03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 2

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

20

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

MERCHANDISE

20.00

Αποθέματα απογραφής

Inventory

20.00.00.000

Αποθέματα απογραφής

Inventory

20.01

Αγορές χρήσεως

Purchases

20.99

Προυπολογ/νες αγορές (Λ.58.20)

Estimated purchases (in pair with 58.20)

21

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

FINISHED AND SEMIFINISHED GOODS

21.00

Αποθέματα απογραφής

Inventory

21.99

Προυπολογ/νες αγορές (Λ.58.21)

Estimated purchases (in pair with 58.21)

22

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

BYPRODUCTS AND SCRAP

22.00

Αποθέματα απογραφής

Inventories

23

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

WORK IN PROGRESS

23.00

Αποθέματα απογραφής

Inventories

24

ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

RAW DIRECT AND INDIRECT MATERIAL- PACKING MATERIAL

24.00

Αποθέματα απογραφής

Inventories

24.01

Αγορες χρήσεως

Purchases

24.99

Προυπολ/μένες αγορές (Λ.58.24)

Estimated purchases (in pair with 58.24)

25

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

CONSUMABLE SUPPLIES

25.00

Μικρά εργαλεία

Small toolls

25.01

Λιγνίτης

Lignite

25.02

Πετρέλαιο

Disel oil

25.03

Μαζουτ

Crude oil

25.99

Προυπολογ/νες αγορές (Λ.58.25)

Estimated purchases (in pair with 58.25)

26

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

SPARE PARTS FOR FIXED ASSETS

26.00

Αποθέματα απογραφής

Inventories

26.01

Αγορες χρήσεως

Purchases

26.99

Προυπολογ/νες αγορές (Λ.58.26)

Estimated purchases (in pair with 58.26)

28

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

CONTAINERS AND CASES

28.00

Αποθέματα απογραφής

Inventories

28.01

Αγορές χρήσεως

Purchases

28.99

Προυπολογ/νες αγορές (Λ.58.28)

Estimated purchases (in pair with 58.28)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90