18/12/2013
Αριθ. 31157/397/15.7.2013, Έγκριση έκδοσης κανονιστικής πράξης για το χαρακτηρισμό ως υποχρεωτικού ελέγχου, του ελέγχου που γίνεται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης κανονιστικής πράξης για το χαρακτηρισμό ως υποχρεωτικού ελέγχου, του ελέγχου που γίνεται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, «Αναθέσεις Διασφάλισης για Αναφορά επί της Κατάρτισης pro forma Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε Ενημερωτικό Δελτίο

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).

2. α) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 65/2001 (ΦΕΚ 56 Α) και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α).

γ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).

δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου− Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση−θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και παρ. 15 και 24 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α" 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

4. Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136/2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L157/87/9.6.2006)».

6. Την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας της ορολογίας, προώθησης της ασφάλειας του δικαίου και εναρμόνισης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Τα ισχύοντα αποσαφηνισμένα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board − IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants − IFAC) στην αγγλική γλώσσα, τα οποία ισχύουν ήδη από τις 15.12.2009.

8. Τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. 00.1/11 «Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων».

9. Το με αριθμό 75/29−03−2013 (θέμα3ο) πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/5−7−2012 (ΦΕΚ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» με το οποίο διορίστηκε ο Ιωάννης Στουρνάρας ως Υπουργός Οικονομικών.

11. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 24 του ν. 3693/2008, και των διατάξεων των Κανονιστικών Πράξεων της Ε.Λ.Τ.Ε.: Α) «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως «υποχρεωτικών ελέγχων» (005/2010/Ε.Λ.Τ.Ε.). Β) «Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης" και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων» (001/2011/Ε.Λ.Τ.Ε.), ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και οιασδήποτε φύσεως και έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, «Αναθέσεις Διασφάλισης για Αναφορά επί της Κατάρτισης pro forma Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε Ενημερωτικό Δελτίο», από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν.3693/2008.

2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90