03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 6

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

60

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

EMPLOYEE COMPENSATION AND EXPENSES

60.00

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Compensation of salary -paid employees

60.00.00.000

Τακτικές αποδοχές

Regular salaries

60.00.00.002

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης

Οvertime compensation

60.00.00.003

Δώρα εορτών

Christmas and Easter bonus

60.00.00.005

Αποδοχές ασθενείας

Sick pay

60.00.00.006

Αποδοχές κανονικής άδειας

Regular vacation pay

60.00.00.007

Επιδόματα κανονικής άδειας

Regular vacation allowance

60.00.00.008

Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

Unused vacation compensation

60.00.00.009

Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

Sales and purchases commisions

60.00.00.010

Έκτακτες αμοιβές

Extraordinary compensation

60.00.00.011

Αμοιβές εκτός έδρας

Travelling allowances

60.01

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

Wages-paid personnel compensation

60.01.00.000

Τακτικές αποδοχές

Regular salaries

60.01.00.002

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης

Οvertime compensation

60.01.00.003

Δώρα εορτών

Christmas and Easter bonus

60.01.00.004

Aποδοχές επίσημων αργιών

Οfficial holiday pay

60.01.00.005

Aποδοχές ασθενείας

Sick pay

60.01.00.006

Aποδοχές κανονικής άδειας

Regular vacation pay

60.01.00.007

Επιδόματα κανονικής άδειας

Regular vacation allowance

60.01.00.008

Αποζημιώσεις μη χορηγ.αδειών

Unused vacation compensation

60.01.00.009

Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

Sales and purchases commisions

60.01.00.010

Έκτακτες αμοιβές

Extraordinary commissions

60.01.00.011

Αμοιβές εκτός έδρας

Travelling allowances

60.02

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού

Employee related other expenses and allowances

60.02.00.000

Είδη ενδύσεως

Uniforms

60.02.00.001

Έξοδα στεγάσεως

Housing expenses

60.02.00.002

Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου

Canteen-restaurant allowances and other expenses

60.02.00.003

Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού

Personnel recreation and entertainment expenses

60.02.00.004

Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού

Personnel education expenses

60.02.00.005

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως

Medical care expenses

60.02.00.006

Ασφάλιστρα προσωπικού

Personnel discretionary insurance contributions

60.02.00.007

Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων

Value of merchandise given to employees

60.03

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

Employer contributions and incidental levies of salaried personnel

60.03.00.000

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

Contributions to Social security

60.03.00.001

Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισης

Employer contributions to other main insurance funds

60.03.00.002

Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης

Employer contributions to (supplementary) insurance and pension plans

60.03.00.004

Χαρτόσημο μισθοδοσίας

Payroll stamps

60.04

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού

Employer contributions and incidental levies for wages-paid employees

60.04.00.000

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

Contributions to Social security

60.04.00.001

Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισης

Employer contributions to other main insurance funds

60.04.00.002

Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης

Employer contributions to (supplementary) insurance and pension plans

60.04.00.004

Χαρτόσημο μισθοδοσίας

Payroll stamps

60.99

Προυπ/νες - Προπληρ/νες αμοιβές , έξοδα και παροχές προσωπ (Λ.58.60)

Estimated-prepaid employee wages, expenses and benefits (in pair with 58.60)

61

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΈΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

