17/07/2014
Άρθρο: Μερική Απασχόληση - Όροι, αμοιβές & ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Ποιος θεωρείται εργαζόμενος μερικής απασχόλησης;

2. Τι στοιχεία/όρους πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης;

3. Πως υπολογίζονται οι αμοιβές των μερικώς απασχολουμένων;

4. Πως υπολογίζεται στην μερική απασχόληση η προϋπηρεσία;

5. Πως ασφαλίζονται οι μερικώς απασχολούμενοι;

 

 

Για τη σύναψη σύμβασης μερικής απασχόλησης απαιτείται έγγραφη ατομική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Η έγγραφη αυτή ατομική συμφωνία μπορεί να καταρτισθεί, είτε κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Η συμφωνία μπορεί επίσης να γίνει είτε για ορισμένο είτε για αόριστο χρόνο. Με τη συμφωνία αυτή καθορίζεται διάρκεια ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης ή μηνιαίας εργασίας, μικρότερη από την κανονική.

Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι παραπάνω έγγραφες ατομικές συμβάσεις γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο εργασίας.

Η συμφωνία αυτή πρέπει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της να γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Καταγγελία της σύμβασης λόγω μη αποδοχής εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.

 

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι Συμβάσεις για Μερική Απασχόληση

Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις για μερική απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:

 

                   

                              

 

Εργασία κατά Κυριακές – Αργίες – Νύχτα

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, δικαιούνται, σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τη νόμιμη προσαύξηση.

 

Αποδοχές Μερικώς Απασχολουμένων

Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του "συγκρίσιμου εργαζόμενου" (δηλ. κάθε εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα υπό αυτές τις συνθήκες) και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Δεν μπορούν οι αποδοχές τους να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές του κάθε εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση στην ίδια εργασία. Εφόσον το ωράριο της απασχόλησης είναι μικρότερο των τεσσάρων ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατο (7,5%) 

 

Ετήσια Aδεια με Αποδοχές και Επίδομα Αδείας Μερικώς Απασχολουμένων

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά χρόνο της αδείας του. Για τη διάρκεια της αδείας αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/45 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 1346/83.

 

Πρόσθετη Εργασία Μερικώς Απασχολούμενου

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνημένη, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να την παράσχει αν είναι σε θέση να το κάνει, στο πλαίσιο της καλής πίστης. Σε αύτήν την περίπτωση, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 10%. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

 

Υπολογισμός ωρομισθίου και ημερομισθίου

  • Ο υπολογισμός του ωρομισθίου όσον αφορά τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο: ημερομίσθιο επί  0,15 (ημερομίσθιο επί 6/40).
  •  Ο υπολογισμός του ωρομισθίου όσον αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του 1/25 του μηνιαίου μισθού επί 6 /40 ήτοι με το 0,006 του μηνιαίου μισθού.
  • Για την κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται ως ημερομίσθιο τόσα ωρομίσθια όσες και οι πραγματικές ώρες απασχόλησης τους.,

 

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος εργάζεται κάθε ημέρα τέσσερις ώρες. Μηνιαίος μισθός βάση συλλογικής σύμβασης έστω ότι είναι 1.000 ευρώ

Εύρεση ημερομισθίου : 1.000 / 25 = 40 ευρώ το ημερομίσθιο              

Εύρεση Ωρομισθίου : 40 /6,667 = 5,999 ευρώ το ωρομίσθιο

Οπότε 22 εργάσιμες ημέρες το μήνα (άλλοτε 20,21,22,23)

4 ώρες x ωρομίσθιο x 22 ημέρες = 4 x 5,999 x 22 = 527,12 ευρώ.

 

 

Κατανομή Χρόνου Εργασίας

Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολουμένων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μια φορά την ημέρα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (Ν. 2747/99).

 

Τέτοιες εξαιρέσεις είναι:

                       

  

Οι παραπάνω εξαιρέσεις μπορούν μερικώς και με διακεκομμένο ωράριο.

 

Υπολογισμός προϋπηρεσίας

Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στο κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντιστοιχεί σε μια μέρα προϋπηρεσίας.

Παραδείγματα :

Ημέρες Εργασίας = Σύνολο ωρών εργασίας / 6,667

Μήνες Εργασίας = Σύνολο ωρών εργασίας / 6,667 επί 25

Έτη Εργασίας = Σύνολο ωρών εργασίας / 6,667 επί 25 επί 12

 

Σύμφωνα με το Ν.1892/1990 στην ασφάλιση του μερικώς απασχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές ημέρες στο ΙΚΑ, στις περιπτώσεις της μερικής απασχόλησης, διαιρούμε το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών με το μικρότερο τεκμαρτό ημερομίσθιο.

Ο αριθμός που  προκύπτει είναι οι ημέρες εργασίες του μήνα. Σε περίπτωση που οι  μισθοδοτικές καταστάσεις δεν αναφέρουν την διάρκεια σε ώρες της ημερήσιας  απασχόλησης, ο μισθωτός σε αυτή την περίπτωση ασφαλίζεται για πλήρες ωράριο.

Εφόσον ο μισθωτός εργάζεται ημερησίως για ώρες που είναι παραπάνω από τις μισές του νομίμου ωραρίου, τότε στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπολογίζεται  σαν ολόκληρη ημέρα. (Εγκύκλιος ΙΚΑ 44/75).

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90