Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
17/02/2014
Άρθρο: Εργασίες τέλους χρήσης 31/12/2013 – Τι… Πως… Πότε…, Κλείσιμο Ισολογισμού, προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων

 

Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Ά Τάξης

 

Πολλές και διάφορες είναι οι εργασίες τέλους χρήσης που πρέπει να γίνουν από τα λογιστήρια των διαφόρων εταιρειών. Ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε εταιρείας αλλά και του τύπου βιβλίων που τηρεί, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες που θα την φέρουν με ασφάλεια στο κλείσιμο της χρήσης με την σωστή απεικόνιση της οικονομικής της θέσης και την μετάβαση στην επόμενη χρήση που ξεκινά.

Παρακάτω ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας που σκοπό έχει να λειτουργήσει επικουρικά στις προσπάθειες όλων των μελών του λογιστηρίου, είτε αυτά είναι νέα στην επιστήμη που λέγεται λογιστική, είτε είναι παλαιότερα.

 

Ενημέρωση του μήνα Δεκεμβρίου με όλες τις εγγραφές

Ποσοτική απογραφή αποθεμάτων

Έλεγχος του υπολοίπου των λογαριασμών Πελατών (λογ. 30) - Προμηθευτών (λογ. 50)

Έλεγχος παρακρατούμενων φόρων (λογ. 54.03)

Διενέργεια εγγραφών μεταβατικών λογαριασμών

Πρόβλεψη αποζημείωσης

Έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών

Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων

Αποσβέσεις χρήσεως

Λήψη προσωρινού ισοζυγίου προ μεταφορας στη Γενική Εκμετάλλευση

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης

Λήψη ισοζυγίου σύνταξης Ισολογισμού

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από το Δ.Σ.

Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους ελεγκτές

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Συμπλήρωση δηλώσεων

Δημοτικό τέλος

 

 

Πηγή: Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90