03/01/2014
Λογιστικό Σχέδιο, Ομάδα 1

Account Number

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Description in English

10

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

LAND ASSETS

10.00

Γήπεδα -Οικόπεδα

Fields Lots

10.00.00.000

Γήπεδα -Οικόπεδα

Fields Lots

10.01

Ορυχεία

Mineral Mines

10.01.00.000

Ορυχεία

Mineral Mines

10.02

Μεταλλεία

Ore Mines

10.02.00.000

Μεταλλεία

Ore Mines

10.03

Λατομεία

Quarries

10.03.00.000

Λατομεία

Quarries

10.04

Αγροί

Farm Land

10.04.00.000

Αγροί

Farm Land

10.05

Φυτείες

Plantations

10.05.00.000

Φυτείες

Plantations

10.06

Δάση

Forests

10.06.00.000

Δάση

Forests

10.10

Γήπεδα -Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως

Fields Lots idle

10.10.00.000

Γήπεδα -Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως

Fields Lots idle

10.11

Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Mineral Mines idle

10.11.00.000

Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Mineral Mines idle

10.12

Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Ore Mines idle

10.12.00.000

Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Ore Mines idle

10.13

Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Quarries idle

10.13.00.000

Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Quarries idle

10.14

Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως

Agricultural Land idle

10.14.00.000

Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως

Agricultural Land idle

10.15

Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως

Plantations idle

10.15.00.000

Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως

Plantations idle

10.16

Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως

Forests idle

10.16.00.000

Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως

Forests idle

10.99

Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις

Accumulated depreciation -land

10.99.00.001

Αποσβεσμένα Ορυχεία

Accumulated depreciation -Mineral Mines

10.99.00.002

Αποσβεσμένα Μεταλλεία

Accumulated depreciation -ore Mines

10.99.00.003

Αποσβεσμένα Λατομεία

Accumulated depreciation -Quarries

10.99.00.005

Αποσβεσμένες Φυτείες

Accumulated depreciation -Plantations

10.99.00.006

Αποσβεσμένα Δάση

Accumulated depreciation -Forests

10.99.00.011

Αποσβεσμένα ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation -Mineral Mines idle

10.99.00.012

Αποσβεσμένα μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation -Ore Mines idle

10.99.00.013

Αποσβεσμένα λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation -Quarries idle

10.99.00.015

Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation -Plantations idle

10.99.00.016

Αποσβεσμένα δάση εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation -Forests idle

11

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

BUILDINGS-FIXTURES-TECHNICAL WORKS

11.00

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Buildings-Building fixed installations

11.00.00.000

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Buildings-Building fixed installations

11.01

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών

Transportation facilities

11.01.00.000

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών

Transportation facilities

11.03

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων

Depreciable land improvements

11.03.00.000

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων

Depreciable land improvements

11.07

Κτίρια-Εγκατ. Κτιρ. .σε Ακίνητα Τρίτων

Buildings-Building fixed installations on non -owned property

11.07.00.000

Κτίρια- Εγκατ. κτιρίων σε ακ. τρίτων

Buildings-Building fixed installations on non -owned property

11.08

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

Transportation facilities on nonowned property

11.08.00.000

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

Transportation facilities on nonowned property

11.10

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων

Depreciable  improvements on nonowned land

11.10.00.000

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων

Depreciable  improvements on nonowned land

11.14

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως

Buildings -building fixed installations not in use

11.14.00.000

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως

Buildings -building fixed installations not in use

11.15

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως

Transportation facilities idle

11.15.00.000

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως

Transportation facilities idle

11.17

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciable land improvements idle

11.17.00.000

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

Depreciable land improvements idle

11.21

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Buildings -building fixed installations on non-owned property not used

11.21.00.000

Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Buildings -building fixed installations on non-owned property not used

11.22

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ.

Transportation facilities on nonowned property not used

11.22.00.000

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλ.

Transportation facilities on nonowned property not used

11.24

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλ.

Depreciable land leasehold improvements on non owned property idle

11.24.00.000

Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλ

Depreciable land leasehold improvements on non owned property idle

11.99

Αποσβεσμένα Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά Έργα

Accumulated depreciation of buildings-fixtures-technical works

11.99.00.000

Αποσβεσμένα Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά Έργα

Accumulated depreciation of buildings-fixtures-technical works

11.99.00.001

Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών

Accumulated  depreciation of Transportation facilities

11.99.00.003

Αποσβ/νες διαμορφώσεις γηπέδων

Accumulate Depreciation of land improvements

11.99.00.007

Αποσβ/να κτίρια σε ακίνητα τρίτων

Accumulated depreciation of buildings on leased properties

11.99.00.008

Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

Accumulated deprec. of Transportation facilities on nonowned property

11.99.00.010

Αποσβ/νες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων

Accumulated  depreciation of  improvements on nonowned land

11.99.00.014

Αποσβ/να Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated deprec of Buildings -building fixed installat not in use

11.99.00.015

Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμ.

