03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 5

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

50

Προμηθευτές

Suppliers

50.00

Προμηθευτές εσωτερικού

Domestic suppliers

50.01

Προμηθευτές εξωτερικού

Foreign suppliers

50.02

Ελληνικό Δημόσιο

Greek State

50.03

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις

State-law entities and state-owned enterprises

50.04

Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας

Suppliers, guarantees for containers account

51

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

NOTES PAYABLE

51.00

Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ

Notes payable in EURO

51.01

Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.

Notes payable in foreign currency

51.02

Γραμμάτια πληρωτέα έκδοσης ΝΠΔΔ & δημοσίων επιχειρήσεων

Notes payable issued by state law entities and state enterprises

52

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

BANKS-SHORT TERM OBLIGATIONS

52.00

Tράπεζα Α'

Bank A

52.01

Τράπεζα Β'

Bank B

52.99

Λοιπές Τράπεζες

Other Banks

53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

SUNDRY DEBTORS

53.00

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

Employee compensation payable

53.01

Μερίσματα πληρωτέα

Dividends payable

53.02

Προμερίσματα πληρωτέα

Preliminary dividends payable

53.03

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

Unclaimed employee compensation

53.04

Ομολογίες πληρωτέες

Matured debentures

53.05

Τοκομερίδια πληρωτέα

Interest coupons payable

53.06

Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών

Participations installments due

53.07

Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων

Bond and other security investment installments due

53.08

Δικαιούχοι αμοιβών

Professional and other fees payable

53.09

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων

Money guarantees held

53.10

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ

Short-term obligations to subsidiaries in EURO

53.11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

Short-term obligations to subsidiaries in foreign currency

53.12

Βραχυπρ υποχρ προς λοιπες συμμετοχικού ενδιαφ επιχειρ σε Ευρώ

Short-term obligations to affiliates in EURO

53.13

Βραχυπρ υποχρ προς λοιπες συμμετοχικού ενδιαφ επιχειρ σε Ξ.Ν.

Short-term obligations to affiliates in foreign currency

53.14

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους

Short-term obligations to partners

53.15

Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου

Bondholders bonus interest

53.16

Μέτοχοι-αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβ ή μειώσ του κεφαλ

Shareholders in receipt of reimburs for retirement or stock reduction

53.90

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Checks outstanding (postdated)

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

TAXES AND DUTIES PAYABLE

54.00

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

Value added tax (vat)

54.00.20.009

ΦΠΑ   εμπορευμάτων 9%

Input Vat 9% on merchandise purchases

54.00.20.019

ΦΠΑ αγορών εμπορευμάτων με 19%

Input Vat 19% on merchandise purchases

54.00.20.023

ΦΠΑ αγορών εμπορευμάτων με 23%

Input Vat 23% on merchandise purchases

54.00.22.319

ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Input Vat 19% on intracommunity acquisitions

54.00.24.019

ΦΠΑ αγορ α' & βοηθ.υλών με 19%

Input Vat 19 % on raw direct and indirect material -packing material

54.00.24.023

ΦΠΑ αγορ α' & βοηθ.υλών με 23%

Input Vat 23 % on raw direct and indirect material -packing material

54.00.28.019

ΦΠΑ παγίων στοιχείων 19%

Input Vat 19% on fixed assets purchases

54.00.28.023

ΦΠΑ παγίων στοιχείων 23%

Input Vat 23% on fixed assets purchases

54.00.29.004

ΦΠΑ δαπανών-εξόδων 4,5%

Input Vat 4,5 % on expenses-expenditures

54.00.29.009

ΦΠΑ δαπανών-εξόδων 9%

Input Vat 9% on expenses-expenditures

54.00.29.019

ΦΠΑ δαπανών-εξόδων 19%

Input Vat 19% on expenses-expenditures

54.00.29.023

ΦΠΑ δαπανών-εξόδων 23%

Input Vat 23% on expenses-expenditures

54.00.70.006

ΦΠΑ πωλήσεων /εμπορευματων 6%

Output Vat 6% on sales of merchandise

54.00.70.009

Φπα Πωλήσεων εμπορευμάτων 9%

Output Vat 9% on sales of merchandise

54.00.70.013

ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων 13 %

Output Vat 13% on sales merchandise

54.00.70.019

ΦΠΑ πωλήσεων εμπ/των με 19%

Output Vat 19% on sales merchandise

54.00.70.023

ΦΠΑ πωλήσεων εμπ/των με 23%

Output Vat 23% on sales merchandise

54.00.72.019

ΦΠΑ πωλήσεων λοιπών αποθεμπ/των με 19%

Output Vat 19% on salesof other stocks

54.00.72.023

ΦΠΑ πωλήσεων λοιπών αποθεμπ/των με 23%

Output Vat 23% on salesof other stocks

54.00.77.023

ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Output Vat 23% on intracommunity acquisitions

54.00.79.019

ΦΠΑ λοιπών εσόδων με 19%

Output Vat 19% on other income

54.00.79.023

ΦΠΑ λοιπών εσόδων με 23%

Output Vat 23% on other income

54.00.99.000

ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ

Vat monthly clearing account

54.01

Ειδικός φόρος καταναλώσεως

Special excise tax

54.03

Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού

Payroll taxes and duties

54.03.00.000

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

Payroll income tax withholdings

54.04

Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων

Taxes-duties withheld on compensation paid to third parties

54.04.00.000

Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγ.

