22/01/2014
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1145 ΦΕΚ Β/1578/21.06.2013

 

 

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

   2. Τη με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

 

   3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 (Α' 226).

 

   4. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν.4038/2012(Α'14) και παρατάθηκε και για τις ανείσπραχτες αμοιβές της χρήσης 2012 με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4110/2013 (Α'17).

 

   5. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').

 

   6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 (Α'226).

 

   7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').

 

   8. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').

 

   9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α')

 

   10. Τις διατάξεις της 1028248/546/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β' 389/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

   11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

   12. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των στοιχείων της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

 

   13. Την ανάγκη παράτασης υποβολής των εν θέματι βεβαιώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υποβολής τους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές των σχετικών προγραμμάτων τους, ενόψει της νέας γραμμογράφησης των υποβαλλόμενων αρχείων, λόγω υποβολής τους μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.

 

   14. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Εντυπο Φ - 01.042)

 

   1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152), που παρακρατήθηκαν (Εντυπο Φ - 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

   2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

 

   3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Εντυπο Φ - 01.042) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.

 

   4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Αρθρο 2

Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (Εντυπο Φ - 01.042)

 

   1. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονομικού έτους 2013 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση οικονομικού έτους 2013, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε.

 

   2. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των τροποποιητικών οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ. στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.

 

   3. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (α'152) που παρακρατήθηκε.

 

   4. Με την υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος ( Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο, ως εξής:

 

   α. Σε υλική μορφή, εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί λιγότερους από 20 μισθωτούς.

 

   β. Με οπτικό ή μαγνητικό μέσο, υποχρεωτικά, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152), εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί περισσότερους από 20 μισθωτούς και χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για την μισθοδοσία τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, προαιρετικά και για τους υπόχρεους της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο.

 

   5. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β'/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του παρόντος πιστοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι στο ειδικό δίκτυο TAXISnet για άλλες υπηρεσίες.

 

   6. Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2012 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

 

Αρθρο 3

Διαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ανά δικαιούχο, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

   α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

 

   β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr

 

   Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.

 

   γ) Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

 

Αρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

 

   1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

   α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

ή

   β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.

ή

   γ) σε υλική μορφή στην Δ.Ο.Υ. (μόνο περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας) κατά περίπτωση

 

   δ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2013 με τον ΑΜΚΑ τους.

 

   2. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

 

Αρθρο 5

Ημερομηνία υποβολής

 

   1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

 

   2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.

 

Αρθρο 6

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

 

   Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων στην περίπτωση που δεν συνυποβάλλεται με οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

 

   1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.

   2. Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.

   3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.

   4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

   5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.

   6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

   7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων.

   8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

   9. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152).

 

   Για το αρχείο που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως αποδεικτικό υποβολής λαμβάνεται εκείνο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

 

Αρθρο 7

Ελεγχος - ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

 

   1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και εντός πέντε (5) ημερών από την πληρωμή του φόρου για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση

 

   2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τα υποβαλλόμενα, από τους υπόχρεους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.

 

   3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε αυτές.

 

   4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

Αρθρο 8

Προθεσμία Υποβολής

 

   Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων η οριζόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2013 που λήγει την 28η Ιουνίου 2013, λόγω παράτασης, παρατείνεται μέχρι την 19η Ιουλίου 2013.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Οπτικά Μέσα (CD ή DVD)

Κώδικας εγγραφής MONO ASCII Τύπος Χαρακτήρων (Character set 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Ο Τύπος Χαρακτήρων (character set) που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

Εύκαμπτοι δίσκοι -δισκέτες (Floppy disks)

α) Μέγεθος 3.5''

Διπλής Όψης

Διπλής ή υψηλής πυκνότητας

β) Κώδικας εγγραφής MONO ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Character set 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Ο Τύπος Χαρακτήρων (character set) που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

γ) Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα γράφεται στην δισκέτα με τη χρήση προγράμματος συμπίεσης (σε μορφή ZIP).

Οποιοδήποτε άλλο μαγνητικό μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Γ.Γ.Π.Σ.

