Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
27/12/2013
Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2013

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

(Συνεδρίαση 39/20.12.2012)

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Του άρθρου 25 παρ. 4 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ. Α΄/21−6−1951).

γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/ τ. Β΄/1937).

2) Την με αριθμ. πρωτ. Α42/6/17−12−2012 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2013».

3) Τις απόψεις των μελών.

4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας,

 

αποφασίζει ομόφωνα:

(Με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Α) Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 2013, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ

β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ

γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ

δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 301,50 ΕΥΡΩ

 

Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προηγούμενης επικύρωσης πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90