Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
12/09/2014
Άρθρο: ΕΝ.Φ.Ι.Α - Ελέγξτε το φόρο που σας χρέωσε η εφορία & κατεβάστε το excel υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ

 

Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Kατεβάστε εδώ το excel υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α

 

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ν.4223/2013) για νομικά και φυσικά πρόσωπα με παραδείγματα

 

Αντικείμενο-Υποκείμενο φόρου, Περιουσιακή Κατάσταση, Επικαρπία επί ακινήτου, Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

1.     ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με ισχύ από 01/01/2014, θα επιβάλλεται με βάση τη περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), ο οποίος αντικαθιστά τους έκτακτους φόρους ΕΕΤΗΔΕ 2012, ΕΕΤΑ 2013 που επιβλήθηκαν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και του ΦΑΠ (Ν. 3842/2010).

Ο νέος φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α υπολογίζεται επί της ακίνητης περιουσίας που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και αποτελείται από:

Α. ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ: ο οποίος υπολογίζεται σε κάθε ακίνητο χωριστά (κτίσματα, κτήρια, γήπεδα, οικόπεδα, αγροτεμάχια εντός και εκτός οικισμού).

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ : ο οποίος υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή, στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας που κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με απαλλαγή συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα συνολικής αξίας έως 300.000 €.

ΕΝ.Φ.Ι.Α   =

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ  +

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

 

2.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Το αντικείμενο αφορά στα δικαιώματα επί ακινήτων που υπόκεινται στο φόρο: 

 

Αντικείμενο Φόρου

 

Α) Τα εμπράγματα δικαιώματα :

ü  Της  πλήρους κυριότητας,

ü  Της ψιλής κυριότητας,

ü  Της επικαρπίας,

ü  Της οίκησης,

ü  Της επιφάνειας επί ακινήτου.

 

Β) Τα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης τμημάτων-κατασκευών που βρίσκονται σε κοινοτικό χώρο  του ακινήτου:

 

ü  Της θέσης στάθμευσης

ü  Βοηθητικούς χώρους

ü  Κολυμβητικής δεξαμενής

Το υποκείμενο είναι ο φορολογούμενος:

Υποκείμενο Φόρου

Κάθε:

Φυσικό Πρόσωπο,

Νομικό Πρόσωπο,

Νομική Οντότητα,

κατέχει κάποιο δικαίωμα (αντικείμενο φόρου) ή ποσοστό επί δικαιώματος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

1.     ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Σύμφωνα με το αρθ. 6 του Ν. 4223/2013, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις φορολογικές δηλώσεις Ε9 του φορολογούμενου. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α του 2014, η περιουσιακή κατάσταση θα προκύψει:

ü  για τα φυσικά πρόσωπα, από τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2005 έως και 2014 (αφορά 2013)

ü  για τα νομικά πρόσωπα, από τις δηλώσεις των ετών 2013 και 2014 (αφορά 2013)

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη “Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.” έτους 2014, η οποία θα εκδοθεί μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στο Ε9 του 2014, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί την περίοδο 17/02/14-30/05/14, θα απεικονίζονται οι μεταβολές που συντελέστηκαν στην ακίνητη περιουσία του υπόχρεου κατά το έτος 2013 οι οποίες σε συνδυασμό με τις παλαιότερες δηλώσεις Ε9 συνθέτουν την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου της 01/01/2014 στην οποία θα υπολογισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

2.  ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στην περίπτωση επικαρπίας επί ακινήτου, υποκείμενα φόρου  είναι τόσο  ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής. Ο συνολικός φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α.  που αναλογεί στο ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή.