THIRD PARTY FEES AND EXPENSES

61.00

Αμοιβές και έξοδα Ελευθ. Επαγ υποκ. σε παρακράτηση φόρου εισοδήμ

Fees and expenses of professionals subject to income tax withholding

61.00.00.000

Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων

Lawyers fees and expenses

61.00.00.001

Αμοιβές & έξοδα συμβολαιογράφων

Notary Public fees and expenses

61.00.00.002

Αμοιβές & έξοδα τεχνικών

Technicians fees and expenses

61.00.00.003

Αμοιβές & έξοδα οργανωτών-μελετητών-ερευνητών

Consultants and researchers fees and expenses

61.00.00.004

Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών

Auditors fees and expenses

61.00.00.005

Αμοιβές & έξοδα ιατρών

Doctors  fees and expenses

61.00.00.006

Αμοιβές & έξοδα λογιστών

Accountants fees and expenses

61.01

Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακρ φόρου εισοδήματος

Fees and expenses of profess not subject to income tax withholding

61.01.00.000

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών ΔΣ

Μeeting fees of board members

61.02

Λοιπές προμήθειες τρίτων

Other charges for services by third parties

61.02.00.000

Προμήθειες για αγορές

Purchase commisions

61.02.00.001

Προμήθειες για πωλήσεις

Sales commisions

61.02.00.002

Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων & φορτωτικών εγγράφων

Invoice and bills of landing collection fees

61.02.00.003

Μεσιτείες

Commisions

61.03

Επεξεργασίες από τρίτους

Outside resourcing and sub contracting

61.03.00.000

Επεξεργασίες (Facon)

Outside manufacturing and coversion

61.03.00.001

Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)

Data proccesing services

61.90

Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου

Third party fees not subject to income tax with-holding

61.98

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Other third parties fees

61.99

Προϋπολογισμένες -Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων  (Λ.58.61)

Estimated-prepaid third party fees and expenses(in pair with 58.61)

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

CHARGES FOR OUTSIDE SERVICES AND UTILITIES

62.00

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

Electric power in production

62.01

Φωταέριο ή φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας

Gas used in production

62.02

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Water used in production

62.03

Τηλεπικοινωνίες

Telecommunication services

62.03.00.000

Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά

Telephone Telegraph

62.03.00.001

TELEX -FAX

TELEX -FAX

62.03.00.002

Ταχυδρομικά

Postage

62.04

Ενοίκια

Rent expenses

62.04.00.000

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

Rent for land

62.04.00.001

Ενοίκια κτιρίων-τεχνικών έργων

Rent for buildings -  land improvements

62.04.00.002

 Ενοίκια μηχανημάτων-τεχνικών εγκατ/σεων-λοιπού μηχανολ εξοπλ

Rent for machinery- machine installations

62.04.00.003

 Ενοίκια μεταφορικών μέσων

Rent for transport equipment

62.04.00.004

Ενοίκια επίπλων

Rent for furnitures

62.04.00.005

Ενοίκια μηχανογραφικών  μέσων

Rents for computers

62.04.00.006

Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού

Rent of other equipment

62.04.00.007

Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων

Rent for copying machines

62.04.00.008

Ενοίκια φωτεινών επιγραφών

Rent for lighted signs

62.05

Ασφάλιστρα

Insurance expenses

62.05.00.000

Ασφάλιστρα πυρός

Fire Insurance

62.05.00.001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Transportation vehicle insurance

62.05.00.002

Ασφάλιστρα μεταφορών

Carriage insurance

62.05.00.003

Ασφάλιστρα πιστώσεων

Credit insurance

62.06

Αποθήκευτρα

Storage

62.07

Επισκευές & συντηρήσεις

Repair and maintenance expenses

62.07.00.000

Eδαφικών εκτάσεων

Οf  land

62.07.00.001

Kτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων -Τεχνικών έργων

Of buildings land improvements

62.07.00.002

Mηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

Of machinery- machine installations

62.07.00.003

Mεταφορικών μέσων

Of transport equipment

62.07.00.004

Eπίπλων  και λοιπού εξοπλισμού

Of  furnitures

62.07.00.005

Εμπορευμάτων

Of merchandise

62.07.00.006

Ετοίμων προϊόντων

Of finished goods

62.98

Λοιπές παροχές τρίτων

Other charges from third parties

62.98.00.000

Φωτισμός πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής

Lighting (except the electric power)

62.98.00.001

Φωταέριο ή φυσικό αέριο(πλην  παραγωγής)

Gas (except gas used in production)

62.98.00.002

Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)

Water (except water used in production)

62.99

Προϋπολογισμένες -Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ.58.62)

Estimated-prepaid for outside services & utilit (in pair with 58.62)

