18/03/2016
Ψηφιακή υπογραφή για τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ από τα τέλη Μαρτίου

 

Με ψηφιακή υπογραφή, θα μπορούν να συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ από το τέλος Μαρτίου.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακόμη, η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. Ενώ, ψηφιακή υπογραφή βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος-μέλος της EE αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη.

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης.

Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της.

Τι χρειάζεται για την έκδοση

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.
  • Μετάβαση στο ΕΒΕΑ, για την υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.
  • Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.
  • Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).

Το κόστος

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.

Όπως σημειώνεται από το ΕΒΕΑ, για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» (DIGITAL CORNER) στο επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Τα μέλη του ΕΒΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή, ως υπηρεσία, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ERMIS, με Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αξιοποίηση των Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών θα επιτρέψει στο ΕΒΕΑ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά στην ανάγκη για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις, πετυχαίνοντας δραστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών αποφάσεων και διαδικασιών»

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90