Ο φόρος τους επικαρπωτή θα προκύψει:

 

Για Φυσικό Πρόσωπο:  από συντελεστή με βάσει την ηλικία του

Ηλικία Επικαρπωτή

Ποσοστό

δεν έχει υπερβεί το 20ο  έτος

8/10

έχει υπερβεί το 20ο  έτος

7/10

έχει υπερβεί το 30ο  έτος

6/10

έχει υπερβεί το 40ο  έτος

5/10

έχει υπερβεί το 50ο  έτος

4/10

έχει υπερβεί το 60ο  έτος

3/10

έχει υπερβεί το 70ο  έτος

2/10

έχει υπερβεί το 80ο  έτος

1/10

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ο φόρος που του αναλογεί ορίζεται στα 8/10

Παράδειγμα

Γονέας έχει μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα στο παιδί του και ο κύριος φόρος που αναλογεί στο ακίνητο είναι 1.000€.

Ηλικία Επικαρπωτή (Γονέας): 55 ετών (έχει υπερβεί το 50ο έτος και το ποσοστό που του αναλογεί είναι 4/10)

 

Ο φόρος επιμερίζεται ως ακολούθως:

Επικαρπωτής (γονέας) = 1.000€ Χ (4/10) = 400€

Ψιλός Κύριος (Παιδί) = 1.000€ -400 € = 600€

1.   ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ

Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο αρθ. 3 του Ν. 4223/2013 αφορούν κυρίως το δημόσιο τομέα με εξαίρεση:

ü   Τα δικαιώματα επι ακινήτων που κατέχουν τα Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και παρέχονται δωρεάν στο Δημόσιο ή ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, κοινωφελής.

ü   Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες θρησκειών και δογμάτων  που προβλέπονται στο αρθ. 13 παρ. 2 στου Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την εκπλήρωση θρησκευτικού και κοινωφελούς σκοπού.

ü   Τα δικαιώματα των Ιερών Μονών  του Αγίου Όρους κείμενα εντός ή εκτός αυτού ανεξάρτητα αν ιδιοχρησιμοποιούνται ή όχι.

ü  Τα δικαιώματα επί ακινήτων για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα πολεοδομικό σχεδιασμό και κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου ο ΕΝ.Φ.Ι.Α, μειώνεται:

-          Για εκτός σχεδίου 30%

-          Για εντός σχεδίου 60%

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Α. Κύριος Φόρος Κτισμάτων

Ο κύριος φόρος υπολογίζεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία ακινήτου (γήπεδα, οικόπεδα, κτίσματα)

Ο κύριος φόρος κτισμάτων διακρίνεται σε:

Α.1. Κύριο φόρο κτισμάτων

Α.2 Κύριο φόρο Ειδικών Κτισμάτων

Α.1. Υπολογισμός Κύριου Φόρου Κτισμάτων

ΕΝ.Φ.Ι.Α (κύριου φόρου κτισμάτων) = Επιφάνεια Κτίσματος (τ.μ.) Χ ΒΦ Χ ΣΠΚ Χ ΣΟ ή ΣΜ Χ ΣΠ Χ ΣΒΧ (όπου ισχύει) Χ ΣΗΚ (όπου ισχύει)

 

ΒΦ

Βασικός Φόρος

Τιμή Ζώνης (€/Τμ)

Φ.Ζ

ΒΦ (€/τμ.)

0-500

1

2,00

501-750

2

2,80

751-1.000

3

2,90

1.001-1.500

4

3,70

1.501-2.000

5

4,50

2.001-2.500

6

6,00

2.501-3.000

7

7,60

3.001-3.500

8

9,20

3.501-4.000

9

9,50

4.001-4.500

10

11,10

4.501-5.000

11

11,30

+5000

12

13,00

ü Προσδιορίζεται με βάση τη φορολογική ζώνη (ΦΖ) στην οποία ανήκει το ακίνητο.

 

ü  Η τιμή ζώνης του ακινήτου αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στην Ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ü  Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού για τα οποία δεν έχει καθορισθεί τιμή ζώνης καθώς και τα ειδικά κτίρια εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας που βρίσκονται. Αν δεν έχουν ορισθεί Τ.Ζ για την Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη Τ.Ζ του Δήμου. Αν δεν υπάρχει κατώτερη Τ.Ζ. του Δήμου, εντάσσονται στην κατώτερη Τ.Ζ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας –  Νομαρχίας.

