Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Εργατικά >>Μισθωτοί >>Μισθοδοσία
31/07/2014
Άρθρο: Μισθοδοσία, Τι είναι μισθός; Ποια είναι τα είδη του μισθού; Πως υπολογίζεται ο μηνιαίος μισθός και το ημερομίσθιο;

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι μισθός;

2. Πως διακρίνεται ο μισθός, τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους εργατοτεχνίτες;

3. Ποια είναι τα είδη του μισθού;

4. Πότε καταβάλλονται οι αποδοχές στον εργαζόμενο;

5. Πως υπολογίζεται ο μηνιαίος μισθός;

6. Πως υπολογίζεται το ημερομίσθιο;

7. Τι είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα και από τι αποτελείται;

8. Ποιοι είναι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί και ποιες οι προσαυξήσεις τους τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργατοτεχνίτες;

9. Ποιες είναι οι συνέπειες του εργοδότη σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθού;

10. Ποιες είναι οι προθεσμίες των οικονομικών αξιώσεων των εργαζομένων;

 

 

Μισθός είναι κάθε παροχή που δίνεται στους εργαζομένους, τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος, ως αντάλλαγμα για την εργασία τους. Καταβάλλεται τακτικά και μόνιμα.

Σαν τακτικές αποδοχές νοείται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και ότιδήποτε δίνει τακτικά και μόνιμα ο εργοδότης π.χ. τα επιδόματα αδείας, ανθυγιεινής εργασίας, τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων κλπ

Οι συμβαλλόμενοι (δηλ. ο εργοδότης και ο εργαζόμενος) κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας έχουν απόλυτη ελευθερία να καθορίσουν το ύψος των αποδοχών που θα καταβάλλονται για την παροχή εργασίας. Υπό έναν όμως πάντοτε περιορισμό, ότι το ποσό της αμοιβής (μισθού ή ημερομισθίου), δεν θα είναι μικρότερο από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που καθορίζονται κάθε φορά από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή υπουργική ή διαιτητική απόφαση.

Συνεπώς εάν το ποσό που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για αμοιβή της εργασίας του, είναι μικρότερο από τα εκάστοτε προβλεπόμενα ελάχιστα όρια αποδοχών, υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να συμπληρώσει το ποσό που λείπει.

Ο μισθός ως αντάλλαγμα της παροχής εργασίας, είναι δυνατό να συμφωνηθεί είτε ρητώς είτε σιωπηρώς. Το τελευταίο συμβαίνει όταν ο εργοδότης καταβάλλει ανεπιφύλακτα και επί μακρό σχετικώς χρόνο ορισμένο ποσό, ο δε εργαζόμενος το αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη.

Διευκρίνιση: Από το νόμο δεν υπάρχει περιορισμός να συμφωνηθεί καταβολή αμοιβής ανώτερη της νόμιμης. Δεν επιτρέπεται όμως η εκ των υστέρων μείωση, μονομερώς από τον εργοδότη, των καταβαλλόμενων αυξημένων αποδοχών, διότι αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας (δηλ. ως απόλυση).

Διάκριση μισθού υπαλλήλων

Κανονικός ή νόμιμος ή βασικός μισθός

Είναι ο μισθός που προκύπτει από τις συλλογικές συμβάσεις ή Υπουργικές αποφάσεις. Αποτελείται από τον βασικό μισθό και τα διάφορρα επιδόματα, τα οποία, επίσης, προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πραγματικός ή συμβατικός ή καταβαλλόμενος μισθός

Είναι ο μισθός που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Αποτελείται από τον νόμιμο μισθό και τις διάφορες παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη (εφόσον είναι τακτικές και μόνιμες). Ο συμβατικός μισθός είναι σε σχέση με τον νόμιμο, μεγαλύτερος.

Η διάκριση νόμιμου και συμβατικού μισθού έχει σοβαρή πρακτική αξία στον υπολογισμό των προσαυξήσεων και των αμοιβών,

(π.χ. η προσαύξηση για εργασία την Κυριακή, ημέρες αργίας ή τη νύκτα υπολογίζεται επί του νόμιμου μισθού, ενώ η υπερωριακή αμοιβή υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μισθού).

