Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
30/12/2013
Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών οικιακού προσωπικού

 

Υπόχρεοι απογραφής:
  Όσοι απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο σπίτι του εργοδότη ( παραδουλεύτρες, κηπουροί κλπ.), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σ' έναν εργοδότη.

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:
  Με την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τόπος απογραφής - αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
  Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του.

Διαδικασία απογραφής:
  Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία", το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ είναι διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)".

  Το ειδικό έντυπο υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο "εις διπλούν" στο τμήμα εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του εργοδότη, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.
  • Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε έγγραφου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του εργοδότη (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης).
  • Εφόσον είναι διαθέσιμα, φωτοαντίγραφα εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Έναρξη - Λήξη απασχόλησης - Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού:
  Η έναρξη απασχόλησης, η λήξη απασχόλησης και η μεταβολή στοιχείων ασφάλισης οικιακού προσωπικού δηλώνεται αμέσως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το ίδιο έντυπο της απογραφής εργοδότη με τίτλο "Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε οικία".

Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ):
  Η εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ".

  Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της.

 

Πηγή: ika.gr


efm_728x90