 

Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος

Συντελεστής Ορόφου

Συντελεστής Μονοκατοικίας - Πρόσοψης - Βοηθητικών Χώρων

Παράδειγμα 1

Φορολογούμενος διαθέτει ακίνητο με τα παρακάτω στοιχεία ακινήτου:

Τύπος Ακινήτου: Διαμέρισμα, 100 τμ., μία όψη, 3ος όροφος

Οικοδομική Αδεια Ακινήτου: 1995 (19 χρόνια)

Βοηθητική Χώροι: Αποθήκη 10 τμ στο υπόγειο του κτηρίου και αποκλειστική χρήση χώρου στάθμευσης στην πιλοτη 15 τμ.

Τιμή Ζώνης Ακινήτου : 1.500€

 

Υπολογισμός Κύριου Φόρου

 

Διαμέρισμα

Αποθήκη

Χώρος Στάθμευσης

Επιφάνια Κτίσματος

100 τμ

10 τμ

15 τμ

Βασικός Φόρος

3,7 €

3,7 €

3,7 €

Συντελεστής Παλαιότητας

1,10

1,10

1,10

Συντελεστής Ορόφου

1,01

0,98

1

Συντελεστής Προσόψεως

1,01

 

 

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων

 

0,1

0,1

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

415,18

3,99€

6,10€

ΕΝ.Φ.Ι.Α (διαμερίσματος)  =  100 τμ Χ3,70€ Χ 1,1  Χ1,01 Χ 1,01 = 415,18€

ΕΝ.Φ.Ι.Α (αποθήκης)  =  10 τμ Χ 3,70€ Χ 1,1  Χ0,98 Χ 0,1 = 3,99 €

ΕΝ.Φ.Ι.Α (χώρου στάθμευσης)= 15 τμ Χ 3,70€ Χ 1,1  Χ  1 Χ 0,1 = 6,10 €

 

Συνολικός Κύριος Φόρος = 415,18€ +3,99€ + 6,0€ = 425,27 €

Παράδειγμα 2

Αν ο παραπάνω φορολογούμενος, ηλικίας 65 ετών, είχε μεταβιβάσει το ακίνητό του στο παιδί του και παρέμενε επικαρπωτής του ακινήτου, τότε ο φόρος θα μοιραζόταν ως εξής:

Φόρος Επικαρπωτή = 3/10 Χ 425,27 € = 127,58 €

Φόρος Ψιλού Κύριου = 425,27€ – 127,58€ = 297,69€

Παράδειγμα 3

Φορολογούμενος αγοράζει διαμέρισμα υπό κατασκευή (ημιτελές ακίνητο) το οποίο διαθέτει εργοστασιακό ρεύμα και είναι κενό με τα παρακάτω στοιχεία ακινήτου:

Τύπος Ακινήτου: Διαμέρισμα, 120 τμ., δύο όψεις, 2ος όροφος

Οικοδομική Άδεια Ακινήτου: 2012

Βοηθητική Χώροι: Αποθήκη 10 τμ στο υπόγειο του κτηρίου και αποκλειστική χρήση χώρου στάθμευσης στην πιλοτή 15 τμ.

Τιμή Ζώνης Ακινήτου : 2.050€

 

Υπολογισμός Κύριου Φόρου

 

 

Διαμέρισμα

Αποθήκη

Χώρος Στάθμευσης

Επιφάνια Κτίσματος

120 τμ

10 τμ

15 τμ

Βασικός Φόρος

6 €

6 €

6 €

Συντελεστής Παλαιότητας

1,25

1,25

1,25

Συντελεστής Ορόφου

1,01

0,98

1

Συντελεστής Προσόψεως

1,02

 

 

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων

 

0,1

0,1

Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων

0,4

0,4

0,4

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

370,82 €

2,94€

4,5€

Συνολικός Κύριος Φόρος = 370,82€ +2,94€ + 4,5€ = 378,26 €

Α.2 Κύριος Φόρος Ειδικών Κτισμάτων

Χαρακτηρισμός Ειδικών Κτιρίων

Στο Ν. 4223/2013 στην περ. γ του αρθ. 4 αναφέρεται ότι «ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, και θ’ της παρ. 1 του αρθ. 2 της υπ’ αριθμο 1129485/479/03.12.1996 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή».

Όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση, για τους σκοπούς του Ν. 4223/2013 ως ειδικά χαρακτηρίζονται τα παρακάτω κτίρια:

1) σταθμών αυτοκινήτων - βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων,

2) γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων - αποθηκών,

3) ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων - νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων,

4) εκπαιδευτηρίων,

5) αθλητικών εγκαταστάσεων και

6) κτιρίων που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες.

Εξαιρούνται δηλαδή από τα ειδικά κτίρια οι κατοικίες, μονοκατοικίες, τα κτίρια γραφείων και τα κτίρια καταστημάτων.

Η κατάταξη του ακινήτου σε συγκεκριμένη κατηγορία προκύπτει από τα έγγραφα:

Α) Οικοδομική Άδεια ανέγερσης

Β) Πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Γ) Τίτλο κτήσης τους

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τα παραπάνω αποδεικτικά, η κατηγοριοποίηση προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τα παραπάνω αποδεικτικά, αλλά έχουν γίνει σημαντικές σταθερές επεμβάσεις στο κτίσμα και η χρήση του είναι άλλη από αυτή που περιγράφεται σε αυτά, τότε κατηγοριοποιείται με βάση τη νέα χρήση του.

Στις περιπτώσεις που το κτίριο είναι κενό κατά το χρόνο φορολογίας του, ως χρήση λαμβάνεται αυτή που περιγράφεται στα παραπάνω έγγραφα. Σε περίπτωση απουσίας αυτών των εγγράφων ως χρήση λαμβάνεται η τελευταία πριν τη διακοπή χρήση του κτηρίου που προκύπτει από την φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Υπολογισμός Κύριου Φόρου Ειδικών Κτιρίων

Κύριος Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (τμ) Χ ΒΦ Χ ΣΕΚ Χ ΣΠΚ Χ ΣΑΕ Χ ΣΗΚ (όπου ισχύει)

Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων Ειδικών κτιρίων  Αγροτικής Χρήσης

 

Παρατηρήσεις για τα Ειδικά Κτίρια:

ü  Δεν εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου και συντελεστής πρόσοψης.

ü  Για τους βοηθητικούς χώρους δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής απομείωσης επιφάνειας.

Παράδειγμα 1

Φορολογούμενος διαθέτει κτίριο με τα παρακάτω στοιχεία:
Τύπος Ακινήτου: Ξενοδοχείο

Επιφάνεια: 3.050 τμ

Βοηθητική Χώροι: 300 τμ στο υπόγειο του κτηρίου και χώρους στάθμευσης στην πιλοτή 450 τμ.

Τιμή Ζώνης Ακινήτου : 1.100€, η κατώτερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας στην οποία ανήκει 700€

Οικοδομική Άδεια Ακινήτου: 2004

ΣΕΚ Χ ΣΠΚ Χ ΣΑΕ Χ ΣΗΚ (όπου ισχύει)

Υπολογισμός Κύριου Φόρου

 

Ξενοδοχείο

Βοηθητικοί Χώροι –Αποθήκες

Χώρος Στάθμευσης

Επιφάνια Κτίσματος

3.050 τμ

300 τμ

450 τμ

Βασικός Φόρος

2,80 €

2,80 €

2,80 €

Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων

0,50

 

 

Συντελεστής Παλαιότητας

1,15

1,15

1,15

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας

0,65

 

 

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων

 

0,1

0,1

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3.191,83€

96,60€

144,90€

Συνολικός Κύριος Φόρος Κτισμάτων

B. Συμπληρωματικός Φόρος

Ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 του Ν 3842/2010, οι οποίες παραμένουν σε ισχύει και εφαρμόζονται πλέον και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του νέου νόμου για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010 και στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις: «νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».

