Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Εργατικά >>Μισθωτοί >>Υπερωρία
02/08/2016
Άρθρο: Υπερωρία - Τι είναι; Πως Υπολογίζεται; Πως αμείβεται; - Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι η υπερωρία;

2. Πως υπολογίζεται η υπερωρία;

3. Τι ισχύει με το «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών»;

4. Πως αμείβεται η υπερωριακή εργασία – υπερεργασία;

5. Παραδείγματα

 

Σύμφωνα με τον  Ν.3385/2005 & τον Ν.3863/2010 η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 ωρών τη εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.  Με βάση τον Ν.4093/2012  απαιτείται για πέραν των 45 ωρών επί πενθημέρου και των 48 ωρών επί εξαημέρου απασχόληση, υποχρεωτική αναγγελία (αντί προέγκρισης) στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4144/2013

 

Προσαυξήσεις:

Υπερεργασία                :  20%  (1 επιπλέον ώρα την ημέρα)

Νόμιμη Υπερωρία       :  40%  (πέραν της 1 επιπλέον ώρας)

Παράνομη Υπερωρία :  80%  (πέραν της 1 επιπλέον ώρας, χωρίς την τήρηση των κατωτέρω διατάξεων)

 

Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

                

Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Η διάρκεια των υπερωριών σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 515/70 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ωρών κάθε μέρα. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για όλη την επικράτεια ή για ορισμένες περιφέρειες. Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες, εν γένει. Προκειμένου για τους μισθωτούς των καταστημάτων η διάρκεια των υπερωριών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 120 ωρών ετησίως για κάθε μισθωτό.  

Για το υπαλληλικό προσωπικό των ανωνύμων εταιριών και γραφείων, δεν επιτρέπεται υπέρβαση πέραν των 2 ωρών την ημέρα και για 60 ημέρες το χρόνο.

Η αναγγελία των υπερωριών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/70 ως εξής: με επίδοση στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας, του εγγράφου αναγγελίας υπερωριακής εργασίας, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την έναρξη υπερωριακής απασχόλησης.

Στο έγγραφο αυτό, αναγράφεται η αιτία της υπερωριακής απασχόλησης, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα κα ο αριθμός των απασχολουμένων, η ημερομηνία πραγματοποίησης καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του ωραρίου.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται 5 ώρες επιπλέον του 40ώρου εβδομαδιαίως (40-45), δικαιούνται αμοιβή υπερεργασίας η οποία φθάνει το 20% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Η παραπάνω υπερεργασία κατανέμεται σε 1 ώρα ημερησίως(8η-9η).

Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης  υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% (άρθρο 74 του Ν. 3863/2010). Για την πέραν των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%. (άρθρο 74 του Ν. 3863/2010).

Ο μισθωτός σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησής του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 80% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου για κάθε ώρα μη νόμιμης απασχόλησης από την πρώτη ώρα

Αμοιβή για εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθημέρου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010,  η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.

Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

                     

 

 

 

                    

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Μισθωτός με νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο 45 ωρών καθώς και συμβατικό ωράριο 40 ωρών (Πενθήμερο, 8ωρο ημερήσιο)


        

Ημέρες

Συμβατικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης

Ώρες υπερεργασίας

Ώρες  υπερωριακής απασχόλησης

Συνολικές ώρες  απασχόλησης

Δευτέρα

8 ώρες

1

-

9

Τρίτη

8 ώρες

1

-

9

Τετάρτη

8 ώρες

1

-

9

Πέμπτη

8 ώρες

1

2

11

Παρασκευή

8 ώρες

1

2

11

Σύνολο

40 ώρες

5

4

49

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Μισθωτός με νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο 48 ωρών καθώς και συμβατικό ωράριο 40 ωρών (Εξαήμερο, 6 ώρες & 40 λεπτά ημερησίως)

 

Ημέρες

Συμβατικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης

Ώρες υπερεργασίας

Ώρες  υπερωριακής απασχόλησης

Συνολικές ώρες  απασχόλησης

Δευτέρα

6 ώρες & 40 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

1 ώρα

9

Τρίτη

6 ώρες & 40 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

-

9

Τετάρτη

6 ώρες & 40 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

1 ώρα

9

Πέμπτη

6 ώρες & 40 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

1 ώρα

9

Παρασκευή

6 ώρες & 40 λεπτά

1 ώρα & 20 λεπτά

-

8

Σάββατο

6 ώρες & 40 λεπτά

-

-

6 ώρες & 40 λεπτά

Σύνολο

40 ώρες

6 ώρες & 40 λεπτά

3 ώρες

49 ώρες & 40 λεπτά

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90