Accumulated depreciation of Transportation facilities idle

11.99.00.017

Απ/νες διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation of land improvements idle

11.99.00.021

Αποσβ/να Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμ.

Accum deprec of  Buil -build fixed instalns on non-owned prop not used

11.99.00.022

Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπ μεταφορών σε ακίνητα τρίτωνκτός εκμ

Accum deprec Transportation facilities on nonowned property not used

11.99.00.024

Απόσβ/νες  διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκ/σεως

Accum deprec of  land leasehold improvem on non owned property idle

12

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

MACHINERY-MASHINE FIXED AND VARIOUS NONFIXED INSt-OTHER MECHANICAL EQ

12.00

Μηχανήματα

Machinery

12.00.00.000

Μηχανήματα

Machinery

12.01

Τεχνικές εγκαταστάσεις

Machine installations

12.01.00.000

Τεχνικές εγκαταστάσεις

Machine installations

12.02

Φορητά μηχανήματα χειρός

Portable hand machines

12.02.00.000

Φορητά μηχανήματα χειρός

Portable hand machines

12.03

Εργαλεία

Tools

12.03.00.000

Εργαλεία

Tools

12.04

Καλούπια -Ιδιοσυσκευές

Molds & special made devices

12.04.00.000

Καλούπια -Ιδιοσυσκευές

Molds & special made devices

12.05

Μηχανολογικά όργανα

Mechanical instruments

12.05.00.000

Μηχανολογικά όργανα

Mechanical instruments

12.07

Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων

Machinery on premises of third parties

12.07.00.000

Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων

Machinery on premises of third parties

12.08

Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

Installations on premises of third parties

12.08.00.000

Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

Installations on premises of third parties

12.10

Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Machinery idle

12.10.00.000

Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Machinery idle

12.11

Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως

Installations indle

12.11.00.000

Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως

Installations indle

12.12

Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως

Portable hand -tools idle

12.12.00.000

Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως

Portable hand -tools idle

12.13

Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Tools idle

12.13.00.000

Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Tools idle

12.14

Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως

Molds-specially made devices idle

12.14.00.000

Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως

Molds-specially made devices idle

12.15

Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Mechanical instruments idle

12.15.00.000

Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Mechanical instruments idle

12.17

Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Machinery on premises of third parties idle

12.17.00.000

Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Machinery on premises of third parties idle

12.18

Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Installations on premises of third parties idle

12.18.00.000

Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Installations on premises of third parties idle

12.99

Αποσβ/να μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις-μηχαν. εξοπλισμός

Accum deprec of machine -fixed and nonfixed various installations

12.99.00.000

Αποσβ/να Μηχανήματα

Accumulated depreciation -Machinery

12.99.00.001

Αποσβ/νες Τεχνικές εγκαταστάσεις

Accumulated depreciation -Machine installations

12.99.00.002

Αποσβ/να Φορητά μηχανήματα χειρός

Accumulated depreciation-Portable hand machines

12.99.00.003

Αποσβ/να Εργαλεία

Accumulated depreciation-Tools

12.99.00.004

Αποσβ/να Καλούπια -Ιδιοσυσκευές

Accumulated depreciation-Molds & special made devices

12.99.00.005

Αποσβ/να Μηχανολογικά όργανα

Accumulated depreciation-Mechanical instruments

12.99.00.007

Αποσβ/να Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων

Accumulated depreciation-Machinery on premises of third parties

12.99.00.008

Αποσβ/νες Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

Accumulated depreciation-Installations on premises of third parties

12.99.00.010

Αποσβ/να Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Machinery idle

12.99.00.011

Αποσβ/νες Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Installations indle

12.99.00.012

Αποσβ/να Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Portable hand -tools idle

12.99.00.013

Αποσβ/να Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Tools idle

12.99.00014

Αποσβ/να Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Molds-specially made devices idle

12.99.00.015

Αποσβ/να Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Mechanical instruments idle

12.99.00.017

Αποσβ/να Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Machinery on premises of third parties idle

