03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 7

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

70

ΠΩΛΗΣΕΙΣ EMΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

SALES OF MERCHANDISE

70.00

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερικού

Domestic sales

70.00.00.004

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 4.5%

Sales with Vat 4.5%

70.00.00.006

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 6%

Sales with Vat 6%

70.00.00.008

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 9%

Sales with Vat 9%

70.00.00.013

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 13%

Saleswith Vat 13%

70.00.00.019

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 19%

Sales with Vat 19%

70.00.00.023

Πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 23%

Sales with Vat 23%

70.98

Εκπτώσεις πωλήσεων

Sales discounts

70.98.00.000

Εκπτώσεις πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ)

Sales discounts without VAT

70.99

Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ.58.70)

Estimated sale of merchandise (in pair with 58.70)

71

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

SALES OF FINISHED AND SEMIFINISHED GOODS

71.99

Προϋπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων (Λ.58.71)

Estimated sales of finished and semifinished goods(in pair with 58.71)

72

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

SALES OF OTHER STOCKS AND SCRAM MATERIAL

72.00

Πωλήσεις αχρήστου υλικού

Scrap material sales

72.22

Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

Sales of byproducts and scrap

72.24

Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών -υλικών συσκευασίας

Sales of direct and indirect raw material -packing material

72.25

Πωλήσεις αναλωσίμων υλικών

Sales of consumable supplies

72.26

Πωλήσεις ανταλλακτικών παγίων στοιχείων

Sales of fixed asset spare parts

72.28

Πωλήσεις ειδών συσκευασίας

Sales of containers and cases

72.99

Προυπολ/νες πωλήσεις λοιπων αποθεμάτων  και άχρηστου υλικού (Λ.58.72)

Estimated sale of other stocks and scram material(in pair with 58.72)

73

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

SALES OF SERVICES

73.99

Προυπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (Λ58.73)

Estimated sales of services  (in pair with 58.73)

74

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

SUBSIDIES AND MISCELLANEOUS SALES CONNECTED INCOME

74.00

Επιχορηγήσεις πωλήσεων

Sales subsidies

74.01

Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

Duty and other levy rebates

74.02

Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

Interest rebates on export sales

74.03

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσ

Special subsidies grants

74.99

Προυπολ/νες -Προεισπραγμένες επιχορηγ και διάφ έσοδ πωλήσ ( Λ.58.74)

Estimated-prepaid subsidies connected income (in pair with 58.74)

75

ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

INCIDENTAL ACTIVITY INCOME

75.00

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

Income from services rendered  to third parties

75.00.00.000

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου

Income from accounting services rendered

75.00.00.001

Έσοδα από μελέτες έρευνες για λογαριασμό τρίτων

Ιncome from consulting and research services rendered to third parties

75.00.00.002

Έσοδα από επεξεργασία προϊόντων υλικών τρίτων

Income from batch processing of goods and material for 3rd parties

75.00.00.003

Έσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων

Income from repair services rendered

75.01

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

Income from services rendered to personnel

75.01.00.000

Έσοδα από παροχή κατοικιών

Income from housing provided to personnel

75.01.00.001

Έσοδα εστιατορίου

Restaurant income

75.01.00.002

Έσοδα κυλικείου

Canteen income

75.02

Προμήθειες μεσιτείες

Commisions -brokerage fees

75.02.00.000

Προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτων

Commmisions from purchases on account of third parties

75.02.00.001

Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

Commmisions from sales on account of third parties

75.03

Έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις

Income from exclucive and stategranted rights

75.04

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

Rent income from lands

75.05

Ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργων

Rent income from buldings land improvents

75.06

Ενοίκια μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολ εξοπλ

Rent income from machinery -tenchical installations

75.07

Ενοίκια μεταφορικών μέσων

Rent income from transportation equipment

75.08

Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Rent income from furniture and other equipment

75.09

Ενοίκια ασωμάτων ακ/σεων

Rent income from intagible assets

75.10

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

Chargeable delivery expenses

75.99

Προϋπολογισμένα -Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ.58.75)

Estimated-prepaid incidental activity income  (in pair with 58.75)

76

ΈΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

INVESTMENT INCOME

76.00

Έσοδα συμμετοχών

Income from participation

76.00.00.000

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Dividends from shares listed in national exchanges

76.00.00.001

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερ

Dividends from unlisted shares of domestic companies

76.00.00.002

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Dividends from shares listed in foreign exchanges

76.00.00.003

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερ

Dividends from unlisted shares of foreign companies

76.00.00.004

Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες εσωτερικού

Income from participations in domestic partnerships

76.00.00.005

Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες εξωτερικού

Income from participations in foreign partnerships

76.00.00.006

Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικού

Income from domestic joint ventures

76.00.00.007

Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικού

Income from  joint ventures abroad

76.01

Έσοδα χρεογράφων

Income from securities

76.01.00.000

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Dividends from shares listed in national exchanges

76.01.00.001

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερ

Dividends from unlisted shares of domestic companies

76.01.00.002

Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων

Income from Greek debenture loans

76.01.00.003

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού

Income from Mutual funds

76.01.00.004

Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου

Income from Greek treasury bills

76.01.00.005

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Dividends from shares listed in foreign exchanges

76.01.00.006

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερ

Dividends from unlisted shares of foreign companies

76.01.00.007

Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων

Income from foreign debentures

76.01.00.008

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού

Income from foreign mutual funds

76.02

Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματειών εισπρακτέων

Earned interest discount on notes receivable

76.03

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

Other interest income

76.03.00.000

Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού

Interest from deposits with domestic banks

76.03.00.001

Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού

Interest from deposits with domestic saving banks

76.03.00.002

Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού

Interest from deposits abroad

76.03.00.003

Τόκοι χορηγημένων δανείων

Interest from loans

76.03.00.004

Τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατών

Interest on customer current accounts

76.03.00.005

Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών

Interest on other currenct accounts

76.03.00.006

Τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων

Interest from overdue notes receivable

76.04

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

Capital gains on sale of participations and securiries

76.04.00.000

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών

Gains on sale of participations

76.04.00.001

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην ΑΕ επιχειρήσεις

Gains on sale of participations in other than SA entities

76.04.00.002

Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων

Gain on sales of securities

76.99

Προϋπολογισμένα -Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ.58.76)

Estimated-prepaid investment income (in pair with 58.76)

78

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ-ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠ. Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

SELF-SUPPLIED FA IMPUTED INCOME FROM SELF SUPPLIES OR DISPOS OF STOCK

78.00

Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων

Fixed assets self supply and improvements

78.00.00.010

Εδαφικών εκτάσεων

Lands

78.00.00.011

Κτιρίων- Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων

Buildings- building installations - land improvements

78.00.00.012

Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού μηχανολογικού εξοπλ

Machinery -machine installations -other mechanical equipment

78.00.00.013

Μεταφορικών μέσων

Transportation equipment

78.00.00.014

Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Furniture and other equipment

78.00.00.015

Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση

Capital investments in progress

78.00.00.016

Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

Intangible assets and capitalized expenses

78.99

Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ.58.78)

Estimated- imputed income from self supplies (in pair with 58.78)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 7

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90