Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
10/03/2015
'Αρθρο: Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) – Λογιστικός χειρισμός

 

Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

 

            Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ή αλλιώς ευρέως γνωστή ως σύμβαση Factoring στην Ελλάδα διέπεται από τον Ν.1905/08.11.1990 και αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους οφειλέτες τους, με επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης-προμηθευτή, των οφειλετών της και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού πράκτορα (Factor). Το Factoring μπορεί να ασκηθεί μόνο από τράπεζες, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και από ανώνυμες εταιρείες, που έχουν συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό αυτή την δραστηριότητα.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

            Το αντικείμενο της σύμβασης, η οποία αναγγέλλεται εγγράφως στον οφειλέτη από τον πράκτορα Factoringή τον προμηθευτή και περιλαμβάνει τον επακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία του πράκτορα, μπορεί να αφορά στις εξής υπηρεσίες:

 • Χρηματοδότηση της επιχείρησης, αφού η επιχείρηση-προμηθευτής μπορεί να προβεί σε προεξόφληση της ονομαστικής αξίας των τιμολογίων των οφειλετών της σε ποσοστό κατά μέσω όρο στο 80% - 90%.
 • Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα τόσο πριν από την έναρξη της συνεργασίας, όσο και κατά την διάρκεια αυτής, είτε για τους είδη υφιστάμενους είτε για νέους οφειλέτες. Η διαδικασία αυτή θα προσδιορίσει και τους όρους συνεργασίας μεταξύ του πράκτορα και της επιχείρησης-προμηθευτή.
 • Λογιστική παρακολούθηση, Διαχείριση και Είσπραξη των τιμολογίων, όπου ο πράκτορας μπορεί να αναλάβει την λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών των πελατών του, την διαχείριση της όλης διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, από την συμφωνία των καρτελών μέχρι την είσπραξή τους.
 • Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία-προμηθευτή που συνεργάζεται με τον πράκτορα και προκύπτει από την αδυναμία του οφειλέτη να εξυπηρετήσει το χρέος του.

 

Είδη Factoring

            Ανάλογα με την προέλευση των απαιτήσεων το Factoringμπορεί να διακριθεί ανάμεσα σε:

 • Εγχώριο Factoring, που αφορά απαιτήσεις που προκύπτουν από την δραστηριότητα της επιχείρησης-προμηθευτή στην εγχώρια αγορά, και
 • Διεθνές Factoring,που αφορά απαιτήσεις που προκύπτουν από την δραστηριότητα της επιχείρησης-προμηθευτή στην διεθνή αγορά, οπότε έχουμε παραπέρα το:
 • Εξαγωγικό Factoring, που αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις απαιτήσεις τους από τους αλλοδαπούς πελάτες τους,
 • Εισαγωγικό Factoring, που αφορά εισαγωγικές επιχειρήσεις για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους αλλοδαπούς προμηθευτές τους.

 

Ανάλογα με την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα, το Factoringδιακρίνεται σε:

 

 • Factoring με δικαίωμα αναγωγής, όπου η επιχείρηση-προμηθευτής αναλαμβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από την αδυναμία του οφειλέτη να αποπληρώσει το χρέος του, και
 • Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής, όπου η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από την αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους του οφειλέτη, παραμένει στον πράκτορα factoring.

 

Λογιστική παρακολούθηση

 1. Λογιστική παρακολούθηση με χρηματοδότηση

Οι μεταβιβαζόμενες σε ενέχυρο απαιτήσεις καταχωρούνται σε υπολογαριασμό του 30 (Πελάτες) που είναι ο 30.80-30.83 (πελάτες εκχωρηθέντες με σύμβαση factoring)ανάλογα με το είδος του πελάτη (εσωτερικού, εξωτερικού κτλ.) και ο οποίος λειτουργεί ως εξής:

 

Χρεώνεται με την αξία των τιμολογίων που εκχωρεί η επιχείρηση στον πράκτορα με πίστωση του λογαριασμού πελατών 30.00

Πιστώνεται με το ποσό που εισπράττει ο πράκτορας Factoring από τους εκχωρούμενους πελάτες με χρέωση του λογαριασμού 52.90 (δάνειο έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων factoring).

 

Πιστώνεται με την αξία των ανείσπρακτων τιμολογίων των εκχωρούμενων πελατών της επιχείρησης με πίστωση του λογαριασμού των πελατών 30.00

 

      Η αξία της χρηματοδότησης που λαμβάνει η επιχείρηση από τον πράκτορα factoringέναντι των εκχωρούμενων τιμολογίων καταχωρείται σε υπολογαριασμό του 52 (Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων), όπως είναι ο 52.90 (Δάνεια έναντι απαιτήσεων εκχωρημένων με factoring) ο οποίος λειτουργεί ως εξής:

 

Χρεώνεται με τα ποσά που ο πράκτορας εισπράττει από τους εκχωρημένους πελάτες με πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού 30.80

Πιστώνεται με το ποσό που εισπράττει η επιχείρηση έναντι των εκχωρούμενων τιμολογίων με πίστωση του λογαριασμού 38.03 (Καταθέσεις όψεως).