63

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

TAXES-DUTIES           

63.00

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

Ιncome tax not subject to offsetting

63.00.00.000

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού

Domestic income tax not subject to offsetting

63.01.00.100

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού

Foreign income tax not subject to offsetting

63.01

Εισφορά ΟΓΑ

Farmers  Insurance Fund contributions

63.02

Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων

Stamp duties on notes ,loans and other transactions

63.02.00.000

Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων

Stamps on bills of exchange and receipts

63.02.00.001

Χαρτόσημα λοιπών πράξεων

Other transactions stamps

63.03

Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Roandage duties & taxes of transport equipment

63.03.00.000

Αυτοκινήτων επιβατικών

Passenger cars

63.03.00.001

Αυτοκινήτων φορτηγών

Trucks

63.03.00.002

Σιδηροδρομικών οχημάτων

Railroad vehicles

63.03.00.003

Πλωτών μέσων

Vessels

64.03.00.004

Εναέριων μέσων

Airplanes

63.04

Δημοτικοί φόροι-τέλη

Municipal taxes-duties

63.04.00.000

Τέλη καθαριότητας & φωτισμού

Cleaning and lighting rates

63.04.00.001

Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων

Taxes and duties on buildings under construction

63.05

Φόροι-τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς

Taxes-duties levied by international organizations

63.06

Λοιποί Φόροι - τέλη εξωτερικού

Other foreign taxes-duties

63.98

Διάφοροι φόροι-τέλη

Miscellaneous taxes-duties

63.98.00.000

Χαρτόσημο μισθωμάτων

Stamp duty on rent

63.98.00.001

Τέλη υδρεύσεως

Water rates

63.98.00.002

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Real estate taxes

63.98.00.003

Χαρτόσημο κερδών

Stamp duty on profit

63.98.00.004

Χαρτόσημο εσόδων από τόκους

Interest income stamps

63.98.00.006

Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων

Professional fees stamps

63.98.00.007

Κρατήσ υπέρ Δημοσ και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημ και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Withholdings on behalf of state from sales to state and state-law enti

63.99

Προυπολογισμένοι -Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ.58.63)

Estimated-prepaid taxes and duties (in pair with 58.63)

64

ΔΙΑΦΟΡΑ ΈΞΟΔΑ

MISCELLANEOUS EXPENSES

64.00

Έξοδα μεταφορών

Carriage & transportation expenses

64.00.00.000

Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων

Operating expenses of company vehicles

64.00.00.001

Eξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων

Hired transportation for personnel

64.00.00.002

Eξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων

Hired transportation for goods inwards

64.00.00.003

Eξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων

Hired transportation for goods outwards

64.00.00.004

Eξοδα διακινήσεων υλικών αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων

Hired transportat cost for intracompany handling of materials & goods

64.01

Έξοδα ταξιδιών

Travelling expenses

64.01.00.000

Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού

Domestic travelling expenses

64.01.00.001

Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού

Travelling abroad expenses

64.02

Έξοδα προβολής & διαφήμισης

Promotion and advertisement expenses

64.02.00.000

Διαφημίσεις  από τον τύπο

Newspaper advertisement

64.02.00.001

Διαφημίσεις  από το ραδιόφωνο-τηλεόραση

Radio and television advertisement

64.02.00.002

Διαφημίσεις  από τον κινηματογράφο

Cinema advertisement

64.02.00.003

Διαφημίσεις  από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης

Advertisement by other communication media

64.02.00.004

Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών

Lighted signs operating expenses

64.02.00.005

Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων

Conference-reception and other similar event expenses

64.02.00.006

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας

Hospitality expenses

64.02.00.007

Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδ

Promotion by other means expenses

64.02.00.008

Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων

Sold goods quarantee expenses

64.02.00.009

Έξοδα αποστολής δειγμάτων

Sample mailing expenses

64.03

Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων

Exposition -exhibition expenses

64.03.00.000

Έξοδα εκθέσεων  εσωτερικού

Domestic expositions expenses

64.03.00.001

Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού

Foreign expositions expenses

64.03.00.002

Έξοδα επιδείξεων

Exhibition expenses

64.04

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγ

Exports special promotion expenses

64.04.00.000

Ειδικά έξοδα εξαγωγών "δίχως δικαιολογητικά"

