28/07/2014
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους Οικονομικού Επιμελητηρίου

 

1. Αίτηση Εγγραφής
Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ

2. Τίτλοι Σπουδών
Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ΔΟΑΤΑΠ).

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με επικυρωμένο αντίγραφο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ) πρέπει να συνυποβάλλονται με επικυρωμένα αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση.

3. Φωτογραφία πρόσφατη σε ηλεκρονική μορφή, cd ή e-mail:
  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oeephoto@oe-e.gr   (εγκύκλιος 26801/ΔΙΟΕ/13-6-12, παράρτημα IV

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως
Υποχρεωτικά, από 1ης Δεκεμβρίου 2006, αναζητείται αυτεπάγγελτα το αντίγραφο πονικού μητρώου γενικής δικαστικής χρήσης

5. Δικαίωμα Εγγραφής και συνδρομή τρέχοντος έτους
Τα υποψήφια μέλη του Ο.Ε.Ε. καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό του 1,50 ΕΥΡΩ εφάπαξ, ως δικαίωμα εγγραφής καθώς επίσης και την συνδρομή του τρέχοντος έτους

 

Πηγή: oe-e.gr


efm_728x90