28/07/2014
Παράταση της Διαδικασίας Αξιολόγησης για την Απόκτηση Α΄ Τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού

 

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που αναφέρονται στον πίνακα υποψηφίων για την απόκτηση της Α΄ Τάξης,  έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κατανοώντας τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών - και λόγω της νέας προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 14 Ιουλίου 2014 - αποφασίζει να δοθεί παράταση της ημερομηνίας λήξης της διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α΄ τάξης, έως και 31  Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00. Μετά το πέρας του ορισθέντος χρονικού ορίου το σύστημα κλείνει αυτόματα και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό.

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι κατανεμημένες σε ομάδες ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο ως εξής:

 

Εκπαιδευτική Ενότητα

Αριθμός Eρωτήσεων

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

25

Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση

25

Στοιχεία Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

10

Διαδικασίες Τέλους Χρήσης

15

Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα

25

 

Οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της σειράς των εκπαιδευτικών ενοτήτων προκειμένου να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια για την απάντηση του αριθμού των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας έχει ορισθεί σε τρεις (3) ώρες από την έναρξη της (π.χ. εάν ο αξιολογούμενος ξεκινήσει την αξιολόγησή του στην ενότητα «Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση» στις 10.00 μίας συγκεκριμένης ημέρας, θα πρέπει να ολοκληρώσει και τις 25 ερωτήσεις μέχρι τις 13.00 το αργότερο της ίδιας ημέρας). Δεν είναι εφικτή η διακοπή εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ερωτήσεων μίας ενότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αξιολόγησης σε μία ενότητα ξεκινά με την εμφάνιση της πρώτης ερώτησης στην ενότητα αυτή. Δηλαδή αμέσως μετά την είσοδο του αξιολογούμενου στην ενότητα με τους κωδικούς πρόσβασης.

Οι επόμενες ενότητες μπορούν να επιλεγούν από τον αξιολογούμενο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, πάντα εντός του ορίου, το οποίο έχει ορισθεί ως λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης (Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00).

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών εκ των οποίων μία και μόνο είναι η σωστή. Οι αξιολογούμενοι οφείλουν να επιλέξουν μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις και το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίζει αυτόματα εάν η επιλογή τους είναι σωστή ή λάθος.

Με την επιλογή μίας εκπαιδευτικής ενότητας θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή η πρώτη ερώτηση της ενότητας αυτής. Μόλις η πρώτη ερώτηση απαντηθεί, θα εμφανιστεί η δεύτερη, και η διαδικασία θα συνεχισθεί με τη διαδοχική εμφάνιση και απάντηση του συνόλου των ερωτήσεων της εν λόγω ενότητας εντός του χρονικού ορίου των τριών (3) ωρών.  Για την απάντηση κάθε μίας ερώτησης δίνεται απεριόριστος χρόνος (εντός πάντα του χρονικού ορίου των 3 ωρών).

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας οι αξιολογούμενοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους σε αυτή την ενότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει οι υποψήφιοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις και των πέντε (5) εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Μετά την αξιολόγησή του σε όλες τις ενότητες  το σύστημα θα εμφανίζει στον εκπαιδευόμενο το ποσοστό επιτυχίας του. Ως ποσοστό επιτυχίας για την απόκτηση της Α’ Τάξης έχει ορισθεί το 50%. Δηλαδή κάθε εκπαιδευόμενος για να λάβει την Α’ Τάξη Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 50 τουλάχιστον από τις 100 του συνόλου των ερωτήσεων.

Επίσης θα υπάρχουν ερωτήσεις και στην ενότητα «Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών», οι οποίες δεν βαθμολογούνται αλλά αφορούν μόνο στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Προτείνεται στους εκπαιδευόμενους να προβούν στη μελέτη του διαθέσιμου υλικού και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σε αυτή την ενότητα, προκειμένου να ενημερωθούν πιο διεξοδικά για το σημαντικό και χρήσιμο για τον επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό καινοτόμο θεσμό του Κώδικα Δεοντολογίας τους.

Για λόγους ασφάλειας της διεξαγωγής των δοκιμασιών οι αξιολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους φυλλομετρητές Firefox Mozilla ή Google Chrome. Αν δεν χρησιμοποιείτε ήδη ένα από τους παραπάνω, διακόψτε και επανεκινείστε με Firefox ή Chrome 

 

Πηγή: oe-e.gr


efm_728x90