 

( ΚΕ.Π.Υ.Ο.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

1.1

Τύπος εγγραφής (Record)

1

1

9

0

1.2

Όνομα αρχείου

2

9

Χ(8)

JL10

1.3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

Αρ. κύκλου τρεξίματος

18

21

9(4)

2006 για τη χρήση 2006

1.5

Πλήρωση (FILLER)

22

120

Χ(99)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

2.1

Τύπος εγγραφής (Record)

1

1

9

1

2.2

Έτος

2

5

9(4)

2006 για τη χρήση 2006

2.3

Επωνυμία ή Ονοματ/μο

 

 

α. Επώνυμο

6

23

Χ(18)

 

 

β. Όνομα

24

32

Χ(9)

 

 

γ. Πατρώνυμο

33

35

Χ(3)

 

2.4

Ένδειξη επωνυμίας ή Ονοματεπώνυμο

36

36

Χ

(επωνυμία=0, ονοματεπώνυμο=1)

2.5

Α.Φ.Μ.

37

45

Χ(9)

2.6

Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης

46

61

Χ(16)

 

Διεύθυνση

2.7

Πόλη

62

71

Χ(10)

 

2.8

Οδός

72

87

Χ(16)

 

2.9

Αριθμός

88

92

Χ(5)

 

2.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

93

97

9(5)

 

2.11

Πλήρωση (FILLER)

98

120

X(23)

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

3.1

Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)

1

1

9

2

3.2

Ακαθάριστες αποδοχές

2

16

9(13)V99

**

3.3

Σύνολο κρατήσεων

17

31

9(13)V99

**

3.4

Καθαρές αποδοχές

32

46

9(13)V99

**

3.5

Σύνολο φόρου που αναλογεί

47

60

9(12)V99

**

3.6

Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου

61

74

9(12)V99

**

3.7

Σύνολο Έκτακτης εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011

75

88

9(12)V99

**

3.8

Πλήρωση (FILLER)

89          120

Χ(32)                        **

               

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

4.1

Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)

1

1

9

3

4.2

Α.Φ.Μ.

2

10

Χ(9)

 

4.3

Πλήρωση (FILLER)

11

11

Χ

 

4.4

Επώνυμο

12

29

Χ(18)

 

4.5

Όνομα

30

38

Χ(9)

 

4.6

Όνομα συζύγου ή πατέρα

39

41

Χ(3)

 

4.7

AMKA

42

52

Χ(11)

 

4.8

Αριθμός Τέκνων

53

54

99

 

 

Ποσά

 

4.9

Είδος αποδοχών

55

56

99

Βλέπε σχετικό πίνακα

4.10

Ακαθάριστες αποδοχές

57

66

9(8)V99

**

4.11

Κρατήσεις (εκτός φόρου)

67

75

9(7)V99

**

4.12

Καθαρές αποδοχές

76

85

9(8)V99

**

4.13

Φόρος που αναλογεί

86

94

9(7)V99

**

4.14

Φόρος που παρακρατήθηκε

95

103

9(7)V99

**

4.15

Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011

104

112

9(7)V99

**

4.16

Πλήρωση (FILLER)

113         120

Χ(8)

 

                     

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κωδικός

Είδος αποδοχών

8

Αναδρομικά   αποδοχών   που   επιλέγονται   να   φορολογηθούν  στο   έτος είσπραξης(80% υπαγόμενα σε φόρο με τις γενικές διατάξεις και 20% απαλλασσόμενο)

9

Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται

10

Τακτικές αποδοχές

11

Πρόσθετες αποδοχές

13

Λοιπά αποδοχών

14

Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από κάτοικο Ελλάδος

15

Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς

16

Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολο τους

17

Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ

18

Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ

19

Τα ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ.

20

Κύρια σύνταξη

21

Επικουρική σύνταξη

22

Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές

23

Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

24

Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης(80% υπαγόμενα σε φόρο με τις γενικές διατάξεις και 20% απαλλασσόμενο)

25

Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται

26

Λοιπά σύνταξης

27

Ανείσπρακτες αμοιβές του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151A')

28

Καταβληθείσες ανείσπρακτες αμοιβές του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α')

30

ΕΚΑΣ

Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε

περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί. Προσοχή: Οι κωδικοί 15,16,17,19 και 27 δεν αθροίζονται:

 

   (Βλέπε πίνακα στο οικείο ΦΕΚ)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

   1.- Η βεβαίωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη που καταβάλλει κάθε είδους αποδοχές (μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα), συντάξεις ή οποιαδήποτε περιοδική παροχή για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σε μισθωτούς ή συνταξιούχους και ανεξάρτητα αν τα πασά αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο η δε θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς (με ειδικό τρόπο). Διευκρινίζεται ότι για όλα αυτά τα εισοδήματα (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα από συμμέτοχη σε συμβούλια κτλ.) ο κάθε φορέας, πρέπει να δώσει μια και μοναδική βεβαίωση αποδοχών.

