Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
08/05/2015
Άρθρο: Φορολόγηση Περιστασιακών Απασχολουμένων με παραδείγματα

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

 

“Περιστασιακά απασχολούμενοι”

Θα φορολογηθούν ως “Μισθωτοί” ή  ως “Ελεύθεροι Επαγγελματίες”?

Για το Οικονομικό έτος 2014 η πλειοψηφία των Περιστασιακά Απασχολούμενων,  είχε τη δυνατότητα να φορολογηθεί για το “περιστασιακό” του εισόδημα με την φορολογική κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, ήτοι στο 22%. Όμως  η διευκρινιστική παράγραφος 1 του άρθρου 184 του Ν. 4261/2014 αναφερόταν αποκλειστικά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το 2013 αφήνοντας αιχμές ότι τα ίδια εισοδήματα για το 2014 με την κλίμακα των ελευθέριων επαγγελματιών ήτοι στο 26%. Ουσιαστικά όμως η κλίμακα φορολόγησης εξαρτάται μόνο από τον χαρακτηρισμό του ανωτέρω εισοδήματος. Έτσι, στο παρόν άρθρο, κατά τη δική μου άποψη, και αναμένοντας κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο, θα σας παρουσιάσω τις περιπτώσεις που το περιστασικό εισόδημα θεωρείται “μισθός” και  εκείνες που θεωρείται “επιχειρηματική αμοιβή”. 

 

Εισόδημα από μισθωτή εργασία

  1. Εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση το οποίο προέρχεται βάσει σύμβασης, προφορικής ή γραπτής, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος αποκτά εξαρτημένη σχέση με τον εργοδότη που του καθορίζει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών και για την οποία εκδίδει “Τιμολόγιο Αγοράς” ο εργόδότης.
  2. Εισόδημα από Παροχή υπηρεσιών με έκδοση Απόδειξης Δαπανών από ιδιώτη εφόσον ο ιδιώτης δεν έχει άλλα έσοδα από μισθωτή υπηρεσία και παρέχει τις υπηρεσίες του το πολύ σε τρεις εργοδότες ή τις παρέχει σε παραπάνω από τρεις αλλά το 75% των συνολικών εσόδων του προέρχεται από τον έναν εργοδότη.

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

  1. Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το εισόδημα που πρέρχεται από παροχή υπηρεσιών με την έκδοση τίτλων κτήσης σε περισσότερους από τρεις εργοδότες ή όταν το 75% των συνολικών εσόδων προέρχεται από 2 και περισσότερους εργοδότες.
  2. Όταν ένας εργαζόμενος είναι μισθωτός και ταυτόχρονα αμείβεται, για υπηρεσίες προς τρίτους πέραν του βασικού του εργοδότη, με την έκδοση Τίτλων Κτήσης.

 

Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω, σας παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

Περίπτωση 1

Έστω Ιδιώτης που λαμβάνει Αμοιβές για τον καθαρισμό ενός κτιρίου εταιρείας.Σε  αυτή την περίπτωση ο ιδιώτης αποκτά περιστασιακό εισόδημα που χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία καθώς ο εργοδότης του, υποδυκνείει το τόπο και τον χρόνο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση εκδίδει ο εργοδότης “Τιμολόγιο αγοράς” και επί της αμοιβής αποδίδει και χαρτόσημο 3,6%.

Έστω ότι η Αμοιβή της καθαρίστριας είναι 100 € τον μήνα τότε ο εργοδότης πρέπει να αποδώσει ανά τρίμηνο χαρτόσημο ύψους  10,80€ (100€*3μήνες*3,6% ποσό χαρτοσήμου) ενώ η καθαρίστρια για σύνολο του ανωτέρω εισοδήματος της θα φορολογηθεί με κλίμακα 22% ήτοι 1200€ (100€*12 μήνες)*22%= 264€. Βεβαίως αυτός ο φόρος αυτός δεν θα αποδοθεί καθώς ισχύει το αφορολόγητο των 9.550 €.

Περίπτωση 2η

Έστω Διακοσμητής παρέχει σε παραπάνω από τρεις επιχειρήσεις υπηρεσίες διακόσμησης και έχει εκδόσει καθ'ολη τη διάρκεια του έτους Τίτλους κτήσης (πρώην Τιμολόγια Δαπανών) καθαρής αξίας 20.000€. Στην περίπτωση που τα 15.000€ (20.000€*75%) αφορούν υπηρεσίες τους σε μία επιχείρηση τότε θα φορολογηθεί με τον φορολογικό συντελεστή των μισθωτών ήτοι 22% .

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ποσό των 20.000€ έχει ήδη παρακρατηθεί το 20% ως Φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας άρα το ποσό που θα φορολογηθεί είναι 16.000 (80%*20.000€). Άρα ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει είναι 3.520€=16.000€*22% που με την απομείωση των αποδείξεων ως 2.100€  θα αποδοθεί μόνο το 1.420 €.

Περίπτωση 3η

Έστω ότι ο ανωτέρω Διακοσμητής παρέχει υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρήσεις (παραπάνω από τρείς) και έχει εκδόσει για τις υπηρεσίες καθ'ολη τη διάρκεια του έτους τίτλους κτήσης καθαρής αξίας 20.000€. Σε αυτή τη περίπτωση το ανωτέρω εισόδημα του θεωρείται ως επιχειρηματική αμοιβή και το ποσό των 16.000€ (καθαρό εισόδημα μετά της παρακράτησης φόρου 20%) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των ελευθέριων επαγγελματιών ήτοι το 26%.

Δηλαδή ο φόρος αναλογεί σε 4.160€ τα οποία και πρέπει να αποδοθούν καθώς ο εν λόγω φορολογούμενος δεν έχει έκπτωση φόρου από τη συγκέντρωση των αποδείξεων.

Περίπτωση 4η

Έστω ότι ο Διακοσμητής είναι μόνιμος συνεργάτης σε  μια επιχείρηση και εισπράτει 12.000€ ως μισθωτός ενώ παρέχει τις υπηρεσίες του και σε κάποια άλλη επιχείρηση για την οποία αμείβεται μέσω Απόδειξης δαπανών ύψους 10.000€. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό των 12.000€ θα φορολογηθεί με το συντελεστή του 22% ενώ το ποσό των 8.000€ (10.000-(20%*10.000) παρακράτηση φόρου) θα φορολογηθεί με 26% .

Ο  φόρος που  θα προκύψει για αυτόν τον φορολογούμενο ισούται με 4.720€ =2.640 € (12.000€*22%)+2.080€ (8.000€*26%). Ο ανωτέρω φορολογούμενος έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου από συγκέντρωση αποδείξεων μόνο για το φόρο που προκύπτει από το εισόδημα για μισθωτή υπηρεσία.

Συνοψίζοντας και βάσει των νόμων που ισχύουν έως σήμερα, το περιστασιακό εισόδημα, για το 2014  θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Βεβαίως και αναμένουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους για τη φορολογική δήλωση του 2015 συνεπώς θα επανέλθουμε στην ανάλυση του ανωτέρω θέματος εν καιρώ.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90