12.99.00.018

Αποσβ/νες Τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

Accum depreciation-Installations on premises of third parties idle

13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

TRANSPORTATION EQUIPMENT

13.00

Αυτοκίνητα λεωφορεία

Busses

13.00.00.000

Αυτοκίνητα λεωφορεία

Busses

13.01

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

Other passenger automobiles

13.01.00.000

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

Other passenger automobiles

13.02

Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκες-ειδικής χρήσεως

Trucks -lories-Special use vechicles

13.02.00.000

Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκες-ειδικής χρήσεως

Trucks -lories-Special use vechicles

13.03

Σιδηροδρομικά οχήματα

Rail cars

13.03.00.000

Σιδηροδρομικά οχήματα

Rail cars

13.04

Πλωτά μέσα

Vessels

13.04.00.000

Πλωτά μέσα

Vessels

13.05

Εναέρια μέσα

Air transports

13.05.00.000

Εναέρια μέσα

Air transports

13.06

Μέσα εσωτερικών μεταφορών

Inhouse transport equipment

13.06.00.000

Μέσα εσωτερικών μεταφορών

Inhouse transport equipment

13.10

Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Busses idle

13.10.00.000

Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Busses idle

13.11

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως

Other passenger automobiles idle

13.11.00.000

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως

Other passenger automobiles idle

13.12

Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυμούλκες εκτός εκμ/σεως

Trucks -lories-Special use vechicles idle

13.12.00.000

Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυμούλκες εκτός εκμ/σεως

Trucks -lories-Special use vechicles idle

13.13

Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Rail cars idle

13.13.00.000

Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλευσεως

Rail cars idle

13.14

Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως

Vessels idle

13.14.00.000

Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως

Vessels idle

13.15

Εναέρια μέσα εκτός εκ/σεως

Air transports idle

13.15.00.000

Εναέρια μέσα εκτός εκ/σεως

Air transports idle

13.16

Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμ/σεως

Inhouse transport equipment idle

13.16.00.000

Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμ/σεως

Inhouse transport equipment idle

13.99

Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς

Accumulated depreciation-Transport equipment

13.99.00.000

Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα λεωφορ

Accumulated depreciation-Busses

13.99.00.001

Αποσβεσμένα Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

Accumulated depreciation-Other passenger automobiles

13.99.00.002

Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκες

Accumulated depreciation-Trucks -lories-Special use vechicles

13.99.00.003

Αποσβεσμένα Σιδηροδρομικά οχήματα

Accumulated depreciation-Rail cars

13.99.00.004

Αποσβεσμένα Πλωτά μέσα

Accumulated depreciation-Vessels

13.99.00.005

Αποσβεσμένα Εναέρια μέσα

Accumulated depreciation-Air transports

13.99.00.006

Αποσβεσμένα Μέσα εσωτερικών μεταφορών

Accumulated depreciation-Inhouse transport equipment

13.99.00.010

Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Busses idle

13.99.00.011

Αποσβεσμένα Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Other passenger automobiles idle

13.99.00.012

Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυμούλκες εκτός εκμ/σεως

Accumulated depreciation-Trucks -lories-Special use vechicles idle

13.99.00.013

Αποσβεσμένα Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Rail cars idle

13.99.00014

Αποσβεσμένα Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Vessels idle

13.99.00.015

Αποσβεσμένα Εναέρια μέσα εκτός εκ/σεως

Accumulated depreciation-Air transports idle

13.99.00.016

Αποσβεσμένα Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμ/σεως

Accumulated depreciation-Inhouse transport equipment idle

14

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

FURNITURE AND OTHER EQUIPMENT

14.00

Έπιπλα

Furniture          

14.00.00.000

Έπιπλα

Furniture

14.01

Σκεύη

Utencils and Appliances

14.01.00.000

Σκεύη

Utencils and Appliances

14.02

Μηχανές γραφείων

Office machines

14.02.00.000

Μηχανές γραφείων

Office machines

14.03

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

EDP equipment and systems

14.03.00.000

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

EDP equipment and systems

14.04

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

Storing and handling equipment

14.04.00.000

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

Storing and handling equipment

14.05

Επιστημονικά όργανα

Scientific instruments

14.05.00.000

Επιστημονικά όργανα

Scientific instruments  

14.06

Ζώα για πάγια εκμετάλλευση

Livestock in service (of farming and animal breeding enterprises)

14.06.00.000

Ζώα για πάγια εκμετάλλευση

Livestock in service (of farming and animal breeding enterprises)

14.08

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Telecommunications equipment