Β.1 Νομικά Πρόσωπα,  Νομικές Οντότητες,  Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Ο συμπληρωματικός φόρος ανέρχεται σε πέντε τοις χιλίοις (5‰) και επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στη συνολική αυτή αξία τα δικαιώματα επί των ακινήτων που απαλλάσσονται από τον κύριο φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Από τον συμπληρωματικό φόρο απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα-οντότητες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια) τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 παρ. 3 του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για τα Ν.Π.Δ.Δ.,  τις Α.Ε.Ε.Α.Π. του Ν.2778/1999 και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους, ο συμπληρωματικός φόρος ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων που υπάγονται στον ΕΝ.ΦΙ.Α. και αφορούν τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
 

Β.2 Φυσικά Πρόσωπα
 

Για τα φυσικά πρόσωπα, ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε ΕΝ.Φ.Ι.Α.  και υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.0000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων  (φυσικών προσώπων) δεν συνυπολογίζεται:

ü   Η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια).

ü   Η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Συντελεστές Συμπληρωματικού φόρου Φυσικών Προσώπων   (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.4223/2013)

Κλιμάκιο (€) - Συντελεστής

 Παράδειγμα 1

Φορολογούμενος με συνολική ακίνητη περιουσία αξίας 600.000€ η οποία προκύπτει από 2 ακίνητα και 1 αγροτεμάχιο και για την οποία έχει υπολογισθεί ο Κύριος Φόρος με τον τρόπου που περιγράφεται παραπάνω.

Κύριος Φορος (Ακίνητο 1) = 670,85€  (Αξία Ακινήτου 300.000€)

Κύριος Φόρος (Ακίνητο 2) = 540,35€   (Αξία Ακινήτου 250.000€)

Κύριος Φόρος (Αγροτεμάχιο) = 55 € (Αξία Ακινήτου 50.000€)

 

Υπολογισμός Συμπληρωματικού Φόρου:

Υπολογισμός Συμπληρωματικού Φόρου

Υπολογισμός Συμπληρωματικού Φόρου

Σημείωση: Για το αγροτεμάχιο δεν υπολογίζεται Συμπληρωματικός Φόρος.

ΕΝ.Φ.Ι.Α = 670,85€ + 540,35€ + 55€ + 450€ = 1.716,20€

Ο φορολογούμενος θα καταβάλει ΕΝ.Φ.Ι.Α κύριο και συμπληρωματικό φόρο 1.716,20€.

Παράδειγμα 2

Υποθέτουμε ότι ο ίδιος φορολογούμενος ηλικίας 72 ετών, μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα το 2013 στο παιδί του και την 01/01/2014 αυτός είναι επικαρπωτής. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α επιμερίζεται ως εξής:

Επικαρπωτής (γονέας) = 2/10 X 1.716,20€ = 343,24€

Ψιλός Κύριος (παιδί) = 1.716,20€ - 343,24€ = 1.372,96€

Όπως προκύπτει και από το παράδειγμα,  δεν επιμερίζεται η αξία του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας μεταξύ ψιλού κυρίου και επικαρπωτή. Δηλαδή δεν επιμερίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ, αλλά επιμερίζεται ο προκύπτοντας φόρος, ο οποίος αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.

Με την προϋπόθεση οι φορολογούμενοι του παραδείγματος δεν διέθεταν άλλη ακίνητη περιουσία, στην περίπτωση που λαμβανόταν η επιμερισμένη αξία του ακινήτου, δεν θα προέκυπτε συμπληρωματικός φόρος, αφού τα επιμεριζόμενα ποσά θα διαμορφώνονταν κάτω των 300.000 ευρώ και θα υπήρχε μόνο ο κύριος φόρος.

Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα

 

 

 

Πηγή: Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90