18/12/2013
Πολ. 1153/26.6.2013, Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012 και έχουν λάβει παράταση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 και 8α του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τo αριθ. 1156ΟΙΚ/25−6−2013 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/8.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 1107Β΄) «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994».

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1122/30.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 1316Β΄) «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994».

4. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄), όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 31.07.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90