Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
30/12/2013
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) - Περιεχόμενο, Τύποι, Υπόχρεοι, Εξαιρέσεις


Είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).

Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ.
Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου ΑΠΔ, ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.

Εξαιρούνται οριστικά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατ' οίκον απασχολούμενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες.

 • Αποκλειστικές νοσοκόμες.

 • Ιερόδουλες.

 • Αυτοτελώς Απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα.

 • Εργαζόμενοι στο Αγιο Όρος.

 • Ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και ομόρρυθμα μέλη εταιρικών επιχειρήσεων (ΟΕ ή ΕΕ) κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ -ΤΕΑΜ).

Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα επαγγέλματα εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ETAM με τον τρόπο που ορίζουν οι ειδικές για αυτούς διατάξεις, σε ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Εξαιρούνται προσωρινά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ οι παρακάτω κατηγορίες εργοδοτών και επαγγελμάτων:

 • Σωματεία φορτοεκφορτωτών.

 • Ταμείο Λαϊκών Αγορών για την ασφάλιση των κατόχων αδείας πωλητού λαϊκής αγοράς.

 • Ρητινοσυλλέκτες.

 • Ξεναγοί.

 • Σμυριδορύκτες.

 • Σωματεία εκδοροσφαγέων.

 • Καπνομεσίτες.

 • Δασικοί Συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

Οι εργοδότες αυτοί, όπως έχουν καθοριστεί με Ειδικούς Κανονισμούς, εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών σε ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Περιεχόμενο της ΑΠΔ.

Η ΑΠΔ περιλαμβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται. Περιέχει τα αναγκαία υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα του εργοδότη και των απασχολουμένων του, καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

Επίσης περιλαμβάνει αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, επιχορηγήματα (bonus), επίδομα ισολογισμού, δώρα εορτών, επίδομα αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ.

Τύποι ΑΠΔ

Κανονική ΑΠΔ (κωδικός 01).
Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω.
Με την ΑΠΔ αυτή δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης (ημέρες εργασίας, αποδοχές, ειδικότητα κ.λ.π) των απασχολουμένων του εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο αναφοράς της ΑΠΔ, καθώς επίσης και οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, σε εκτέλεση απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, οι αποδοχές από επιχορηγήματα (bonus), από επίδομα ισολογισμού, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ.

Επανυποβολή ΑΠΔ (κωδικός 03).
Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία των ΑΠΔ και γνωστοποιήθηκαν στον εργοδότη.

Συμπληρωματική ΑΠΔ (κωδικός 04).
Υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα, για προηγούμενες μισθολογικές περιόδους με σκοπό να συμπληρώσει ήδη υποβληθείσα ΑΠΔ. Η καταχώρηση της Συμπληρωματικής ΑΠΔ στο σύστημα και η ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία αυτής, γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου μπορεί να υποβληθεί μόνο εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠΔ (01) που πρόκειται να συμπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) ΑΠΔ γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συχνότητα Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Όπως ορίζεται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013

Τρόπος (Μέσο) Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Η ΑΠΔ υποβάλλεται με ψηφιακά μέσα ή μέσω διαδικτύου.

Υπόχρεοι υποβολής αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου είναι:
 

 • Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων)


 • Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)


 • Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.


 • Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.


 • Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.


 • Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (με ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.


Υπόχρεοι υποβολής μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό μέσο ή εγγράφως. • Οι Διαχειρίσεις Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)


 • Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία.


 • Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.


 • Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.


 • Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51, (με ανάθεση ή εργολαβία) οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.


Ημερομηνίες υποβολής ΑΠΔ

Όπως ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού).

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι ΑΠΔ των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων - εργαζόμενων) θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Οι ημερομηνίες υποβολής ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄ βαθμού)

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Κωδικοί Νομικής Μορφής (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α α' & β' βαθμού)

 

 • 001 Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο)
 • 002 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 • 066 Δημόσια Σχολεία
 • 067 Σχολικές Επιτροπές
 • 068 Ιεροί Ναοί
 • 077 Ο.Τ.Α. - Δήμοι
 • 078 Ο.Τ.Α. - Κοινότητες
 • 094 Πρεσβείες, Προξενεία, Διεθνείς Οργανισμοί
 • 095 Προξενεία
 • 096 Διεθνείς Οργανισμοί

Οι ημερομηνίες υποβολής ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Οι ημερομηνίες υποβολής ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013


Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των ΑΠΔ στο δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (με ψηφιακό μέσο ή εγγράφως)

Διαχειριστές Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)

Κατ' εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των νέων προθεσμιών (υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση). Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

Οι ημερομηνίες υποβολής ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013


Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα , ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ» να υποβάλλουν ΑΠΔ ,πέραν του διαδικτύου, στα Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων, καθώς και αυτούς για τους οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.

Κατόπιν των ανωτέρω από τις περιόδους απασχόλησης μηνός Απριλίου 2012 και εντεύθεν, οι ΑΠΔ οικοδομικών και τεχνικών έργων , που θα υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα είναι εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.

Οι ημερομηνίες υποβολής ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013

 

Πηγή: ika.gr


efm_728x90