Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Κ.Φ.Α.Σ. >>Καταστροφή Αποθεμάτων
11/02/2014
Άρθρο: Καταστροφή αποθεμάτων

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.Πρακτικό Δ.Σ. για την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, Υπόδειγμα

2.Σύνταξη Πρωτοκόλλου Καταστροφής, σχετικό Υπόδειγμα

3.Γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

4.Πρόσκληση του Ορκωτού της Εταιρείας.

5.Αποδεικτικό Χωματερής

6.Λογιστικές Εγγραφές

7.Επιστροφή ή όχι του ΦΠΑ που εκπέστηκε κατά την αγορά των εμπορευμάτων, α΄υλών κ.λ.π.( ΝΟΜΟΣ 2859/2000 περίπτωση 33παρ 1β).

 

 

1.Πρακτικό Δ.Σ. για την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, Υπόδειγμα

 

Πρακτικό Δ.Σ.

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Α.Ε. Βιοτεχνική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Κατασκευών» και με διακριτικό τίτλο “ ΚΑΠΠΑ Α.Ε..

 

Της 23-04-2009

 

Σήμερα την 23η Απριλίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Παππά, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 24, του Δήμου Αθηναίων ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   Παππάς Κώστας                       Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   Παππά Ιωάννα                          Αντιπρόεδρος

3.   Παππά Μαρία                            Μέλος

4.   Παππάς θωμάς                         Μέλος

5.   Παππάς Ανάργυρος                  Μέλος

 

Προσελήφθη δε, η κα. Μιγαδάκη Βασιλική ως γραμματέας.

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Καταστροφή των άχρηστων εμπορευμάτων της εταιρείας και εξουσιοδότηση αρμόδιας Επιτροπής καταστροφής.

 

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταστροφή των άχρηστων παγίων της. Ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Μιχάλη Καρούσος, Μιδαγάκη Βασιλική και Μαρία Παππα, ως μέλη της Επιτροπής καταστροφής, όπως ταραστούν, στον τόπο καταστροφής των αχρήστων παγίων της εταιρείας, την 24/04/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και υπογράψουν κάθε απαιτούμενο σχετικό έγγραφο.

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.

 

 

Παππάς Κώστας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δνων Σύμβουλος

 

 

 

2.Σύνταξη Πρωτοκόλλου Καταστροφής, σχετικό Υπόδειγμα

 

ΑΘΗΝΑ 24/04/2009

Εταιρεία : ΚΑΠΠΑ Α.Ε..

Οδός :     Λάμπρου Κατσώνη 24

Πόλη : Αθήνα

Τηλ. 210-999ΧΧΧΧΧ

ΑΦΜ 09420ΧΧΧΧ

 

Πρωτόκολλο Καταστροφής

 

Σήμερα 24/04/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., η εταιρεία Γεώργιος ΚΑΠΠΑ Α.Ε. Βιοτεχνική Εταιρεία Ηλεκτρ. Κατασκευών –με δ.τ. « ΚΑΠΠΑ Α.Ε.» προχώρησε στην καταστροφή των άχρηστων εμπορευμάτων επί της οδού Τεμπών 14 Αγ.Παρασκευή, ως περιγράφεται συνημμένα.

Η επιτροπή καταστροφής που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ/Σ της εταιρείας αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:

1.                 Καρούσος Μιχάλης

2.                 Μιγαδάκη Βασιλική

3.                 Παππά Μαρία

Τα εμπορεύματα που καταστράφηκαν είναι αυτά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα καταστροφής που επισυνάπτουμε, τον οποίον υπογράφουν και αποδέχονται, τα μέλη της επιτροπής καταστροφής.

