18/12/2013
Πολ 1187/26.7.2013, Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ.1657Β’) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), όπως ισχύουν, καθώς και το υπ’ αριθ. 1405/25.7.2013 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39Α του Ν.2238/1994, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1179/18.7.2013 (ΦΕΚ 1762/Β’) «Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του ΚΦΕ».

4. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 11 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α’), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1153/26.6.2013 (ΦΕΚ 1620/Β’) «Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β’) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012 και έχουν λάβει παράταση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013».

6. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β’), όπως ισχύουν.

7. Την υπ’ αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (ΦΕΚ 2409/Β’) ΑΥΟ.

8. Την υπ’ αριθ. 07927/24.9.2012 (ΦΕΚ 2574/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή παρατάθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1153/26.6.2013, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 30.9.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πηγή:


efm_728x90