Συνήθης μισθός

Είναι ο μισθός που καταβάλλεται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου φύλου και ηλικίας, οι οποίοι παρέχουν εργασία του αυτού είδους, στον ίδιο τόπο και με τις ίδιες συνθήκες. Ζήτημα καταβολής του συνήθη μισθού προκύπτει όταν δεν έχει συμφωνηθεί το ποσό και το είδος του μισθού και δεν υπάρχει νόμιμος μισθός.

 

Διάκριση ημερομισθίων εργατοτεχνιτών

 

Κανονικό ή νόμιμο ή βασικό ημερομίσθιο

Είναι το ημερομίσθιο που προκύπτει από τις συλλογικές συμβάσεις ή Υπουργικές αποφάσεις όπου περιλαμβάνονται και τα διάφορα επιδόματα.

Πραγματικό ή συμβατικό ή καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

Είναι το ημερομίσθιο που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργατοτεχνίτη.

Μηνιαίος μισθός - ημερομίσθιο κλπ: είναι ο λεγόμενος χρονικός μισθός που καθορίζεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της εργασίας και αδιάφορα με το αποτέλεσμά της. Η περίπτωση αυτή είναι η πιο συνηθισμένη.

Μισθός κατά μονάδα εργασίας: είναι αυτός που υπολογίζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της εργασίας, δηλ. τα παραγόμενα από τον μισθωτό προϊόντα, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν ο χρόνος που διατέθηκε.

Μισθός σε ποσοστά επί των κερδών: ο οποίος υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης κατά την περίοδο ενός έτους.

Μπορεί να συμφωνηθεί η πληρωμή του μισθού σε συνδυασμό όλων των ανωτέρω, δηλ: μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο και συγχρόνως ποσοστά επί των κερδών, πωλήσεων ή πρόσθετη αμοιβή κατά μονάδα παραγόμενης εργασίας κλπ.

 

 

Παροχές μη θεωρούμενες ως μισθός

 

Χρόνος πληρωμής:

Οι αποδοχές γενικά πρέπει να καταβάλλονται στους μισθωτούς μετά την παροχή της εργασίας και ουδέποτε προκαταβολικά, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια.

Σε κάθε περίπτωση όταν λήξει η σύμβαση εργασίας, οφείλονται οι αποδοχές μέχρι τη λήξη. Όταν πρόκειται για εργασία με αμοιβή κατά μονάδα παραγωγής ή κατ αποκοπή, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει προκαταβολή, ανάλογη με την εργασία που προσέφερε.

Νοείται ότι ο μισθός οφείλεται, όχι από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, αλλά αφότου πραγματικά ο μισθωτός παρέχει εργασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.

Τρόπος Υπολογισμού μηνιαίου μισθού

Οι εργάσιμες μέρες του εκάστοτε μήνα είναι 25.

  1. Αν ο μισθωτός εργαστεί κανονικά όλες τις μέρες, του καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός που είναι συμφωνημένος
  2. Αν δε δουλέψει μια μέρα, τότε ο μισθός που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής:

Πραγματικός Μισθός x 24 μέρες / 25 μέρες

  1. Αν ο μισθωτός, εργαστηκε και μια Κυριακή, ο μισθός που θα πάρει υπολογίζεται ως εξής:

Πραγματικός Μισθός x 26 μέρες / 25 μέρες

Η εργασία την Κυριακή έχει προσαύξηση 75%, υπολογίζεται πάντα σε όλες τις ώρες που εργαστηκε ο μισθωτός.

  1. Αν ο μισθωτός εργαστεί τη νύχτα, υπερωριακά, τότε θα υπάρξει προσαύξηση 25% λόγω της νύχτας όπου η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου.
  2. Σε περίπτωση εργαστεί υπερωριακά την Κυριακή ή σε κάποια αργία τότε η προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου το οποίο έχει προσαυξηθεί κατά 100% (75% + 25%).

Τρόπος Υπολογισμού ημερομισθίου

Οι εργάσιμες μέρες του εκάστοτε μήνα είναι 26 για κτον μισθωτό που αμοίβεται με ημερομίσθιο.

