Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Άρθρα - Μελέτες
19/03/2015
Άρθρο: Κλείσιμο Ισολογισμού, βήμα-βήμα η διαδικασία Σύνταξης, Ελέγχου, Δημοσίευσης, Έγκρισης και υποβολής στο Γ.Ε.Μ.Η των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Α.Ε και ΕΠΕ

 

Αναστασία Πηλιούνη, ΒΑ-ΜΒΑ Οικονομολόγος,– Μέλος της επιστημονικής ομάδας Power-tax

 

Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση όλης της διαδικασίας και των προθεσμιών που ακολουθεί ο υπεύθυνος του λογιστηρίου για την κατάρτιση, τον έλεγχο, την δημοσίευση και την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εγγραφών τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από:

Tην κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως,

  •  Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,
  •  Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,
  •  Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως,
  •  Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και την έκθεση ελέγχου Ορκωτού Λογιστή, όταν προβλέπεται.

Η διαδικασία σύνταξης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
εργασίες τέλους χρήσης

 

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στην συνέχεια του άρθρου είναι βάσει του «Προγραμματισμού Υποβολών Εκκαθαρίσεων και Δόσεων του 2014», ενώ οπού γίνεται αναφορά σε χρονικά περιθώρια είναι αυτά που ορίζονται και προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι προθεσμίες κυρίως των δηλώσεων θα πρέπει πάντα να ελέγχονται, διότι δίνονται παρατάσεις ή υπάρχουν αλλαγές μεταξύ των χρήσεων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α) Τιμολόγηση όλων των συναλλαγών της χρήσης. Η εταιρία έχει δικαίωμα μέχρι τις 20/01, να εκδώσει τιμολόγια με ημερομηνία 31/12 (αρθ.6 «Τιμολόγηση Συναλλαγών», παρ. 15, Ν. 4093/2012).

 Β) Καταχώριση όλων των παραστατικών (αγορών, εξόδων, πωλήσεων, εισπράξεων κτλ) του Δεκεμβρίου μέχρι την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ Δεκεμβρίου.

Γ) Εκτύπωση πρώτου προσωρινού ισοζυγίου χρήσης.

Αποδεικτικά στοιχεία τέλους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω, όπως Τραπεζικά extrait-βεβαιώσεις, καταστάσεις απογραφής, ισοτιμίες συναλλάγματος, δελτίο Χρηματιστηριακών Τιμών, Καρτέλες πελατών- προμηθευτών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από τρίτους χρησιμοποιεί η εταιρία για την συμφωνία ή αποτίμηση των υπολοίπων της, θα πρέπει να τηρείται πίσω από την αντίστοιχη καρτέλα του λογαριασμού που αφορά. Ο κανόνας αυτός δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά είναι χρήσιμος για την ομαλή λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών και των σχετικών ελέγχων.

Δήλωση οφειλόμενων Αποζημιώσεων

Απογραφή Αποθεμάτων

Συμφωνία Υπολοίπων Πελατών

Απογραφή Επιταγών

Έλεγχος προκαταβολών και πιστώσεων λογαριασμών 35

Προβλέψεις λογαριασμός 44

Διαχωρισμός Μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

συμφωνία των παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού
Έλεγχος και συμφωνία των παρακρατούμενων φόρων

Συμφωνία Υποσυστημάτων

Εργασίες – Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων

Εκτύπωση Προσωρινού Ισοζυγίου για έλεγχο

Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού

Κατάρτιση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεων

Εκτύπωση και έλεγχος Ισοζυγίου

διάθεση κερδών για τις ΑΕ

Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος  και Δήλωση Ε3

Τακτικό Αποθεματικό

Λογιστικές Εγγραφές

Κατάρτιση Συνοπτικού Ισολογισμού

Σύνταξη Προσαρτήματος και Έκθεσης Διαχείρισης

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου

Γνωστοποιήσεις Δημοσιεύσεις

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕ.Μ.Η

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α5 ''Φορολογικό Σεμινάριο - Κλείσιμο Ισολογισμού - ΕΛΠ'' με πραγματικά παραδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-eidika-forotexnika/

 

Πηγή: Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90