03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 3

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

30

ΠΕΛΑΤΕΣ

CUSTOMERS

30.00

Πελάτες εσωτερικού

Domestic customers

30.01

Πελάτες εξωτερικού

Foreign customers

30.02

Ελληνικό δημόσιο

Greek state

30.03

Ν.Π.Δ.Δ και Δημόσιες επιχειρήσ

State law entities and state owned enterprices

30.04

Πελάτες Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας

Customers -Guarantees for returnable containers and cases

30.97

Πελάτες επισφαλείς

Doubtfull accounts receivable

30.98

Ελληνικό δημόσιο λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων

Contested accounts receivable from Greek State

30.99

Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων

Contested accounts receivable from other customers

31

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

NOTES RECEIVABLE

31.00

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο

Notes receivable

31.01

Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη

Notes receivable with banks for collection

31.02

Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση

Notes receivable with banks for guarantee

31.03

Γραμμάτια σε καθυστέρηση

Notes receivable overdue

31.07

Γραμμάτια σε Ξ.Ν στο χαρτοφυλάκιο

Notes in foreign currency on hand

31.08

Γραμμάτια σε ΞΝ στις τράπεζες για είσπραξη

Notes in foreign currency with banks as collateral

31.09

Γραμμάτια σε ΞΝ στις τράπεζες σε εγγύηση

Notes in foreign currency with banks as guarantee

31.10

Γραμμάτια σε ΞΝ σε καθυστέρηση

Notes in foreign currency overdue

32

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

IMPORT ORDERS ACCOUNT

32.00

Παραγγελίες παγίων στοιχείων

Fixed assets orders

32.01

Παραγγελίες κυκλοφορούνταν στοιχείων

Current asset orders

32.04

Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής

Blocked import compensating depoisits and import duties

33

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

MISCELLANEOUS DEBTORS

33.00

Προκαταβολές προσωπικού

Advances to personel

33.01

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού

Personel relief account

33.02

Δάνεια προσωπικού

Personel loans

33.03

Μέτοχοι (ή εταίροι) Λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου

Shareholders (or partners) subscriptions account

33.04

Οφειλόμενο κεφάλαιο

Capital subscritions receivable control account

33.05

Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση

Share subscription installments overdue

33.06

Προμερίσματα

Interim dividends

33.07

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων

Partners' current accounts

33.08

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστών

Management's current accounts

33.09

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών ΑΕ και μελών διοικητικού συμβουλίου

Current accounts of  SA founders and board members

33.10

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών ΑΕ

Current accounts of managing directors or directors of SA

33.11

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Ευρώ

Short-term receivables from subsidiaries in Euro

33.12

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ξένο νόμ

Short-term receivables from subsidiaries in foreign currency

33.13

Ελληνικό δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι

Greek State-Prepaid and at source withheld taxes

33.13.00.000

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Prepaid income tax

33.13.00.001

Παρακρ φόρος εισοδήμ από μερίσμ μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστ

Income tax withheld at source on dividends from listed shares

33.13.00.002

Παρακρ φόρος εισοδήμ από μερίσμ μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστ

Income tax withheld at source on dividends from unlisted shares

33.13.00.003

Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπής

Income tax withheld at source on dividends from abroad

33.13.00.004

Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ αλλοαπής

Tax withheld at source on income from Foreign Limited Partnerships

33.13.00.005

Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Tax withheld at source on income mutual funds

33.13.00.006

Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους

Tax withheld at source on interest income

33.13.00.007

Παρ/νος φόρ εισοδ από συμ/χές σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και κοιν/ξίες ημεδαπής

Tax withheld at source from participation in partnerships

33.14

Ελληνικό δημόσιο-Λοιπές απαιτήσεις

Greek State, other claims

33.17

Λογαριασμοί δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων σε Ευρώ

Βlocked deposits in Euro

33.18

Λογαριασμοί δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων σε ξένο νόμισμα

Blocked deposits in foreign currency

33.19

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ευρώ

Current installments from long-term receivables in Euro

33.20

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε ξένο νόμ

Current installments from long-term receivables in foreign currency

33.21

Βραχυπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε Ευρώ

Short-term claims against affiliates in Euro

33.22

Βραχ/μες απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέρ επιχειρήσεων σε Ξ.Ν

Short-term claims against affiliates in foreign currency

33.90

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

Checks receivable (postdated)

33,91

Επιταγές σε καθυστέρηση (μεταχρονολογημένες)

Checks bounced (noted)

33.97

Χρεώστες επισφαλέις

Doubtfull accounts

33.98

Επίδικες αιτήσεις κατά Ελληνικού δημοσίου

Contested claims against the Greek State

33.99

Λοιποί χρεώστες επίδικοι

Other disputed debtors

34

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

SECURITIES

34.00

Μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Shares listed in national stock exchanges

34.01

Μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Unlisted shares

34.02

Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Nonfully paid domestically listed shares

34.03

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερ

Nonfully paid unlisted shares

34.04

Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού

Dividends receivable from domestic companies

34.05

Ομολογίες ελληνικών δανείων

Greek debentures

34.06

Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων

Nonfully paid Greek debentures

34.07

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού

Equity in domestic mutual funds

34.08

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Greek Treasury Bills

34.09

Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού

Other domestic securities

34.10

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού

Shares listed abroad

34.11

Μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού

Unlisted foreign company shares

34.12

Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Nonfully paid shares listed abroad

34.13

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερ

Nonfully paid unlisted shares of foreign companies

34.14

Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εξωτερικού

Dividend coupons from foreign companies for redemption

34.15

Ομολογίες αλλοδαπών δανείων

Foreign debentures

34.16

Ανεξόφλητες  ομολογίες αλλοδαπών δανείων

Nonfully paid foreign debentures

34.17

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού

Equity in foreign mutual funds

34.20

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού

Subscriptions to domestically issued stock

34.21

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού

Subscriptions to stock issues of foreign companies

34.22

Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού

Subscriptions to Greek bond issues

34.23

Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού

Subscriptions to foreign bond issues

34.24

Χρεόγρ σε τρίτους για εγγύηση

Securities pledged

34.25

Ίδιες μετοχές

Treasury stock

34,91

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Greek State bonds

34,92

Τραπεζικά ομόλογα

Bank bonds

34,99

Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων

Provision for security devaluation

35

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ADVANCES AND CREDITS SUSPENSE ACCOUNT

35.00

Εκτελωνιστές -Λογαριασμοί προς απόδοση

Custom brokers current account

35.01

Προσωπικό-Λογαριασμοί προς απόδοση

Staff current accounts

35.03

Πάγιες προκαταβολές

Imprest funds

36

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

TRANSIT DEBIT ACCOUNTS

36.00

Έξοδα επόμενων χρήσεων

Prepaid expenses

36.01

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Accrued income receivables

36.02

Αγορές υπό παραλαβή

Purchases in transit

36.03

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό

Αccrued purchase discounts

38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

CASH ON HAND AND AT BANKS

38.00

Ταμείο

Cash on hand

38.00.00.000

Ταμείο

Cash on hand

38.02

Ληγμένα τοκομερίδια για είσπρ

Dividend coupons for collections

38.03

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ

Sight deposits in Euro

38.04

Καταθέσεις προθεσμίας σε Ευρώ

Time depoisits  in Euro

38.05

Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ

Sight deposits in Foreign curency

38.06

Καταθέσεις προθεσμίας σε ΞΝ

Time depoisits  in foreign currency

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90