27/02/2016
Εκτός στόχων 13 φορείς του Δημοσίου - Επιβαρύνουν κατά 120 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό

 

Το οικονομικό αποτέλεσμα (Ισοζύγιο) κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA) του 9μήνου του έτους 2015, των δεκατριών (13) επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Από τα στοιχεία των πραγματοποιήσεων του εννιαμήνου 2015 προκύπτουν τα ακόλουθα :

Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των δεκατριών (13) φορέων παρουσιάζει αρνητική απόκλιση σε σχέση με τους στόχους σε ποσοστό 76,8% (- 119,6 εκατ. ευρώ). Η αρνητική αυτή απόκλιση δημιουργήθηκε κυρίως λόγω υστέρησης των εσόδων από επιχορηγήσεις του Π.Δ.Ε. σε συνδυασμό με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του εννιαμήνου.

Από τους δεκατρείς (13) φορείς:

Πέντε (5) παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι τέσσερις (4) φορείς (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) και ένας (1) φορέας (ΕΡΤ Α.Ε.) υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% εμφανίζουν οι εξής οκτώ (8) φορείς:

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Εγνατία Οδός Α.Ε

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.),

ΕΕΣΣΤΥ

ΟΣΕ Α.Ε. ,

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), και

ΕΛΓΑ.

Οι αρνητικές αποκλίσεις οφείλονται κυρίως:

Στον ετεροχρονισμό των εισροών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚτΠ Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε. και ΟΠΕΚΕΠΕ,),

Στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή αναδρομικών μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων του εν λόγω φορέα για τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης,

Για την Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. στην υστέρηση των προβλεπόμενων εσόδων ως συνέπεια της καθυστέρησης υπογραφής συμβάσεων με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ),

Για τον ΟΣΕ Α.Ε., στην υπερεκτίμηση των εσόδων του από πωλήσεις υπηρεσιών και στην μειωμένη ροή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και τα αυξημένα έξοδα του από την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων,

Για τον ΕΛΓΑ, στην επιστροφή μη χρησιμοποιηθείσας επιχορήγησης για προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

Στην υστέρηση των εσόδων από πωλήσεις (ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε. και Ε.Α.Β. Α.Ε.). Σημειώνεται ότι η ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε., βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης και η διαχειριστική χρήση δεν ακολούθησε το ημερολογιακό έτος.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90