Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
30/09/2014
Άρθρο: Καταβολή ΦΠΑ με την πληρωμή των αντίστοιχων παραστατικών

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

            Βάσει του άρθρου 185 του νόμου 4261/2014 από την 1η Οκτωβρίου του 2014 οι επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 500.000€, κατά τη προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο νέο καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί μία έμμεση διευκόλυνση των φορολογικών υποχρεώσεών τους και ένα εργαλείο για τη διατήρηση της ρευστότητας τους. Καλούμαστε λοιπόν, με το παρόν άρθρο, να εξηγήσουμε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω καθεστώτος.

            Κατ΄ουσίαν όσες επιχειρήσεις υπαχθούν στο νέο καθεστώς ΦΠΑ είναι υπόχρεες να δηλώνουν τα παραστατικά που εκδίδουν, καθώς και τον αντίστοιχο απαιτητό ΦΠΑ, στην περιοδική δήλωση της χρονικής περιόδου που αυτά εξοφληθούν ή πληρωθούν κατά μέρος . Επίσης, οι ίδιες επιχειρήσεις εκπίπτουν το ΦΠΑ των αγορών τους και  των εξόδων τους κατά την χρονική περίοδο που πληρώνουν εξ'ολοκλήρου ή κατά μέρος τα αντίστοιχα παραστατικά.

            Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στην περίπτωση που μια επιχείρηση δεν υπάγεται στο νέο καθεστώς αλλά λάβει ένα τιμολόγιο από κάποιον προμηθευτή ο οποίος έχει υπαχθεί σε αυτό,  τότε υποχρεούται να εκπέσει τον ΦΠΑ κατά την χρονική περίοδο που το αποπληρώσει. Και προς τη διευκόλυνση όλων μας για τον υπολογισμό του ΦΠΑ , όσοι ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν   στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο 226.7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ».

            Πρέπει να σημειωθεί ότι στο νέο καθεστώς δεν υπάγονται, και συνεπώς δηλώνονται ως ισχύει, οι εξής πράξεις: 

  1. Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο
  2. Εισαγωγές και Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
  3. Αυτοπαραδόσεις αγαθών
  4. Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
  5. Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Βάσει νόμου η ένταξη στο ειδικό καθεστώς θα πραγματοποιείται με υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και προϋποθέτει ότι οι υποκείμενοι έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών για τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που αφορούν τις   διατάξεις του Αρ. 55 Παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  Η ένταξη στο καθεστώς  θα ισχύσει από 1/1/2015 και κάθε υποκείμενος είναι υπόχρεος να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον έως το τέλος της διαχειριστικής του χρήσης.

Βέβαια, ο νόμος προϋποθέτει και ότι κάθε υποκείμενος στο νέο καθεστώς υποχρεούται να τηρεί τα λογιστικά του αρχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαπιστώνονται τόσο οι εισπράξεις και οι πληρωμές του και να παρέχει αυτές τις πληροφορίες ηλεκτρονικά στη Φορολογική διοίκηση.

     Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος υποκείμενος παρεκκλίνει από την ηλεκτρονική διάθεση αυτών των πληροφοριών, ή υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις τότε από την επόμενη φορολογική περίοδο χάνει το δικαίωμα της ένταξης του στο ειδικό καθεστώς. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο ο τζίρος τού ξεπεράσει τις 500.000€.

         Αν και το μέτρο αυτό είναι αρκετά δίκαιο για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έως σήμερα καλούνταν να πληρώσουν ΦΠΑ τον οποίο δεν είχαν εισπράξει ή εξέπιπταν ΦΠΑ που δεν είχαν πληρώσει, θεωρώ ότι έχει ήδη δημιουργήσει αρκετούς προβληματισμούς στον κλάδο των λογιστών, οι οποίοι βασίζονται κυρίως ως προς τον τρόπο τήρησης αρχείων εισπράξεων και πληρωμών για τις επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά βιβλία καθώς και στο γεγονός ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντιβαίνοντας τις τρέχουσες διατάξεις, βάσει των οποίων συντάσσονται οι ΜΥΦ.

       Βεβαίως στο τέλος του Άρ.185 του νόμου 4261/2014 αναφέρεται ρητά ότι ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης, ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων εισπράξεων και πληρωμών καθώς και ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης θα καθοριστούν με σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων οι οποίες ακόμα δεν έχουν αναγγελθεί. Αναμένουμε λοιπόν τις ανωτέρω αποφάσεις και ελπίζουμε να δώσουν απαντήσεις σε όλους τους σχετικούς προβληματισμούς μας.

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90