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 

 

Καρούσος Μιχάλης

 

Μιγαδάκη Βασιλική

 

Παππά Μαρία

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Αποθήκης Καματερού Οδός Σπύρου Λούη 14

 

α/α

Κωδικός Είδους

Περιγραφή Είδους

Τεμάχια

Αξίας

Σύνολο Αξίας

1

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.44

10

20

200 ευρώ

2

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.43

12

25

300 ευρώ

3

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.43

9

40

360 ευρώ

4

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.41

38

55

2.090 ευρώ

5

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.45

55

48

2.640 ευρώ

6

10.0526ΧΤ

Παπούτσι ανδρικό καφέ Νο.46

67

85

5.695 ευρώ

 

Σύνολα

 

191

 

11.285 ευρώ

 

3.Γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

 

Σε έντυπο Β1 ή σε επιστολόχαρτο της εταιρείας η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Προϊστάμενο της Εφορίας που υπάγεται την απόφαση της να προβεί σε καταστροφή των αγαθών που θέλει. Ο Προϊστάμενα της Δ.Ο.Υ. μπορεί εάν θέλει να στείλει υπάλληλο της Εφορίας του χωρίς να τον δεσμεύει ο Νόμος αυτό να γίνει υποχρεωτικά.

 

Εξάλλου σύμφωνα με τις αποφάσεις το Σ.Τ.Ε. 2936/1988 & 3422/1991 το νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την καταστροφή των αποθεμάτων είναι το πρωτόκολλο Καταστροφής καθώς ούτε ο ΚΒΣ ούτε κάποιος άλλος νόμος προβλέπει κάτι άλλο.

 

4.Πρόσκληση του Ορκωτού της Εταιρείας.

 

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς λογιστές θα μπορούσε να συμμετέχει και ο Ορκωτός, καθώς σε μεγάλης έκτασης Καταστροφής Αποθεμάτων το Πιστοπιοιητκό του θα ισχυροπεί ακόμα περισσότερο την αληθοφάνεια της Καταστροφής.

 

5.Αποδεικτικό Χωματερής

 

Το παραστατικό που μας εκδίδει η Χωματερή μαζί με τα ζυγολόγια ,καθώς και τα Δελτία Αποστολής μας προς την Χωματερή είναι ακόμα μερικά απαραίτητα έγγραφα που θα μας χρειαστούν σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές, τόσο Τακτικού Ελέγχου όσου και Έκτακτου.

 

Σημείωση: Στην περίπτωση που τα είδη που θέλουμε να καταστρέψουμε αφορούν ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π, πρέπει να αποτανθώ σε Εταιρείες Ανακύκλωσης, είτε σε μηχανολόγο-μηχανικό οι οποίοι και θα μου δώσουν πιστοποιητικό για να μπορέσω να πάω στην Χωματερή.

 

 

 

 

6.Λογιστικές Εγγραφές,   Νο.51-Γνωμάτευση 1282/1990

 

ΓΕΝΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 Εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε.

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

81.02.010

Zημιές από Καταστροφή Ακατ.Αποθ/των

11.285,00

 

 

 

 

 

              78.11

Αξία  Καταστροφή Ακατ.Αποθ/των

 

11.285,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Πρωτόκολλο Καταστροφής,σχετ.ΔΑ-12,13/24/04/2009

 11.285,00

 11.285,00

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 Εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε.

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

98.99.04.002

Έκτακτες Zημιές

11.285,00

 

              90.08.00.081

Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελ/τα λογ/να

 

11.285,00

90.07.078.011

Αξία Καταστροφή Ακατ.Αποθ/των

 

11.285,00

 

96.22.078.011

Έσοδα Καταστροφής Ακατ.Αποθ/των

 

 

11.285,00

96.20.078.011

Κόστος Αποθεμάτων που κατστράφηκαν

 

11.285,00

 

 

94.20.00.001

Εμπορεύματα Χρήσης

 

 

11.285,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Πρωτόκολλο Καταστροφής,σχετ.ΔΑ-12,13/24/04/2009

 11.285,00

 11.285,00

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

 

 

 

7.Επιστροφή ή όχι του ΦΠΑ που εκπέστηκε κατά την αγορά των εμπορευμάτων, α΄υλών κ.λ.π..

 

 

                 Άρθρο 33 (ΝΟΜΟΥ 2859/2000 ΦΠΑ)
Διακανονισμός εκπτώσεων


1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, οι οπαίες υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 38, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη η μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,


β) μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, όπως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.

Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

 

Συνεπώς δεν επιστρέφεται ο ΦΠΑ.

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90