Tax on professional fees

54.05

Φόροι- Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Vehicle roadage duties and taxes

54.06

Φόροι-Τέλη τιμολογίων αγοράς

Agricultural produce sales tax

54.07

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

Income tax on taxable profits

54.08

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων -τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήμ

Annual return's tax and duty clearing account

54.99

Λοιποί Φόροι & τέλη

Other taxes and duties

55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

INSURANCE AND PENSION FUND WITHHOLDINGS ACCOUNT

55.00

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων

Social security (IKA)

55.01

Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης

Other basic insurance and pension funds

55.02

Επικουρικά ταμεία

Supplementery pension plans

55.99

Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων

Prior period withholding and contributions overdue

56

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

TRANSIT CREDIT ACCOUNTS

56.00

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Deferred income

56.01

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Acrued expense liability

56.02

Αγορές υπό τακτοποίηση

Purchases suspense account

56.03

Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακαν/σμό

Accrued sales discounts

58

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

PROFORMA ACCOUNTS FOR INTERIM REPORTING 

58.20

Προϋπολογισμένες αγορές εμπορευμάτων (Λ.20.99)

Estimated purchases (in pair with 20.99)

58.21

Προϋπολογισμένες αγορές ετοίμων και ημιτελών  (Λ.21.99)

Estim purch of finished and semifinished goods (in pair with 21.99)

58.24

Προυπολ/νες αγορές Α' και βοηθητ υλών-υλικών συσκευασίας (Λ.24.99)

Estim purch of raw direct and indirect material (in pair with 24.99)

58.25

Προϋπολογισμένες αγορές αναλωσίμων υλικών (Λ.25.99)

Estimated purchases of consumable supplies (in pair with 25.99)

58.26

Προϋπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών παγίων στοιχείων (Λ. 26.99)

Estimated purchases of spare parts for FA (in pair with 26.99)

58.28

Προϋπολογισμένες αγορές ειδών συσκευασίας (Λ.28.99)

Estimated purchases of containers and cases (in pair with 28.99)

58.60

Προυπ/νες -Προπληρ/νες αμοιβές , έξοδα και παροχές προσωπ (Λ.60.99)

Estimated-prepaid employee wages, expen and benef (in pair with 60.99)

58.61

Προϋπολογισμένες -Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων  (Λ.61.99)

Estimated-prepaid third party fees and expenses(in pair with 61.99)

58.62

Προϋπολογισμένες -Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ.62.99)

Estimated-prepaid for outside services and utilit (in pair with 62.99)

58.63

Προϋπολογισμένοι -Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ.63.99)

Estimated-prepaid taxes and duties (in pair with 63.99)

58.64

Προϋπολογισμένα -Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ.64.99)

Estimated-prepaid miscellaneous expenses (in pair with 64.99)

58.65

Προϋπολογισμένοι -Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ.65.99)

Estimated-prepaid interest and related expenses (in pair with 65.99)

58.66

Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ.66.99)

Estim operating depr expense of fixed assets  (in pair with 66.99)

58.68

Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ.68.99)

Estimated operating provisions  (in pair with 68.99)

58.70

Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ.70.99)

Estimated sale of merchandise (in pair with 70.99)

58.71

Προϋπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων (Λ.71.99)

Estimated sales of finished and semif goods  (in pair with 71.99)

58.72

Προυπολ/νες πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων  και άχρηστου υλικού (Λ.72.99)

Estimated sale of other stock and scram material  (in pair with 72.99)

58.73

Προϋπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (Λ.73.99)

Estimated sales of services  (in pair with 73.99)

58.74

Προυπολ/νες -Προεισπραγμένες επιχορηγ και διάφορα έσοδα πωλήσεων ( Λ.74.99)

Estimated-prepaid subsidies and miscellaneous  (in pair with 74.99)

58.75

Προϋπολογισμένα -Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ.75.99)

Estimated-prepaid incidental activity income  (in pair with 75.99)

58.76

Προϋπολογισμένα -Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ.76.99)

Estimated-prepaid investment income (in pair with 76.99)

58.78

Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ.78.99)

Estimated- imputed income from self supplies (in pair with 78.99)

58.81

Προυπολ/να -Προπληρ/να έκτακτα και ανόργανα αποτελ/τα (Λ.81.99)

Estimated-prepaid extraordinar and non-operating  (in pair with 81.99)

58.82

Προυπολ/να -Προπλ/μένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ.72.99)

Estimated-prepaid prior period income & expenses (in pair with 82.99)

58.83

Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ.83.99)

Estimated provis for extraord contingencies  (in pair with 83.99)

58.84

Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (Λ.84.99)

Estimated income from prior period provisions  (in pair with 84.99)

58.85

Προϋπολογισμένες μη ενσωμ/μένες στο λειτουργ κόστος αποσβέσ (Λ.85.99)

Estimated FA depreciation excess of requirements  (in pair with 85.99)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 5

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90