03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 4

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

CAPITAL

40.00

Καταβλ/νο μετοχικό κοιν.μετοχ.

Paid up common stock

40.00.00.000

Καταβ/νο μετ.κεφάλαιο κ.μετοχ

Paid up common stock

40.01

Kαταβλημένο μετοχικό κεφαλαίο προνομιούχων μετοχών

Paid up preferred stock

40.02

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών

Common stock subscrided

40.03

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών

Preferred stock subscribed

40.04

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο

Retired common stock

40.05

Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο

Retired preferred stock

40.06

Εταιρικό κεφάλαιο

Partnership company capital

40.07

Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων

Sole proprietorship capital

41

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

RESERVES REVALUATION RESERVES -INVESTMENT GRANTS & SUBSIDES

41.00

Καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Paid in premium from sale of stock above par value

41.01

Οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Unpaid premium from sale of stock above per value

41.02

Τακτικό αποθεματικό

Statutory reserves

41.03

Αποθεματικά καταστατικού

Charter reserves

41.04

Ειδικά αποθεματικά

Special reserves

41.05

Έκτακτα αποθεματικά

Extraordinary reserves

41.06

Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων

Securities and participations value adjustments

41.07

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Other asset value adjustments

41.08

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου

Special law untaxed reserves

41.09

Αποθεματικό για ίδιες μετοχές

Reserves for treasury stock

41.10

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

Fixed investment subsidies

41.90

Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα

Reserves from tax free income

41.91

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο

Reserves from specially taxed income

41.92

Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων

Untaxed profit of engineering and construction enterprises

42

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ

RETAINED EARNINGS

42.00

Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο

Profit balance carried forward

42.01

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Loss balance carried forward

42.02

Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεων

Prior period losses balance brought forward

43

ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

DEPΟSITS AND APPROPRIATIONS FOR CAPITAL INCREASE

43.00

Καταθέσεις μετοχών

Deposits from shareholders

43.01

Καταθέσεις εταίρων

Deposits from partners

43.02

Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Dividends proposed for common stock  increase

43.90

Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση μετοχικού κ

Reserves proposed for capital increase

44

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

PROVISIONS

44.00

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Provisions for staff redundancy and retirement compensation

44.00.00.000

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Provisions formed

44.09

Λοιπές προβλέψεις εκμεταλ

Other Operating  Provisions

44.09.00.000

Σχηματισμένες προβλέψεις

Formed provisions

44.10

Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων

Provisions for fixed asset obsolescence obsolete and write downs

44.11

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Provisions for doubtfull accounts

44.12

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

Provisions for extraordinary contingencies and expenses

44.13

Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Provisions for prior period expenses

44.14

Προβλ για συναλ/κές διαφορ από αποτίμηση απαιτ και λοιπών υποχρ

Provisions for valuation differences of receivables and other liabilities in foreign currency

44.15

Προβλ για συναλ/κές διαφ από πιστ και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχ

Prov for FX diff from loans and credits used in the acquisition of FA

45

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

LONG-TERM LIABILITIES

45.00

Ομολογιακά δάνεια  σε ευρώ μη μετατρέψιμα σε μετοχές

Non-convertible debenture loans in euro

45.01

Ομολογιακά δάνεια  σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές

Convertible debenture loans in euro

45.02

Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα ΞΝ μη μετατρέψιμα σε μετοχές

Non-convertible debenture loans in euro linked to foreign currency

45.03

Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα ΞΝ μετατρέψιμα σε μετοχές

Convertible debenture loans in euro linked to foreign currency

45.04

Ομολογιακά δάνεια  σε ΞΝ μη μετατρέψιμα σε μετοχές

Non-convertible debenture loans in foreign currency

45.05

Ομολογιακά δάνεια  σε ΞΝ μετατρέψιμα σε μετοχές

Convertible debenture loans in foreign currency

45.10

Τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ

Long term bank loans in euro

45.11

Τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ με ρήτρα ΞΝ

Foreign currency linked long term bank loans in euro

45.12

Τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε  ΞΝ

Long term bank loans in foreign currency

45.13

Ταμιευτήρια -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Long term loans from saving banks

45.14

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ

Long term obligations to subsidaries in euro

45.15

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ΞΝ

Long term obligations to subsidaries in foreign currency

45.16

Μακρο απαιτήσ προς λοιπές συμμετοχικού χαρακτήρα επιχειρ σε Ευρώ

Long term obligations to affiliates in euro

45.17

Μακρο απαιτήσ προς λοιπές συμμετοχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις σε ΞΝ

Long term obligations to affiliates in foreign currency

45.18

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες

Long term obligations to partners and management

45.22

Ελληνικό δημόσιο (οφείλομενοι φόροι)

Greek State (taxes due)

45.23

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Dues to insurance and pension funds

48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

BRANCH CONNECTING ACCOUNTS

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90