ άνω των 30 ευρώ μηνιαίως.

 

Πηγή: enikonomia.gr


efm_728x90