14.08.00.000

Τηλεπ. εξοπλισμός

Telecommunications equipment

14.09

Λοιπός εξοπλισμός

Other equipment

14.09.00.000

Λοιπός εξοπλισμός

Other equipment

14.10

Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως

Furniture  idle   

14.10.00.000

Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως

Furniture  idle   

14.11

Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως

Utencils and Appliances idle

14.11.00.000

Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως

Utencils and Appliances idle

14.12

Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Office machines  not in use

14.12.00.000

Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Office machines  not in use

14.13

Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

EDP equipment and systems idle

14.13.00.000

Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

EDP equipment and systems idle

14.14

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

Storing and hadling equipment  idle

14.14.00.000

Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

Storing and hadling equipment  idle

14.15

Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Scientific instruments idle

14.15.00.000

Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Scientific instruments idle

14.16

Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως

Livestock in service idle

14.16.00.000

Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως

Livestock in service idle

14.18

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως

Telecomunication equipment idle

14.18.00.000

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως

Telecomunication equipment idle

14.99

Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός

Accumulated depreciation-furniture and other equipment

14.99.00.000

Αποσβεσμένα έπιπλα

Accumulated depreciation -Furniture

14.99.00.001

Αποσβεσμένα σκεύη

Accumulated depreciation -Utencils and appliances

14.99.00.002

Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων

Accumulated depreciation-Office machines

14.99.00.003

Αποσβεσμένοι Ηλ/ κοι Υπολ/στές

Accumulated depreciation -EDP equipment and systems

14.99.00.004

Αποσβεσμένα Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

Αccumulated depreciation-Storing and handling equipment

14.99.00.005

Αποσβεσμένα Επιστημονικά όργανα

Αccumulated depreciation-Scientific instruments

14.99.00.006

Αποσβεσμένα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση

Αccumulated depreciation-Livestock in service

14.99.00.008

Αποσβ. εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Accumulated depreciation-Telecommunication equipment

14.99.00.010

Αποσβεσμένα Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Furniture  idle   

14.99.00.011

Αποσβεσμένα Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Utencils and Appliances idle

14.99.00.012

Αποσβεσμένες Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Office machines  idle

14.99.00.013

Αποσβεσμένα Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-EDP equipment and systems idle

14.99.00.014

Αποσβεσμένα Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Storing and hadling equipment  idle

14.99.00.015

Αποσβεσμένα Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Scientific instruments idle

14.99.00.016

Αποσβεσμένα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Livestock in service idle

14.99.00.018

Αποσβεσμένος Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως

Accumulated depreciation-Other telecomunication equipment idle

15

ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

CAPITAL INVEST IN PROGRESS AND DOWN PAYMENTS FOR THE ACQUISITION OF FA

15.01

Κτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση

Buildings-Building fixed installations- Land improv under construction

15.01.00.000

Κτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση

Buildings-Building fixed installations- Land improv under construction

15.02

Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ.-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση

Machine fixed and various nonfixed instlns-Other mech equip under con

15.02.00.000

Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ.-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση

Machine fixed and various nonfixed instal-Other mech equip under con

15.03

Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση

Transportation equipment under construction

15.03.00.000

Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση

Transportation equipment under construction

15.04

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση

Furniture and other equipment in order

15.04.00.000

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση

Furniture and other equipment in order

15.09

Προκαταβολές σε κτήσεως παγίων στοιχείων

Down paym for the constr or direct acquisition of fixed assets

15.09.00.000

Προκαταβολές σε κτήσεως παγίων στοιχείων

Down paym for the constr or direct acquisition of fixed assets

16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

INTAGIBLE ASSETS AND CAPITALIZED EXPENSES

16.00

Υπεραξία επιχείρησης

Goodwill

16.00.00.000

Υπεραξία επιχείρησης

Goodwill

16.01

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Industrial copyrights

16.02

Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων -μεταλλείων -λατομείων

Concession rights on mineral minesore mines- quarries

16.04

Δικαιώματα χρήσεως παγίων στοιχείων

Rights on the use of tangible fixed assets

16.05

Λοιπά δικαιώματα

Other rights

16.05.00.000

Λοιπά δικαιώματα έναντι τρίτων

Other rights

16.10

Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης

Formation and set-up expenses

16.10.00.000

Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης

Formation and set-up expenses

16.11

Έξοδα ερευνών ορυχείων -μεταλλείων -λατομείων

Exploration expenses for mineral mines -ore mines-quarries

16.12

Έξοδα λοιπών ερευνών

Other research expenses

16.13

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων

Expenses for capital stock increase and bond issues

16.14

Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως

Property acquisition expenses

16.15

Συναλ/κές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγ. Στοιχ.