   2.- Τα στοιχεία της βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών.

   3.- Η βεβαίωση αυτή πρέπει να εκδίδεται και να χορηγείται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικον. έτους.

   4.- Συμπλήρωση ένδειξης "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΡΕΑ".

   Σε κάθε μια από τις ενδείξεις, ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο ή επωνυμία, είδος επιχείρησης κτλ. πρέπει να γραφτούν τα αντίστοιχα στοιχεία του εργοδότη - φορέα. Εφιστάται η προσοχή σας στη συμπλήρωση του τετραγώνου με τον Αριθ. Φορολ. Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα και τα Φυσικά Πρόσωπα.

   5.- Συμπλήρωση πίνακα I "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ".

   Η συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων πρέπει να γίνει με προσοχή κατ' αντιστοιχία των επί μέρους ενδείξεων. Ακόμη η ένδειξη "Αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ." θα συμπληρωθεί εφόσον υπάρχει το στοιχείο αυτό. Γι' αυτό οι εργοδότες κτλ. πρέπει να φροντίσουν να πληροφορηθούν από τους μισθωτούς ή συνταξιούχους αυτό το στοιχείο.

   Στην ένδειξη "Είδος υπηρεσίας", η οποία θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση του μισθωτού, θα γράφεται η συγκεκριμένη υπηρεσία που προσέφερε ο μισθωτός (π.χ. Εφοριακός υπάλληλος, καθηγητής φιλόλογος, δημοσιογράφος, τεχνίτης, ξυλουργός, πωλητής εμπορικού καταστήματος κτλ.).

   6.- Συμπλήρωση πίνακα II "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ" και πίνακα III "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ".

Στον Πίνακα II πρέπει να γράφονται οι αμοιβές που φορολογούνται όπως μισθοί, συντάξεις, επιδόματα κ.λ.π.

   Επιπλέον τονίζονται και τα εξής:

   α) Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν αποτελεί κράτηση και επομένως δεν αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές.

   β) Οι κρατήσεις για την εξόφληση δανείων, που χορηγήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.

   γ) Οι κρατήσεις που αφορούν τις αμοιβές που δεν φορολογούνται, δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.

   δ) Τα ποσά του εισοδήματος της περίπτωσης στ' του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων για μέλη Δ.Σ των Α.Ε. ή για εκπροσώπους επιχειρήσεων του αν. 89/1967, αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά,

   ε) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου της περίπτωσης γ', καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται μα βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε.. για παροχή κατοικίας, αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά.

   στ) Τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν, αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη και δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που φορολογούνται.

   Στον πίνακα III πρέπει να γράφονται:

   α) Τα τυχόν ποσά που χορηγούνται και απαλλάσσονται ή δεν θεωρούνται εισοδήματα ρητά από το νόμο, όπως επίσης και η διάταξη (άρθρο - νόμος) που ορίζει την απαλλαγή τους.

   β) Τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς, όπως επίσης και η διάταξη (άρθρο - νομός) που το ορίζει.

   7.- Μετά την υπογραφή του εκδότη της βεβαίωσης θα γράφονται καθαρά τα στοιχεία του υπογράφοντος.

   8.- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες που παρακρατούν φόρους από αμοιβές εργολάβων κτλ., από εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.

   9.- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστάται η προσοχή των εργοδοτικών φορέων. Στον πίνακα ΙΙΙ δεν αναγράφονται τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 2239/1994, καθόσον καταβάλλονται για κάλυψη δαπανών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίου.

   10.- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγραφή του ΑΜΚΑ για τη χρήση 2012 είναι προαιρετική.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Πηγή:


efm_728x90