  1. Ο εργατοτεχνίτης αμοίβεται για τις ημέρες που εργάζεται.
  2. Σε περίπτωση που εργαστεί Κυριακή, τότε θα αμοιφθεί με το πραγματικό ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Μισθός και πραγματική απασχόληση:

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, για να λάβουν πλήρεις τις αποδοχές, είτε πρόκειται για νόμιμες είτε για συμβατικές, πρέπει να απασχοληθούν όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα. Οι μισθωτοί που απουσίασαν αυθαίρετα ή με άδεια χωρίς αποδοχές σε ορισμένες ημέρες του μήνα ή και ώρες ακόμα, δεν δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες και ώρες της απουσίας τους.

Αποδείξεις πληρωμής μισθού / Εκκαθαριστικά Σημειώματα

Από το νόμο επιβάλλεται η υποχρέωση στους εργοδότες που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, (δηλ. προσωπικές επιχειρήσεις, Ανώνυμες Εταιρείες, ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης κλπ, αλλά όχι όμως το Δημόσιο και Τα ΝΠΔΔ), να χορηγούν στους εργαζόμενους κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, εκκαθαριστικό σημείωμα και σε περίπτωση που εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα ανάλυση της μισθοδοσίας. Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι κάθε φύσεως αποδοχές που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και οι κρατήσεις που έγιναν σ αυτές.

Η χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος έχει καθιερωθεί και ως ασφαλιστική υποχρέωση του εργοδότη. Στους παραβάτες εργοδότες προβλέπονται κυρώσεις που μπορούν να καταλογίζονται κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του ΙΚΑ.

Για να είναι έγκυρο το εκκαθαριστικό σημείωμα, πρέπει να αναγράφεται συγκεκριμένα το ποσό της πληρωμής και να προσδιορίζεται επακριβώς η αιτία για την οποία καταβάλλονται οι αποδοχές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν έχει αποδεικτική αξία και δεν λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια.

Αόριστη ή γραπτή δήλωση του μισθωτού ότι πληρώθηκε όλες τις απαιτήσεις από την εργασία του (πολύ σύνηθες στην πράξη), χωρίς να υπάρχει σ αυτή ανάλυση του ποσού που καταβλήθηκε για κάθε αιτία, δεν θεωρείται εξοφλητική απόδειξη.

Η υπογραφή από τον μισθωτό των μισθολογικών καταστάσεων του ΙΚΑ, βάσει των οποίων ο εργοδότης υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει να καταβάλλει στο ΙΚΑ, θεωρείται ομολογία εξόφλησης των αποδοχών του που εμφανίζονται στις καταστάσεις.

 

Νομοθετημένος κατώτατος μισθός

 

Νομοθετημένος κατώτατος μισθός

 

Προσαύξηση κατώτατου μισθού λόγω τριετιών

Καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε ειδικότητα μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους.

 

προσαύξηση κατώτατου μισθού

Νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο

 

νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο

Προσαύξηση κατώτατου μισθού λόγω τριετιών

Καταβάλλονται σε κάθε εργατοτεχνίτη με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε ειδικότητα μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

προσαύξηση κατώτατου μισθού

Η προσαύξηση για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, αναστέλλεται μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%.

 

Καθυστέρηση Μισθού – Συνέπειες

 

καθυστέρηση μισθού

 

α) Ποινική ευθύνη:

Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιοδήποτε τίτλο εκπρόσωπος επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, αν καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλλει εμπρόθεσμα στους μισθωτούς που απασχολούνται σ’αυτόν τις αποδοχές που τους οφείλει από τη σχέση εργασίας ή τις κάθε είδους χορηγίες, τις καθορισμένες είτε από την ατομική σύμβαση εργασίας είτε από τη συλλογική σύμβαση, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως από τους ενδιαφερόμενους ή από τα όργανα του Υπ. Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας Επαγγελματικής Οργάνωσης των μισθωτών, με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες και χρηματική ποινή. Το ποσό της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ορίζεται κάτω από το 1/4, αλλά ούτε πάνω από το 1/2 του αναφερόμενου στη μήνυση ως καθυστερημένου χρηματικού ποσού.

Διευκρινίζεται ότι, τόσο τα Δώρα Εορτών όσο και το επίδομα άδειας, αποτελούν τακτικές αποδοχές και συνεπώς, η καθυστέρηση ή άρνηση εμπρόθεσμης καταβολής τους συνεπάγεται τις ίδιες ποινικές κυρώσεις.

