03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 8

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

80

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

OPERATING ACCOUNT

80.00

Λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως

Net operating results account

80.01

Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Trading results (gross profit) account

80.02

Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

Items not included in the calculation of gross margin

80.02.00.000

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Administrative expenses

80.02.00.001

Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως

Research and development expenses

80.02.00.002

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Selling expenses

80.02.00.003

Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογ (Κόστος υποαπ/σεως-αδράνειας)

Non-allocated production expen (under worked employee wages-idle time)

80.02.00.004

Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

Provisions for value decline of participations and securities

80.02.00.005

Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων

Expenses and losses from participations and securities

80.02.00.006

Χρεωστικοί τόκοι / συναφή εξοδ

Interest charges and related expenses

80.03

Έσοδα μη προσδιοριστικά των  μικτών αποτελεσμάτων

Nontrading income items(excluded from the calculation of gross profit)

80.03.00.000

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Other operating income

80.03.00.001

Έσοδα συμμετοχών

Income from participations

80.03.00.002

Έσοδα χρεογράφων

Income from securities

80.03.00.003

Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

Capital gains from the sale of participations and securities

80.03.00.004

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Interest and interest - related income

81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

EXTRAORDINARY AND NON-OPERATING ITEMS ACCOUNT

81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Extraordinary and non operating expenses

81.00.00.000

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Tax fines and surcharges

81.00.00.001

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

Surcharges on insurance and pension fund contributions

81.00.00.002

Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών

Collapsed guaranties-clause violations

81.00.00.003

Κλοπές-υπεξαιρέσεις

Pilferage Embezzlement

81.00.00.004

Συναλλαγματικές διαφορές

Foreign exchange losses

81.00.00.005

Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς

Stock donations of significant value to charities

81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Extraordinary and non operating income

81.01.00.002

Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών

Collapsed guaranties-clause violations penalties

81.01.00.004

Συναλλαγματικές διαφορές

Foreign exchange gains

81.01.00.005

Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

Fixed investment subsidies amortization account

81.02

Έκτακτες ζημίες

Extraordinary losses

81.02.00.000

Ζημιές από εκποίηση ακινήτων

Losses on disposal of fixed assets

81.02.00.001

Ζημιές από εκποίηση τεχνικών έργων

Losses on disposal of land improvements

81.02.00.002

Ζημιές από εκποίηση μηχανημ-τεχνικών εγκατ-λοιπού μηχαν εξοπλισμού

Losses on disposal of machinery-machine installations

81.02.00.003

Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων

Losses on disposal of transportation equipment

81.02.00.004

Ζημιές από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Losses on disposal of furniture and other equipment

81.02.00.005

Ζημιές από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων

Losses on transfer of rights and other intangible assets

81.02.00.006

Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξ.απαιτήσεις

Losses from uncollectible accounts receivable

81.02.00.007

Ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων

Losses on uninsured stocks destroyed

81.02.00.008

Ζημιές από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων

Losses on uninsured stocks lost or stolen

81.02.00.010

Ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων

Losses on destruction of spoiled stocks

81.03

Έκτακτα κέρδη

Extraordinary gains

81.03.00.000

Κέρδη από εκποίηση ακινήτων

Gain on disposal of real estate

81.03.00.001

Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων

Gain on disposal of land improvements

81.03.00.002

Κέρδη από εκποίηση μηχανημ-τεχνικ εγκαταστ-λοιπού μηχαν/κού εξοπλισμ

Gain on disposal of machinery-machine installations

81.03.00.003

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων

Gain on disposal of transportation equipment

81.03.00.004

Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Gain on disposal of furniture and other equipment

81.03.00.005

Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων

Gain on transfer of rights and other intangible assets

81.03.00.006

Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων

Gains from lottery debenture drawings

81.99

Προυπολ/να -Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (Λ.58.81)

Estimated-prepaid extraordinary items account (in pair with 58.81)

82

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

PRIOR PERIOD INCOME AND EXPENSES SUMMARY ACCOUNT

82.00

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Prior period expenses

82.00.00.000

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Tax fines and surcharges

82.00.00.001

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

Surcharges on insurance and pension fund contributions

82.00.00.002

Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών

Collapsed guaranties-clause violations penalties

82.00.00.003

Κλοπές-υπεξαιρέσεις

Pilferage Embezzlement

82.00.00.004

Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλήν φόρου εισοδήματος)

Prior period taxes and duties (except income taxes)

82.00.00.005

Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόρων δημοσίου (πλήν φόρου εισοδήματος)

Finally settled disputed state taxes (except income taxes)

82.00.00.006

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων

Prior period insurance and pension fund contributions

82.00.00.007

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.01

Debit differences of transit account 36.01(accrued in-come receivable)

82.00.00.008

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.03

Debit differences of transit account 36.03(accrued purchase discounts)

82.00.00.009

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.01

Debit differences of transit account 56.01(accrued expenses liability)

82.00.00.010

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.03

Debit differences of transit account 56.03 (accrued sales discounts)

82.00.00.060

Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία

Dismissal or retirement compensation

82.01

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Prior period income

82.01.00.000

Επιχορηγήσεις πωλήσεων

Sale subsidies

82.01.00.001

Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

Duty and other levy rebates

82.01.00.002

Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

Interest rebates on export sales

82.01.00.003

Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων

Recovery of written-of receivables

82.01.00.004

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθ φόρων και τελών (πλην φόρου εισοδήμ)