 

Πιστώνεται με την αμοιβή του πράκτορα factoring και τα έξοδά του, με χρέωση του αντίστοιχου υπολογαριασμού του 61 (Αμοιβές & έξοδα τρίτων) όπως ο 61.02 (Λοιπές προμήθειες τρίτων) και 65 (Τόκοι & Συναφή έξοδα), όπως ο 65.90 (Τόκοι & έξοδα είσπραξης factoring).

 

 

 1. Λογιστική παρακολούθηση χωρίς χρηματοδότηση

Υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να μην εκχωρεί απαιτήσεις της στον πράκτορα, αλλά να τον εξουσιοδοτεί μόνο για την είσπραξή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι μεταβιβαζόμενες προς είσπραξη απαιτήσεις θα μπορούσαν να καταχωρηθούν σε υπολογαριασμό του 30 (Πελάτες) όπως για παράδειγμα ο 30.00.90 (απαιτήσεις κατά πελατών για είσπραξη με σύμβαση factoring), ο οποίος λειτουργεί ως εξής:

           

Χρεώνεται με την αξία των τιμολογίων για είσπραξη με πίστωση του λογαριασμού πελατών 30.00

Πιστώνεται με το ποσό που εισπράττει ο πράκτορας Factoring από τους πελάτες με χρέωση του λογαριασμού 33.95.90 (τρεχούμενος λογαριασμός factoring πράκτορα …………).

 

Πιστώνεται με την αξία των ανείσπρακτων τιμολογίων των πελατών της επιχείρησης με πίστωση του λογαριασμού των πελατών 30.00

 

            Η αξία της είσπραξης που λαμβάνει η επιχείρηση από τον πράκτορα factoringκαταχωρείται σε υπολογαριασμό του 33.95 (Λοιποί χρεώστες διάφοροι), όπως είναι ο 33.95.90 (τρεχούμενος λογαριασμός factoringπράκτορα …………) ο οποίος λειτουργεί ως εξής:

 

Χρεώνεται με τα ποσά που ο πράκτορας εισπράττει από τους πελάτες με πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού 30.00.90

Πιστώνεται με το ποσό που εισπράττει η επιχείρηση έναντι των τιμολογίων για είσπραξη με πίστωση του λογαριασμού 38.03 (Καταθέσεις όψεως).

 

Πιστώνεται με την αμοιβή του πράκτορα factoring και τα έξοδά του, με χρέωση του αντίστοιχου υπολογαριασμού του 61 (Αμοιβές & έξοδα τρίτων) όπως ο 61.02 (Λοιπές προμήθειες τρίτων) και 65 (Τόκοι & Συναφή έξοδα), όπως ο 65.90 (Τόκοι & έξοδα είσπραξης factoring).

 

 

Παραδείγματα

 1. Η επιχείρηση Α εκχωρεί τιμολόγιο υπηρεσιών του πελάτης της Β σε τράπεζα FactoringΓ με τα παρακάτω στοιχεία:
 • Αξία τιμολογίου € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% € 3.450,00, συνολικής αξίας € 18.450,00
 • Αμοιβή Factoring€ 120,00 πλέον ΦΠΑ 23% € 27,60, συνολικής αξίας € 147,60
 • Τόκοι και έξοδα είσπραξης Factoring€ 750,00 πλέον ΦΠΑ 23%, € 172,50, συνολικής αξίας € 922,50
 • Εκχωρούμενη αξία τιμολογίου σε τράπεζα Factoring € 18.450,00
 • Η τράπεζα εκχωρεί το 90% της αξίας του τιμολογίου ήτοι € 16.605,00
 • Η τράπεζα Factoring εισπράττει όλη την αξία του τιμολογίου από τον εκχωρούμενο πελάτη της επιχείρησης.

 

Οι λογιστικές εγγραφές που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

30.00.00.xxx

Πελάτης Β

18.450,00

 

73.00.00.023

Παροχή υπηρεσιών ΦΠΑ 23%

 

15.000,00

54.00.73.023

ΦΠΑ Υπηρεσιών με 23%

 

3.450,00

Καταχώρηση τιμολόγησης σε πελάτη Β

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

30.80.00.xxx

Πελάτες εκχωρημένοι σε factoring

18.450,00

 

30.00.00.xxx

Πελάτης Β

 

18.450,00

Εκχώρηση τιμολογίου πελάτη Β σε τράπεζα Factoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

38.03.80.xxx

Λογαριασμός όψεως για factoring

16.605,00

 

52.90.00.xxx

Δάνειο έναντι απαιτ. εκχωρ.μεfactoring

 

16.605,00

Κατάθεση του 90% του ποσού εκχώρησης τιμολογίου από την τράπεζα προς την επιχείρηση

