18/12/2013
Πολ. 1226/4.10.2013, Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων

Θέμα: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’).
2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1208/3.9.2013 (ΦΕΚ 2306/Β’) «Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’)».
3. Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’).
4. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα εκτιμάται ότι, μετά τον επανυπολογισμό των υπόψη προστίμων, θα αυξηθούν οι εισπράξεις των δημοσίων εσόδων.

Αποφασίζουμε

Τα ποσά που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής:


1. Τα ποσά προστίμων που μετά τον επανυπολογισμό τους είναι μέχρι και 300.000 ευρώ:
α) Εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων, για τις ΔΟΥ, ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013), βεβαιώνεται και καταβάλλεται το 60% του οφειλόμενου ποσού.
β) Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς, βεβαιώνεται και καταβάλλεται το υπόλοιπο 40% του οφειλόμενου ποσού.


2. Τα ποσά προστίμων που μετά τον επανυπολογισμό τους υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ σε πέντε ίσες δόσεις, με τον περιορισμό ότι η κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 180.000 ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Η πρώτη βεβαιώνεται και καταβάλλεται εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων, για τις ΔΟΥ, ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013), η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις ΔΟΥ, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής της πρώτης δόσης των παρ. 1 και 2 της παρούσας.


4. Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1208/3.9.2013 (ΦΕΚ 2306/Β’) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90