Refunds on unduly paid tax and duties (except income taxes)

82.01.00.007

Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.01

Credit differences of transit account 36.01

82.01.00.008

Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.03

Credit differences of transit account 36.03

82.01.00.009

Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.01

Credit differences of transit account 56.01

82.01.00.010

Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.03

Credit differences of transit account 56.03

82.99

Προυπολ/να -Προπλ/μένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ.58.72)

Estimated-prepaid prior period income and expenses(in pair with 58.82)

83

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

PROVISIONS FOR EXTRAORDINARY CONTINGENCIES

83.10

Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων

Provisions for fixed asset devaluation

83.11

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Provisions on doubtful accounts

83.12

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

Provisions for extraordinary contingencies

83.13

Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Provisions for prior period expenses

83.99

Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ.58.83)

Estimated provisions for extraord contingencies(in pair with 58.83)

84

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

INCOME FROM PRIOR PERIOD PROVISIONS

84.00

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Income from unused prior period provisions

84.00.00.000

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

From provisions for personnel redundancy or retirement compensation

84.00.00.001

Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

From provisions for value declined of participations and securities

84.00.00.010

Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων

From provisions for fixed asset devaluation

84.00.00.011

Από προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσεις

From provisions for doubtful accounts

84.00.00.012

Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

From provisions for extraordinary contingencies

84.00.00.013

Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

From provisions for prior period expenses

84.01

Έσοδα από χρησιμ προβλέψεις προηγούμ χρήσεων για έκτακτους κινδύνους

Income for overestimated prior period provis for operating expenses

84.01.00.012

Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

From provisions for extraordinary contingencies

84.01.00.013

Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

From provisions for prior period expenses

84.99

Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (Λ.58.84)

Estimated income from prior period provisions  (in pair with 58.84)

85

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

FA DEPREC IN EXCESS OF REQUIREMENTS (NOT INCLUDED IN THE OP. COST)

85.00

Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

Land asset depreciation expense

85.00.00.001

Ανάπτυξη όμοια με το λογαριασμό 66

Analysis similar to account 66

85.99

Προϋπολογισμένες μη ενσωμ/νες στο λειτουργ κόστος αποσβ (Λ.58.85)

Estimated FA depreciation excess of requirements  (in pair with 58.85)

86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

TOTAL RESULTS OF OPERATIONS ACCOUNT

86.00

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Net operating results account

86.00.00.000

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Trading (gross profit) account

86.00.00.001

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Other operating income

86.00.00.002

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Administrative expenses

86.00.00.003

Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

Research and development expenses

86.00.00.004

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Selling expenses

86.00.00.005

Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογ (Κόστος υποαπ/σεως-αδράνειας)

Production expenses non charged to the production cost

86.01

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Investment income account

86.01.00.000

Έσοδα συμμετοχών

Income from participations

86.01.00.001

Έσοδα χρεογράφων

Income from securities

86.01.00.002

Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

Gain on sale of participations and securities

86.01.00.003

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Interest and  related income

86.01.00.007

Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

Provisions for value decline of participations and securities

86.01.00.008

Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων

Expenses and losses from participations and securities

86.01.00.009

Χρεωστικοί τόκοι / συναφή έξοδα

Interest charges and related expenses

86.02

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

Extraordinary and non operating results

86.02.00.000

Έκτακτα έσοδα

Extraordinary and non operating income

86.02.00.001

Έκτακτα κέρδη

Extraordinary and non operating gains

86.02.00.002

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Prior period income

86.02.00.003

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Income from prior period provisions

86.02.00.007

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Extraordinary and non-operating expenses

86.02.00.008

Έκτακτες ζημίες

Extraordinary losses

86.02.00.009

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Prior period expenses

86.02.00.010

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Provisions for extraordinary contingencies

86.03

Μη ενσωμετομένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων

Fixed asset depreciation non included in the operating cost

86.03.00.000

Εδαφικών εκτάσεων

Land asset depreciation expense

86.03.00.001

Κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων

Depreciation of Buildings

86.03.00.002

Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού μηχανολογικού εξοπλ

Depreciation of Buildings on non-owned property

86.03.00.003

Μεταφορικών μέσων

Depreciation of transportation equipment

86.03.00.004

Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού

Depreciation of furniture and other equipment

86.03.00.005

Ασώματων ακινητοποιήσεων και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

Depreciation of intagible assets

86.99

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

Net results for the year

88

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

INCOME APPROPRIATION ACCOUNT

88.00

Καθαρά κέρδη χρήσεως

Net profit for the year

88.01

Ζημίες χρήσεως

Net loss for the year

88.02

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως

Profit balance brought forward (from account 42)

88.03

Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη

Presenting years loss for offsetting

88.04

Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη

Prior periods losses for offsetting

88.07

Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση

Unrestricted reserves

88.08

Φόρος εισοδήμ και εισφορά ΟΓΑ

Income tax and OGA contributions

88.09

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

Other taxes non included in the operating cost

88.98

Ζημίες εις νέον

Loss carried forward

88,99

Κέρδη προς διάθεση

Profit for appropriation

89

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

OPENING AND CLOSING BALANCE SHEET ACCOUNTS

89.00

Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως

Opening balance sheet accounts

89.01

Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως

Closing balance sheet accounts

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 8

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90