29/01/2014
Άρθρο: Ελλείματα - Πλεονάσματα κατά την παραλαβή αποθεμάτων

 

 

Ι. Διαφορές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή αποθεμάτων

 

Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή αγοραζόμενων αγαθών διαπιστώνονται διαφορές στις ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά δελτία αποστολής και σε αυτές που πραγματικά παραλαμβάνονται τότε :

 

I.1 Για τα Ελλείμματα: έχουμε την ακόλουθη εγγραφή

 

                 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Για την Εταιρεία……………..

 

Ο Λογιστής

 

 

1.Έκδοση εντός της ίδιας μέρας Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής με την ποσότητα που εντοπίστηκε έλλειμμα π.χ. 10 τεμάχια από το είδος Α 

Οπότε 10 τεμάχια χ 2 ευρώ = 20 ευρώ, το οποίο αποστέλλεται στον Προμ/τή για την έκδοση πιστωτικού.

 Υπογραφή από τον αποθηκάριο πάνω στο ΔΠΠ της πραγματικής ποσότητας που παρέλαβε καθώς και υπογραφή του μεταφορέα του είδους Α΄.

 

2. Επί του ΔΠΠ (Θεωρημένου σύμφ. Άρθρο 10 παρ.1ΚΒΣ) αναγράφεται η σημείωση ότι πρόκειται για παραλαβή αγαθών με διαφορετική ποσότητα από αυτήν που αναγράφεται στο Δα ή ΤΔΑ του Προμηθευτή, αναγράφοντας δε και σχετικά παραστατικά

 

3. Σε περιπτώσεις που την διακίνηση την κάνει μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης μπορεί να εκδίδεται από τον μεταφορέα διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς άρθρο 16παρ.10ΚΒΣ

 

4. Ο προμηθευτής εκδίδει το Πιστωτικό Νο.5/05-04-2008 για το κλείσιμο του ΔΠΠ που έχουμε εκδώσει οπότε :

 

          ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

Για την Εταιρεία……………..

 

Ο Λογιστής

 

5. Εγγραφή σε Αναλυτική λογιστική του Δ.Π.Π. που εκδώσαμε

 

            ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.Οι διαφορές (ελλείμματα - πλέον/τα ) δεν πρέπει να έχουν μεγάλη συχν. και το μέγεθος των διαφορών να δικαιολογείται από την ιδιομορφία των αγαθών ή άλλες συνθήκες γνωμ. ΕΣΥΛ 231/1994.

 

2.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προσθετικά καταχωρούνται τα πλεονάσματα στην αποθήκη – στήλη εισαγωγών και αφαιρετικά τα ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ.

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 231/1994 ΕΣΥΛ

 

α) Σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού σχεδίου (οαραγρ.2.2.203-2.2.205 και 5.215) και τις οικίες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρα και 8 Π.Δ. 186/1992)

Δεν επιτρέπεται για τα διαπιστούμενα κατά την παραλαβή αγορασμένων αγαθών ελλείμματα ή πλεονάσματα να διενεργούνται εγγραφές πρόβλεψης «πρόβλεψης της αξίας των διαφορών κατά το χρόνο της ποσοτικής καταχώρισης των ελλειμμάτων» κ.λ.π

 

β) Σύμφωνα με τους κανόνες του Γ.Λ.Σ και τις βασικές λογιστικές αρχές, με την αξία των ποσοτικών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή αγοραζόμενων αγαθών , χρεώνεται ή πιστώνεται ανάλογα ο προμηθευτής (στο λογ/σμο 50) , με αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση των λογ/σμών αγορών Ομάδας 2 και λογ/σμού 94 καθώς και των ενταγμένων στον 94 μερίδων αποθήκης.

 

γ) Για την ιδιαίτερη εμφάνιση των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων, όπως απαιτεί και η ερμην.εγκύκλιος του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 υπ’ αριθμ.3/1992 στην παραγρ.8.6.64) οι προηγούμενες τακτοποιητκές λογιστικές εγγραφές επιβάλλεται να διενεργούνται ως ακολούθως :

 

γα) Κατά την παραλαβή των αγαθών, οι εγγραφές χρεώσεως των λογ/σμών αγορών της ομάδας 2 και του πρωτοβαθμίου 94 και των ( κάτω από τον 94 τηρούμενων) μερίδων αποθήκης και αντίστοιχης πιστώσεως του προμηθευτή στο λογ/σμό 50, θα γίνονται με βάση τα δεδομένα του τιμολογίου του προμηθευτή (ποσότητες και αξίες).

 

γβ) Για τα διαπιστούμενα κατά την παραλαβή ελλείμματα θα διενεργείται αμέσως και οπωσδήποτε τη ίδια ημέρα, εγγραφή χρεώσεως του προμηθευτή και αντίστοιχης πιστώσεως των λογ/σμών αγορών ( ομάδας 2 και 94) καθώς κα των μερίδων της αποθήκης (δηλ.του βιβλίου αποθήκης που είναι η τελευταία βαθμίδα των λογ/σμών 94 ), με την αιτιολογία « ελλείμματα τιμολογίου ……..» και έτσι τελικά στις μερίδες αποθήκης « και τους οικείους λογαριασμούς αγορών »

Θα απομείνει ποσότητα που πραγματικά παραλήφθηκε και εισήχθηκε στην αποθήκη, με την αντίστοιχη αξία της.

 

Για την εγγραφή αυτή θα εκδίδεται αριθμημένο αθεώρητο Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής που θα φέρει τα πλήρη στοιχεία (φίρμα κ.λ.π) της επιχειρήσεως και θα υπογράφεται αρμοδίως, στο οποίο θα επισυνάπτονται και τα σχετικά αποδεικτικά των ελλειμμάτων στοιχεία (ζυγολόγια,αποδεικτικά παραλαβής κ.λ.π).

Στα δικαιολογητικά των εγγραφών αυτών απαραίτητος θα επισυνάπτονται και τα μεταγενέστερος λαμβανόμενα οικεία πιστωτικά τιμολόγια του προμηθευτή.

 

γγ) Για τα διαπιστούμενα πλεονάσματα θα γίνονται ανάλογες των προηγούμενων λογιστικές εγγραφές.

 

γδ) όπως τονίζεται και στην προαναφερθείσα ερμην. εγκύκλιο του Κ.Β.Σ., οι περιπτώσεις να προκύπτουν ελλείμματα και πλεονάσματα δεν πρέπει να έχουν μεγάλη συχνότητα και πάντως η συχνότητας τους και το ύψος τους πρέπει να δικαιολογείται από την ιδιομορφία των αγαθών ή από άλλες ειδικές συνθήκες.

 

Πηγή: Άρθρo επιστημονικής ομάδας Power Tax


efm_728x90