Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
30/12/2013
Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)

 

Υπόχρεοι Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη:
  Οι απογεγραμμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργοδότες, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σ' αυτό μεταβολές των στοιχείων τους, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 54/04).

Πότε υφίσταται η υποχρέωση:
  Οι μεταβολές των στοιχείων τους, που πρέπει να γνωστοποιούν οι εργοδότες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι οι εξής:

 • έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,
 • οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,
 • επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη,
 • μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,
 • αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
 • αλλαγή επωνυμίας,
 • αλλαγή νομικής μορφής.

Τόπος υποβολής Δήλωσης- αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
  Η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

  Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εργοδότη η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπαγόταν η έδρα του πριν την μεταφορά της.

Διαδικασία υποβολής Δήλωσης:
  Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη".

  Το έντυπο συμπληρώνεται από τον εργοδότη ανάλογα με το είδος της μεταβολής, και υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου υποκαταστήματος.

Προθεσμία υποβολής Δήλωσης:
  Η "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" υποβάλλεται άμεσα (με την έναρξη της απασχόλησης) στις εξής περιπτώσεις:
 

 • έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,
 • επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη.

  Η "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής στις εξής περιπτώσεις:

 • οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,
 • μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,
 • αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
 • αλλαγή επωνυμίας,
 • αλλαγή νομικής μορφής.

  Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

 

Πηγή: ika.gr


efm_728x90