12/03/2014
Οι νέες ποινές για τα πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών - εκροών

 

Σημαντικές αλλαγές στα πρόστιμα που προβλέπονται για τους πρατηριούχους οι οποίοι δεν θα συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται πλημμελώς όσον αφορά στην υποχρέωσή τους να εγκαταστήσουν σύστημα εισροών-εκροών,  το σύστημα στο οποίο η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά στη μάχη για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, προχωρά με απόφασή του υπουργείο Ανάπτυξης.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα πρόστιμα πενταπλασιάζονται, σε κάποιες διπλασιάζονται και σε κάποιες άλλες μειώνονται σε ποσοστό 50%. Πάντως, τα πρόστιμα διαμορφώνονται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα καθώς οι παραβάτες θα φτάνουν να πληρώνουν ακόμη και 50.000 ευρώ πέραν του γεγονότος ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες αλλά και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της άδειάς τους. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθʼ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων».

 

 

Σε άλλες περιπτώσεις πάντως, το πρόστιμο πενταπλασιάζεται. Προβλέπεται ότι για παραβάσεις όπως:

  1. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημερολογίου αναβαθμίσεων του λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.
  2. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/βάση δεδομένων του συστήματος των αλλαγών στο λογισμικό του συστήματος
  3. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και του λογισμικού αναγωγής
  4. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού,

το πρόστιμο από 5000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα εκτινάσσεται στις 25.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, διπλασιάζεται το πρόστιμο σε περίπτωση που γίνει ψευδής δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Από τις 25.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, εκτινάσσεται στις 50.000 ευρώ ανά πρατήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα διοικητικά πρόστιμα που προαναφέρθηκαν, θα επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον Υπουργό.

 

Πηγή: naftemporiki.gr


efm_728x90