27/12/2013
Πολ. 1157/14.06.2001, Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 περί Κ.Β.Σ. (Φ.Ε.Κ 84Α726-5-1992 όπως ισχύει).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' και στ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του ως άνω Π.Δ.

3. Την υπ' αριθμ. 1039336/441/006/21-4-2000 (ΦΕΚ. 571Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α") "Απλουστεύσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., αλλά και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

`Αρθρο 1

Υποβολή καταστάσεων - ισοζυγίων και - πιστοποίηση υποκειμένων

1. Στους επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις καταστάσεις και το ισοζύγιο του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 , (ΦΕΚ 84 Α'/1992), παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αυτών, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet).

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υπόχρεους των οποίων η αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι ενταγμένη στο σύστημα ΤΑΧIS. Οι παραπάνω μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (ΤΑΧΙSnet) πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων -ισοζυγίων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

3. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

 

`Αρθρο 2

Ημερομηνία υποβολής

1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων - ισοζυγίων δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα ΤΑΧISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση -ισοζύγιο, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.

 

`Αρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής - Προϋποθέσεις υποβολής

Α) Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής υποβάλλονται:

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών

- Ισοζύγιο λογαριασμών

 

Β) Οι καταστάσεις ή το ισοζύγιο γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλουν ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.

 

`Αρθρο 4

Τρόπος υποβολής

 

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων ή ισοζυγίου είναι ισοδύναμη με την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα και μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

α) Πληκτρολογούνται από τον χρήστη - υπόχρεο αναλυτικά τα περιεχόμενα στοιχεία της κατάστασης σε ηλεκτρονικά διαμορφωμένα πλαίσια.

β) Καταχωρούνται από το χρήστη-υπόχρεο μόνο τα βασικά στοιχεία της κατάστασης (συνολικός αριθμός φορολογικών στοιχείων και συνολική αξία συναλλαγών) ή ισοζυγίου (σύνολο αξιών χρέωσης - πίστωσης, χρεωστικών -πιστωτικών υπολοίπων). Τα περιεχόμενα αναλυτικά στοιχεία τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά με επισυναπτόμενο μαγνητικό αρχείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

2. Στην περίπτωση διπλής υποβολής κατάστασης - ισοζυγίου, για την ίδια χρονική περίοδο, μέσω ΤAXISnet και μέσω Δ.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω ΤΑΧΙSnet.

 

`Αρθρο 5

Αποδεικτικό υποβολής

1. Η εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης ή του ισοζυγίου συσχετισμένης με τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής τους ή η εκτύπωσή τους μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για τον υπόχρεο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής αντίστοιχα.

2. Ειδικότερα σε περιπτώσεις αποστολής μαγνητικού αρχείου αντί της κατάστασης - ισοζυγίου θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται τα βασικά στοιχεία του υπόχρεου και τα γενικά σύνολα πλήθους των φορολογικών στοιχείων και αξίας αυτών, όσον αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, καθώς και τα σύνολα χρέωσης, πίστωσης, χρεωστικών υπολοίπων, πιστωτικών υπολοίπων, όσον αφορά τα ισοζύγια λογαριασμών.

 

`Αρθρο 6

Αναστολή της πιστοποίησης

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή:

α) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος με έγγραφη αίτηση του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, ζητήσει την διαγραφή -απενεργοποίηση του.

β) Στην περίπτωση μεταφοράς της έδρας του υπόχρεου, σε περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. η οποία δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα ΤΑΧΙS.

γ) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή - υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

 

2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

`Αρθρο 7

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης - ισοζυγίου διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

 

`Αρθρο 8

Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από το ΤΑΧISnet, αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων - ισοζυγίων, κατά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - Κ.Β.Σ.

2. Στις περιπτώσεις παραλαβής καταστάσεων που περιλαμβάνουν λανθασμένα ή μη συσχετισμένο Α.Φ.Μ. η Γ.Γ.Π.Σ ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου για έλεγχο του περιεχομένου της κατάστασης.

3. Το περιεχόμενο των προς διασταύρωση καταστάσεων - ισοζυγίων θα παραμένει στην Γ.Γ.Π.Σ. προς επεξεργασία και θα παρέχεται στη Δ.Ο.Υ. και τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες, εφόσον ζητηθεί.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 περί "Κ.Β.Σ." όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

`Αρθρο 9

Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή:


efm_728x90