14/01/2014
Πολ. 1004/31.12.2013 Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29.9.1999

 

ΠΟΛ.1004/31.12.2013 (ΦΕΚ 1/Β’/2.1.2014)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23.7.2013), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 18 του άρθρου 22 του Ν.4223/2013.

β) Την υπ’ αριθ. 07927/2012 (ΦΕΚ 2574/Β’/24.9.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

γ) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

Προσδιορισμός τιμής κτήσης

εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά

 

Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά που αποκτήθηκαν πριν την 29.9.1999, λαμβάνεται η μέση τιμή κλεισίματος των τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών που έχουν στο μέσο τους την 29.9.1999.

Ως τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν πριν την 29.9.1999, αλλά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής τους.

 

Άρθρο 2

Προσδιορισμός τιμής κτήσης μη εισηγμένων

σε χρηματιστηριακή αγορά τίτλων επιχειρήσεων

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την 29.9.1999, λαμβάνεται ο μέσος όρος της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται οι τίτλοι των δύο (2) χρήσεων, αυτής που προηγείται και αυτής που έπεται της 29.9.1999.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός τιμής κτήσης

τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Για μεταβιβάσεις τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την 29.9.1999, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των πέντε (5) προηγούμενων φορολογικών ετών ή χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αυξομείωσης του κεφαλαίου του έτους ή χρήσης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερα από πέντε (5) έτη ή χρήσεις, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των ετών ή χρήσεων.

β) αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί μετά την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή, σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90