FX differences from credits and loans used in acquiring fixed assets

16.16

Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

Premiums and discounts of bond issue and redemption

16.17

Έξοδα αναδιοργανώσεως

Reorganization expenses

16.17.00.000

Λογισμικά προγράμματα

Software packages

16.18

Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου

Connstruction period loan interest expenses capitalized

16.98

Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων

Down payments for intangible assets

16.99

Αποσβεσμένες ασώμ ακιν/σεις και αποσβ έξοδα πολυετ αποσβ

Accumulated amortization -Intagible assets and capitalized expenses

16.99.00.000

Αποσβεσμένη Υπεραξία επιχείρ.

Accumulated depreciation-Goodwill

16.99.00.001

Αποσβεσμένα Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Accumulated depreciation-Industrial copyrights

16.99.00.002

Αποσβεσμένα Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων -μεταλλείων -λατομείων

Accum deprec-Concession rights on mineral minesore mines- quarries

16.99.00.004

Αποσβεσμένα Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων

Accumulated depreciation-Rights on the use of tangible fixed assets

16.99.00.010

Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως

Accumulated amortization -Formation and set-up expenses

16.99.00.011

Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών ορυχείων -μεταλλείων -λατομείων

Accum deprec-exploration expenses for mineral mines-ore mines-quarries

16.99.00.012

Αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευν

Accumulated depreciation-Other research expenses

16.99.00.013

Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων

Accum deprec-Expenses for capital stock increase and bond issues

16.99.00.014

Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως

Accumulated depreciation-Property acquisition expenses

16.99.00.016

Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

Accum deprec-Premiums and discounts of bond issue and redemption

16.99.00.017

Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως

Accumulated depreciation-Reorganization expenses

16.99.00.018

Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου

Accum deprec-Connstruction period loan interest expenses capitalized

18

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PARTICIPATIONS AND OTHER LONG-TERM RECEIVABLES

18.00

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Investments in subsidiaries

18.00.00.000

Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Shares listed in national stock exchanges

18.00.00.001

Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Unlisted domestic company shares

18.00.00002

Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Nonfully paid shares listed in national stock exchanges

18.00.00.003

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτ

Nonfully paid unlisted shares of domestic companies

18.00.00.004

Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Shares listed in foreign stock exchanges

18.00.00.005

Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Unlisted shares of foreign companies

18.00.00.006

Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Nonfully paid shares listed in foreign stock exchanges

18.00.00.007

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτ

Nonfully paid shares listed of foreign stock exchanges

18.00.00.008

Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού

Participations in other except domestic enterprises

18.00.00.009

Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εξωτερικού

Participations in other (except SA) foreign enterprises

18.00.00.010

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού

Subscriptions to stock issues of domestic companies

18.00.00.011

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού

Subscriptions to stock issues of foreign companies

18.00.00.012

Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

Stock as collateral

18.00.00.099

Προβλέψεις για υποτιμ. συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Provisions for devaluation of investements in subsidiaries

18.01

Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Investments in other nonsubsidiary entities

18.01.00.000

Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Shares listed in national stock exchanges

18.01.00.001

Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

Unlisted domestic company shares

18.01.00.002

Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

Nonfully paid shares listed in national stock exchanges

18.01.00.003

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτ

Nonfully paid unlisted shares of domestic companies

18.01.00.004

Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Shares listed in foreign stock exchanges

18.01.00.005

Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Unlisted shares of foreign companies

18.01.00.006

Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού

Nonfully paid shares listed in foreign stock exchanges

18.01.00.007

Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερ

Nonfully paid shares listed of foreign stock exchanges

18.01.00.008

Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού

Participations in other except domestic enterprises

18.01.00.009

Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εξωτερικού

Participations in other (except SA) foreign enterprises

18.01.00.010

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού

Subscriptions to stock issues of domestic companies

18.01.00.011

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού

Subscriptions to stock issues of foreign companies

18.01.00.012

Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

Stock as collateral

18.01.00.099

Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις

Provisions for devaluation of investements in other enterprises

18.02

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώ

Long term claims against subsidiaries in euro

18.03

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  σε ΞΝ

Long term claims against subsidiaries in foreign currency

18.04

Μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε Ευρώ

Long term claims against affiliated entities in euro

18.05

Μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε Ξ.Ν.

Long term claims against affiliated entities in foreign currency

18.06

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων

Long term claims against partners

18.11

Δοσμένες εγγυήσεις

Guaranties given

18.12

Οφειλόμενο κεφάλαιο

Long term called and uncalled capital subscriptions

18.15

Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων

Other titles on long-term investments

18.16

Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων  σε ΞΝ

Other titles on long-term investments  in foreign currency

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

 

Πηγή: Επιστημονική ομάδα Power-Tax


efm_728x90