Nondocumented export expenses (special law)

64.05

Συνδρομές-εισφορές

Subscriptions-contributions

64.05.00.000

Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες

Subscriptions to magazines and newspapers

64.05.00.001

Συνδρομές-Εισφορές επαγγελματικές οργανώσεις

Subscriptions-contributions to professional and trade societies

64.05.00.002

Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματέσεως τίτλων

Stock listing fees

64.06

Δωρεές - Επιχορηγήσεις

Donations-Subsidies

64.06.00.000

Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς

Charitable donations

64.06.00.001

Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς

Charitable contributions & subsidies

64.07

Έντυπα & γραφική ύλη

Printed material and office supply expenses

64.07.00.000

Έντυπα

Printed  material

64.07.00.001

Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων

Material for multiple printing

64.07.00.002

Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων

Multiple printing expenses

64.07.00.003

Γραφική ύλη & λοιπά υλικά  γραφείου

Writing material and other office supplies

64.08

Υλικά άμεσης αναλώσεως

Supplies of immediate consumption

64.08.00.000

Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως

Heating fuels and supplies

64.08.00.001

Υλικά καθαρισμού

Cleaning supplies

64.08.00.002

Υλικά φαρμακείου

First-aid supplies

64.09

Έξοδα δημοσιεύσεων

Publication expenses

64.09.00.000

Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων

Expenses of financial statements publication

64.09.00.001

Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων

Expenses for ads and announcements

64.10

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων

Investing expenses

64.10.00.000

Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών & χρεογράφων

Commisions and other participations and security buying expenses

64.10.00.001

Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων

Commisions and other selling expenses of participations and securities

64.11

Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων

Participations and securities valuation differences

64.12

Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων

Realized capital losses from participations and securities

64.12.00.000

Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών

Losses on sale participations

64.12.00.001

Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην  ΑΕ επιχειρ

Losses on sale of participations in other than SA entities

64.12.00.002

Διαφορές (ζημίες) από πώληση  χρεογράφων

Losses on sale of security

64.98

Διάφορα έξοδα

Other miscellaneous expenses

64.99

Προϋπολογισμένα -Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ.58.64)

Estimated-prepaid miscellaneous expenses (in pair with 58.64)

65

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΈΞΟΔΑ

INTEREST AND RELATED EXPENSES

65.00

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων

Bond interest and expenses

65.00.00.000

Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ευρώ μη μετατρέψιμων σε μετοχών

Interest and expenses of non-convertible debentures in Euro

65.00.00.001

Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ευρώ  μετατρέψιμων σε μετοχών

Interest and expenses of convertible debentures in Euro

65.00.00.002

Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

Interest and expenses of non-convertible debentures linked to F Curren

65.00.00.003

Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές

Interest and expenses of convertible debentures linked to foreign cur

65.00.00.004

Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

Interest and expenses of non-convertible debentures in foreign cur

65.00.00.005

Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές

Interest and expenses of convertible debentures in foreign currency

65.01

Τόκοι και έξoδα λοιπών μακροπρόθυποχρέωσεων

Interest and expenses of other long-term liabilities

65.01.00.000

Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων σε Ευρώ

Interest and expenses of long-term obligations to banks in Euro

65.01.00.001

Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακρο υποχρεώσεων σε Ευρώ με ρήτρα Ξ.Ν.

Interest and expenses of long-term bank obligations linked to for cur

65.01.00.002

Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

Interest and expenses of long-term bank obligations in foreign currenc

65.01.00.003

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ταμιευτήρια

Interest and expenses of long-term obligations to saving banks

65.01.00.004

Τόκοι και έξοδα μακρο υποχρεώσ προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ευρώ

Interest and expenses of long-term obligations to subsidiaries in Euro

65.01.00.005

Τόκοι και έξοδα μακρο υποχρεώσ προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

Interest & exp of long-term oblig to affiliates in foreign currency

65.01.00.006

Τόκοι και έξοδα μακροπ υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες

Interest & exp of long-term obligations to partners and management

65.01.00.007

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ευρώ

Interest and expenses of long-term notes payable in Euro

65.01.00.008

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.

