Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
30/12/2013
Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων

 

Υπόχρεοι Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου:
Οι απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους ή στα στοιχεία του έργου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.

Πότε υφίσταται η υποχρέωση:
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων είναι οι εξής:

  • αλλαγή επωνυμίας,
  • αλλαγή των κατά νόμο υπεύθυνων, των στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
  • αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού,
  • αλλαγή έδρας,
  • αποπεράτωση ιδιωτικού έργου.

 

Τόπος υποβολής Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου - αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

 Η Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου, υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου.

Διαδικασία υποβολής Δήλωσης:
  Η διαδικασία Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου".
  Η "Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη "εις τριπλούν", ανάλογα με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου υποκαταστήματος.

Προθεσμία υποβολής Αίτησης Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου:
  Η Αίτηση Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής.

  Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

 

Πηγή: ika.gr


efm_728x90