03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 9

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

90

ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

BRIDGING-OPENING ACCOUNTS

90.01

Αρχικά αποθέματα λογισμένα

Opening stocks accounted for

90.01.00.020

Αποθέματα εμπορευμάτων λογισμ

Merchandise stock accounted for

90.02

Αγορές λογισμένες

Purchases accounted for

90.02.00.020

Εμπορεύματα λογισμένα

Purchases accounted for

90.06

Οργανικά έξοδα κατ'είδος λογισμένα

Operating expenses accounted for

90.06.00.060

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμένα

Employee compensation and expenses accounted for

90.06.00.061

Αμοιβές & έξοδα τρίτων λογισμ

Third party fees and expenses accounted for

90.06.00.062

Παροχές τρίτων λογισμένες

Charges for outside services accounted for

90.06.00.063

Φόροι-τέλη λογισμένα

Taxes-duties accounted for

90.06.00.064

Διάφορα έξοδα λογισμένα

Miscellaneous expenses accounted for

90.06.00.065

Τόκοι & συναφή έξοδα λογισμένα

Interest and related expenses accounted for

90.06.00.066

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ/νες στο λειτουργ κόστος λογισμένες

Operating (normal) depreciation expense of fixed assets accounted for

90.06.00.068

Προβλέψεις εκμετάλλεύσεως λογισμένες

Operating provisions accounted for

90.07

Οργανικά έσοδα κατ'είδος λογισμένα

Operating revenue and income accounts accounted for

90.07.00.070

Πωλήσεις εμπορευμάτων λογισμ

Sales of merchandise accounted for

90.07.00.073

Πωλήσεις υπηρεσιών λογισμένες

Sales of services accounted for

90.07.00.078

Ιδιοπαραγωγή  παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Income from self-consumed stocks

90.08

Αποτελέσματα λογισμένα

Results of operations accounted for

90.08.00.081

Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα

Extraordinary and non-operating items accounted for

90.08.00.082

Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων λογισμένα

Expenses and income of prior periods accounted for

91

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ -ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

REGROUPING OF EXPENSES, PURCHASES AND REVENUES

92

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

COST CENTERS

92.00

Έξοδα λειτουργίας παραγωγής

Production expenses

92.01

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Administrative expenses

92.02

Έξοδα λειτουργίας  ερευνών και αναπτύξεως

Research and development expenses

92.03

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Selling expenses

92.04

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

Financial expenses

93

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

PRODUCTION COST

93.00

Κόστος παραγωγής εργοστασίου Α'

Production cost of plant A

93.01

Κόστος παραγωγής εργοστασίου Β'

Production cost of plant b

93.97

Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτ

Incidental activities cost

93.98

Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων

Cost of self-supplied fixed assets

94

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

MERCHANDISE 

94.20

Εμπορεύματα

Merchandise

94.20.00.097

Εμπορεύματα σε τρίτους

Merchandise in  third parties

94.21

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή

Finished and semifinished products

94.21.00.097

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτους

Finished and semifinished products in third parties

94.22

Υποπροϊόντα και υπολείμματα

Byproducts and scrap

94.22.00.097

Υποπροϊόντα και υπολείμματα σε τρίτους

Byproducts and scrap in third parties

94.23

Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊοντ, υποπρ και υπολείμ στο στάδιο της κατεργ)

Work in progress

94.23.00.097

Προϊόντα υπό κατεργασία σε τρίτους

Work in progress in third parties

94.24

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας

Direct and indirect cost material

94.24.00.097

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας σε τρίτους

Direct and indirect cost material in third parties

94.25

Αναλώσιμα υλικά

Consymable supplies

94.25.00.000

Μικρά εργαλεία

Small tools

94.25.00.001

Λιγνίτης

Lignite

94.25.00.002

Πετρέλαιο

Diesel oil

94.25.00.003

Μαζούτ

Crude oil

94.25.00.008

Αναλώσιμα υλικά σε τρίτους

Consymable supplies in third parties

94.26

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

Spare parts for fixed assets

94.26.00.097

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων σε τρίτους

Spare parts for fixed assets in third parties

94.28

Είδη συσκευασίας

Containers & cases

95

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ

STANDAR COST VARIANCES

96

ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

INCOME - GROSS OPERATING RESULTS ANALYSIS

96.00

Πωλήσεις εμπορευμάτων

Sales of merchandise

96.20

Κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένων

Production or purchase cost of goods sold

96.21

Άμεσα έξοδα πωλήσεων

Direct selling expenses

96.22

Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Gross operating results

97

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ESTIMATING AND ASSIGNING DIFFERENSES CONTROL ACCOUNT

98

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

INCOME SUMMARY ACCOUNTS

98.99

Αποτελέσματα χρήσεως

Results of operations account

99

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

INDEPENDENT COSTING OF BRANCHES AND OTHER CENTERS

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 9

 

Πηγή: Επιστημονική ομάδα Power-Tax


efm_728x90