Interest and expenses of long-term notes payable in foreign currency

65.01.00.009

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώεων προς το Δημόσιο από φόρους

Interest and expenses of long-term tax obligations to state

65.01.00.010

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία

Interest & exp of long-term obligations to insurance and pension funds

65.02

Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών

Discount interest discounts and bank charges

65.03

Τόκoι & έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα

Interest and expenses of bank credits secured by securities

65.04

Τόκ.& έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές

Interest and expenses of short-term export bank credits

65.05

Τόκοι & έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

Interest and expenses of other short-term bank financing

65.06

Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Interest and expenses of other short-term obligations

65.07

ΕΦΤΕ και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων & χρηματοδοτήσεων

Special tax on bank services, loans and credit agreements

65.08

Έξοδα ασφαλειών, δανείων και χρηματοδοτήσεων

Insurance expenses (eg.mortgages)

65.09

Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου

Benefits to bondholders in addition to contractual interest

65.10

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

Commision paid for letters of guarantee

65.90

Τόκοι & έξοδα εισπράξεων απαιτήσεων με σύμβαση Factoring

Interest and collection expenses of receivables through factoring

65.99

Προυπολογισμένοι -Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ.58.65)

Estimated-prepaid interest and related expenses (in pair with 58.65)

66

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

OPERATING  (NORMAL) DEPRECIATION EXPENSE OF FIXED ASSETS

66.00

Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

Land asset depreciation expense

66.00.00.001

Αποσβέσεις Ορυχείων

Depreciation -land

66.00.00.002

Αποσβέσεις Μεταλλείων

Depreciation -Mineral Mines

66.00.00.003

Αποσβέσεις Λατομείων

Depreciation -ore Mines

66.00.00.005

Αποσβέσεις Φυτειών

Depreciation -Quarries

66.00.00.006

Αποσβέσεις Δασών

Depreciation -Plantations

66.00.00.011

Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation -Forests

66.00.00.012

Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation -Mineral Mines idle

66.00.00.013

Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation -Ore Mines idle

66.00.00.015

Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation -Quarries idle

66.00.00.016

Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation -Plantations idle

66.01

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων

Forests idle depreciation expenses

66.01.00.000

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων

Depreciation of buildings-fixtures-technical works

66.01.00.001

Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών

Depreciation of Transportation facilities

66.01.00.003

Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων

Depreciation of land improvements

66.01.00.007

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

Depreciation of buildings on leased properties

66.01.00.008

Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

Depreciationon of Transportation facilities on nonowned property

66.01.00.010

Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

Depreciation of  improvements on nonowned land

66.01.00.014

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation of Buildings -building fixed installations not in use

66.01.00.015

Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλ

Depreciation of Transportation facilities idle

66.01.00.017

Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation of land improvements idle

66.01.00.021

Αποσβ κτιρίων - εγκατ/ων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ

Depr of  Build-building fixed install on non-owned property not used

66.01.00.022

Αποσβ τεχνικών έργων εξυπηρ μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ

Depreciation Transportation facilities on nonowned property not used

66.01.00.024

Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ

Depr of  land leasehold improvements on non owned property idle

66.02

Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστ-λοιπού μηχανολ εξοπλισμού

Depreciation of Buildings on non-owned property

66.02.00.000

Αποσβέσεις μηχανημάτων

Depreciation -Machinery

66.02.00.001

Αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων

Depreciation -Machine installations

66.02.00.002

Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός"

Depreciation-Portable hand machines

66.02.00.003

Αποσβέσεις εργαλείων

Depreciation-Tools

66.02.00.004

Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών

Depreciation-Molds & special made devices

66.02.00.005

Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάν

Depreciation-Mechanical instruments

66.02.00.007

Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

Depreciation-Machinery on premises of third parties

66.02.00.008

Αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων σε ακίνητα τρίτων

Depreciation-Installations on premises of third parties

66.02.00.010

Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Machinery idle

66.02.00.011

Αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων  εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Installations indle

66.02.00.012

Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Portable hand -tools idle

66.02.00.013

Αποσβέσεις εργαλείων  εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Tools idle