Καθυστέρηση μισθού υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται αυτός ευθύς μετά την παροχή εργασίας ή μέσα σε εύλογο χρόνο αφότου οχλήθηκε ο εργοδότης. Ευθύνη για τον εργοδότη υπάρχει μόνο στην περίπτωση που καθυστερεί να καταβάλλει δεδουλευμένες αποδοχές ή κάθε είδους χορηγίες και όχι όταν πρόκειται για καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων ή παροχών που οφείλει από τη σχέση εργασίας ή για καθυστέρηση πληρωμής μισθών υπερημερίας από άκυρη απόλυση, αποδοχές ασθένειας κλπ.

β) Επίσχεση Εργασίας:

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλει τις αποδοχές των μισθωτών από σημαντικό χρόνο, τότε αυτοί έχουν δικαίωμα να προβούν σε επίσχεση της εργασίας τους (άρθρο 325 Α.Κ.). Δικαιούνται δηλαδή να δηλώσουν στον εργοδότη ότι διακόπτουν την εργασία τους, μέχρις ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές.

Αποτέλεσμα της επίσχεσης εργασίας είναι να περιέλθει ο εργοδότης σε κατάσταση υπερημερίας, με όλες τις απορρέουσες απέναντι στους μισθωτούς υποχρεώσεις (δηλ. να καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση εργασίας). Κατά τον χρόνο υπερημερίας του εργοδότη οι μισθωτοί δικαιούνται να απασχοληθούν αλλού για να καλύψουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες τους, αλλά πρέπει παράλληλα να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμοι προς εργασία, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του εργοδότη του.

Το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας ασκείται μέσα στα όρια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, μόνο για το σκοπό που θεσπίσθηκε και όταν υπάρχει αξιόλογη καθυστέρηση στην πληρωμή αποδοχών.

γ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας:

Η καθυστέρηση μόνον από τον εργοδότη στην καταβολή των αποδοχών που οφείλει στους μισθωτούς, δεν θεωρείται ότι αποτελεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Αν όμως, η μη πληρωμή των αποδοχών είναι αδικαιολόγητη, δηλαδή προέρχεται από κακοτροπία του εργοδότη ή γίνεται δολίως, με σκοπό να εξαναγκασθεί ο μισθωτός να αποχωρήσει από την εργασία του χωρίς να λάβει αποζημίωση, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, οπότε δικαιούται ο μισθωτός να αποχωρήσει από την εργασία του και να λάβει την αποζημίωση απόλυσης. Στην περίπτωση αυτή κρίνει σχετικά το δικαστήριο και επομένως δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να διατυπωθεί κατηγορηματική γνώμη.

δ) Δικαστική επιδίωξη είσπραξης μισθού:

Ο μισθωτός δικαιούται να εγείρει αγωγή και να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη των καθυστερούμενων αποδοχών από την εργασία του. Οι αξιώσεις των μισθωτών για καταβολή κάθε φύσεως αποδοχών τους υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή.

ε) Κήρυξη πτώχευσης:

Τέλος, εάν ο εργοδότης είναι έμπορος, ο μισθωτός μπορεί να επιδιώξει να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εφόσον συντρέχει και το στοιχείο της παύσεως των πληρωμών. Νοείται βέβαια ότι η καθυστέρηση πρέπει να αφορά πολλούς μισθωτούς και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε το γεγονός αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένδειξη κλονισμού της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Ειδικός Λογαριασμός Πληρωμής Μισθών:

Πρόσφατα, έχει συσταθεί και λειτουργεί στον ΟΑΕΔ "Αυτοτελής Λογαριασμός" προστασίας των εργαζόμενων από αφερεγγυότητα του εργοδότη. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφορούν περίοδο έως τρεις (3) μήνες και εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της πτωχευτικής απόφασης.

Ασφάλιση:

Για το χρονικό διάστημα που πληρώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ανεξόφλητες αποδοχές στους εργαζόμενους, πρέπει να καταβάλλονται και οι εισφορές στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται πάνω στις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος από το Λογαριασμό, με βάση το ποσοστό ασφαλίστρου για το οποίο ασφαλιζόταν.

 

οικονομικές αξιώσεις εργαζομένων

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90