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

61.02.00.xxx

Προμήθεια factoring

120,00

 

54.00.61.023

ΦΠΑ Αμοιβών τρίτων με 23%

27,60

 

52.90.00.xxx

Δάνειο έναντι απαιτ. εκχωρ.μεfactoring

 

147,60

Προμήθεια της τράπεζας Factoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

65.90.00.xxx

Τόκοι & έξοδα είσπραξης factoring

750,00

 

54.00.65.023

ΦΠΑ Τόκων &συν.εξόδων με 23%

172,50

 

52.90.00.xxx

Δάνειο έναντι απαιτ. εκχωρ.μεfactoring

 

922,50

Τόκοι και έξοδα είσπραξης τράπεζας Factoring

 

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

52.90.00.xxx

Δάνειο έναντι απαιτ. εκχωρ.μεfactoring

18.450,00

 

30.80.00.xxx

Πελάτες εκχωρημένοι σε factoring

 

18.450,00

Είσπραξη του ποσού του εκχωρούμενου τιμολογίου από την τράπεζα Factoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

38.03.80.xxx

Λογαριασμός όψεως για factoring

774,90

 

52.90.00.xxx

Δάνειο έναντι απαιτ. εκχωρ.μεfactoring

 

774,90

Κατάθεση στην επιχείρηση του υπολοίπου του εκχωρημένου τιμολογίου, αφού πρώτα παρακρατήθηκε το ποσό των εξόδων και της αμοιβής της τράπεζας Factoring.

 

 1. Η επιχείρηση Α έχει αναθέσει την είσπραξη ενός τιμολογίου υπηρεσιών του πελάτης της Β σε εταιρείαFactoringΓ με τα παρακάτω στοιχεία:
 • Αξία τιμολογίου € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% € 2.300,00, συνολικής αξίας € 12.300,00
 • Αμοιβή Factoring€ 80,00 πλέον ΦΠΑ 23% € 18,40 συνολικής αξίας € 98,40
 • Τόκοι και έξοδα είσπραξης Factoring€ 500,00 πλέον ΦΠΑ 23%, € 115,00, συνολικής αξίας € 615,00
 • Αξία τιμολογίου σε εταιρείαFactoring προς είσπραξη € 12.300,00
 • Η εταιρείαFactoring εισπράττει όλη την αξία του τιμολογίου από τον πελάτη της επιχείρησης.

 

Οι λογιστικές εγγραφές που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

30.00.00.xxx

Πελάτης Β

12.300,00

 

73.00.00.023

Παροχή υπηρεσιών ΦΠΑ 23%

 

10.000,00

54.00.73.023

ΦΠΑ Υπηρεσιών με 23%

 

2.300,00

Καταχώρηση τιμολόγησης σε πελάτη Β

 

 

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

30.00.90.xxx

Απαιτήσεις κατά πελατών για είσπραξη με σύμβαση factoring

12.300,00

 

30.00.00.xxx

Πελάτης Β

 

12.300,00

Τιμολόγιο πελάτη Β σε εταιρεία Factoringπρος είσπραξη

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

61.02.00.xxx

Προμήθεια factoring

80,00

 

54.00.61.023

ΦΠΑ Αμοιβών τρίτων με 23%

18,40

 

33.95.90.xxx

Τρεχούμενος λογαριασμός factoringπράκτορα Γ

 

98,40

Προμήθεια της εταιρείαςFactoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

65.90.00.xxx

Τόκοι & έξοδα είσπραξης factoring

500,00

 

54.00.65.023

ΦΠΑ Τόκων &συν.εξόδων με 23%

115,00

 

33.95.90.xxx

Τρεχούμενος λογαριασμός factoringπράκτορα Γ

 

615,00

Τόκοι και έξοδα είσπραξης εταιρείαςFactoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

33.95.90.xxx

Τρεχούμενος λογαριασμός factoringπράκτορα Γ

12.300,00

 

30.00.90.xxx

Απαιτήσεις κατά πελατών για είσπραξη με σύμβαση factoring

 

12.300,00

Είσπραξη του ποσού του τιμολογίου από την εταιρεία Factoring

 

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή λογ/σμου

Χ

Π

38.03.00.xxx

Λογαριασμός όψεως της εταιρείας

11.586,60

 

33.95.90.xxx

Τρεχούμενος λογαριασμός factoringπράκτορα Γ

 

11.586,60

 

Κατάθεση στην επιχείρηση του υπολοίπου της αξίας του τιμολογίου, αφού πρώτα παρακρατήθηκε το ποσό των εξόδων και της αμοιβής της εταιρείαςFactoring.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1 ''Μηχανογραφημένη Λογιστική με Γ'Κατηγορίας Βιβλία'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγητές μάχιμους λογιστές - φοροτεχνικούς με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-mhxanografimenhs-logistikhs/

 
Πηγή: Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90