66.02.00.014

Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Molds-specially made devices idle

66.02.00.015

Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Mechanical instruments idle

66.02.00.017

Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετταλεύσεως

Depreciation-Machinery on premises of third parties idle

66.02.00.018

Αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ

Depreciation-Installations on premises of third parties idle

66.03

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

Depreciation of transportation equipment

66.03.00.000

Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορ

Depreciation-Busses

66.03.00.001

Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων

Depreciationn-Other passenger automobiles

66.03.00.002

Αποσβέσεις αυτοκινήτων  φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσεως

Depreciation-Trucks -lories-Special use vechicles

66.03.00.003

Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

Depreciation-Rail cars

66.03.00.004

Αποσβέσεις πλωτών μέσων

Depreciation-Vessels

66.03.00.005

Αποσβέσεις εναέριων μέσων

Depreciation-Air transports

66.03.00.006

Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

Depreciation-Inhouse transport equipment

66.03.00.010

Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciationn-Busses idle

66.03.00.011

Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Other passenger automobiles idle

66.03.00.012

Αποσβ αυτοκινήτων  φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσ  εκτός εκμεταλ

Depreciation-Trucks -lories-Special use vechicles idle

66.03.00.013

Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων   εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Rail cars idle

66.03.00.014

Αποσβέσεις πλωτών μέσων   εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Vessels idle

66.03.00.015

Αποσβέσεις εναέριων μέσων   εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Air transports idle

66.03.00.016

Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών   εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Inhouse transport equipment idle

66.04

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού

Depreciation of furniture and other equipment

66.04.00.000

Αποσβέσεις επίπλων

Depreciation -Furniture

66.04.00.001

Αποσβέσεις σκευών

Depreciation -Utencils and appliances

66.04.00.002

Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

Depreciation-Office machines

66.04.00.003

Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

Depreciation -EDP equipment and systems

66.04.00.004

Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

Depreciation-Storing and handling equipment

66.04.00.005

Αποσβέσεις επιστημονικών οργάν

Depreciation-Scientific instruments

66.04.00.006

Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

Depreciation-Livestock in service

66.04.00.008

Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

Depreciation-Telecommunication equipment

66.04.00.010

Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Furniture  idle   

66.04.00.011

Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Utencils and Appliances idle

66.04.00.012

Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Office machines  idle

66.04.00.013

Αποσβ Η/Υ και ηλεκτρ συγκροτ εκτός εκμεταλ

Depreciation-EDP equipment and systems idle

66.04.00.014

Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Storing and hadling equipment  idle

66.04.00.015

Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Scientific instruments idle

66.04.00.016

Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Livestock in service idle

66.04.00.018

Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών  εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciation-Other telecomunication equipment idle

66.05

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

Depreciation of intagible assets

66.05.00.000

Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσ

Depreciation-Goodwill

66.05.00.001

Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Depreciation-Industrial copyrights

66.05.00.002

Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλ/σεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων

Depreciation-Concession rights on mineral minesore mines- quarries

66.05.00.004

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων

Depreciation-Rights on the use of tangible fixed assets

66.05.00.010

Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Depreciation -Formation and set-up expenses

66.05.00.011

Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων

Depreciation-exploration expenses for mineral mines-ore mines-quarries

66.05.00.012

Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευν

Depreciation-Other research expenses

66.05.00.013

Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων

Depreciation-Expenses for capital stock increase and bond issues

66.05.00.014

Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

Depreciation-Property acquisition expenses

66.05.00.016

Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

Depreciation-Premiums and discounts of bond issue and redemption

66.05.00.017

Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως

Depreciation-Reorganization expenses

66.05.00.018

Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου

Depreciation-Connstruction period loan interest expenses capitalized

66.99

Προυπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ.58.66)

Estimated operating depreciation expense of FA  (in pair with 58.66)

68

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

OPERATING PROVISIONS

68.00

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Provisions for employee retirement or redundancy compensation

68.01

Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών & χρεογράφων

Participations and securities value decline allowances

68.99

Προυπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ.58.68)

Estimated operating provisions  (in pair with 58.68)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 6

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90