27/12/2013
Πολ. 1107/24.03.1997, Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α`) "Κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες διατάξεις"

 

Σας κοινοποιούμε πιο κάτω ορισμένες διατάξεις του ν. 2459/1997, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦEK A` 17/18.2.1997).

Ειδικότερα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19α και 20 παράγρ. 6 και 7 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

α) Αρθρο 19α

Διατάξεων που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92)

 

Ι. Υποβολή ισοζυγίων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε στο άρθρο 20 του Π.Δ/τος 186/1992 εβδόμη (7) παράγραφος και για την διευκόλυνση της λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου ESKORT, ορίζεται ότι επιτηδευματίες που τηρούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, μέχρι την 25η του πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά.

Το ανωτέρω ισοζύγιο από τους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες).

 

2. Είδος ισοζυγίου

Το ισοζύγιο που υποβάλλεται είναι το τελευταίο προσωρινό (προσαρμοσμένο ισοζύγιο) πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών, στο οποίο περιέχονται οι διορθωτικές εγγραφές, οι εγγραφές τακτοποίησης και όσες εγγραφές προηγούνται των εγγραφών κλεισίματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που κατά το κλείσιμο των λογαριασμών χρησιμοποιούνται ενδιάμεσοι λογαριασμοί και εμφανίζονται τα υπόλοιπα των αποτελεσματικών λογαριασμών μπορεί να υποβάλλεται το οριστικό ισοζύγιο.

 

3. Περιεχόμενα

Η κατάσταση (ισοζύγιο) περιλαμβάνει:

- Τους λογαριασμούς όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λπ.) των Ομάδων 2 (πλην μερίδων αποθήκης) 6, 7 και 8, από δε την Ομάδα 5 όλες τις βαθμίδες του λογ. 54. Για τις τράπεζες οι λογαριασμοί των ομάδων 2 και 7 να περιλαμβάνουν τον πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο λογαριασμό.

- Τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των Ομάδων 1, 3, 4, 5 (όλες οι βαθμίδες του λογ. 54) και 10.

 

4. Μορφή

Οι λογαριασμοί θα εμφανίζονται με την εξής σειρά, δηλαδή Ομάδα 0 (10), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Η κατάσταση του ισοζυγίου θα έχει τη μορφή πίνακα με τρεις (3) στήλες

- Στην πρώτη στήλη θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών με την πιο κάτω σειρά:

- Πρωτοβάθμιος

- Δευτεροβάθμιος

- Τριτοβάθμιος

- Τεταρτοβάθμιος κ.λπ.

- Στη δεύτερη στήλη θα αναγράφεται υποχρεωτικά η περιγραφή των λογαριασμών όταν αυτοί δεν είναι υποχρεωτικοί (θεσμοθετημένοι).

- Στην τρίτη στήλη θα αναγράφεται το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν το υπόλοιπο είναι πιστωτικό θα έχει το πρόσιμο πλην (-).

Υπόδειγμα κατάστασης ισοζυγίου παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

5. Τρόπος υποβολής

Μαζί με το ισοζύγιο θα υποβάλλεται και έγγραφο υποβολής εις τριπλούν, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (τμήμα Κ.Β.Σ.) και το δεύτερο αντίγραφο, αφού υπογραφεί για την παραλαβή, θα παραδίδεται στον υπόχρεο.

Στο έγγραφο υποβολής, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποχρέου θα περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία:

- Διαχειριστική περίοδος

- Σύνολο χρέωσης ισοζυγίου

- Σύνολο πίστωσης ισοζυγίου

- Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων ισοζυγίου

- Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων ισοζυγίου

 

Επίσης αναγράφεται και το πλήθος των δισκετών, όταν το ισοζύγιο υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική θα υποβάλλουν ενιαίο ισοζύγιο ολόκληρης της επιχείρησης, στην Δ.Ο.Υ. της έδρας.

Υπόδειγμα του εγγράφου παραλαβής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του Ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή

 

Το αρχείο θα

- έχει παραχθεί από λειτουργικό σύστημα ΜS - DOS

- ονομάζεται ΑΦΜ.trb, όπου ΑΦΜ ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης

- είναι αποθηκευμένο σε δισκέττες 3.5_

- έχει οργάνωση line sequential και κώδικα εγγραφής ASCII ELOT 928

- περιέχει εγγραφές (records) δύο τύπων:

* HDR: όπου θα είναι η πρώτη εγγραφή και δεν επαναλαμβάνεται

* TRB: θα εγγράφονται ανά γραμμή οι λογαριασμοί.

 

Περιγραφή εγγραφών

Πεδίο από έως τυπος τιμές - παρατηρήσεις (μήκος) τύπος 1 3 Χ(3) τιμή: HDR εγγραφής

ΑΦΜ 4 11 Ν (8)

περίοδος 12 20 Χ(9) ΜΜΕΕ-ΜΜΕΕ περίοδος στην οποία αφορά το Ισοζύγιο

τύπος 1 3 Χ(3) τιμή: TRB εγγραφής

κωδικός 4 28 Χ(25) Ο κωδικός περιέχει υποχρεωτικά λογαριασμού τελείες για τον διαχωρισμό των επιπέδων των λογαριασμών περιγραφή 29 103 Χ(75) Μπορεί να περιέχει πεζά και λογαριασμού κεφαλαία, ελληνικά ή λατινικά

πρόσημο 104 104 Χ(1) τιμή:+/- για θετικά και αρνητικά ποσά αντίστοιχα ποσό 105 119 Ν(15) Το υπόλοιπο του λογαριασμού

Οι ενδείξεις Χ και Ν στη στήλη _τύπος (μήκος)_ σημαίνουν αντίστοιχα αλφαριθμητικά και αριθμητικά πεδία.

7. Εναρξη εφαρμογής (Από λήξη διαχ. περιόδου 31.12.96)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 19α, η εφαρμογή της υποχρέωσης αρχίζει από τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε την 31.12.1996. _Ετσι όλες οι επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) υποχρεούνται να υποβάλλουν το ισοζύγιο που αναφέρεται στην παρ. 2 της παρούσας, χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο από Η/Υ.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την πρώτη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι το ισοζύγιο μπορεί να υποβληθεί και σε διαφορετική μορφή από το υπόδειγμα, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν τα δεδομένα του υποδείγματος. (Η ευχέρεια αυτή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις υποβολής σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα).

Σημειώνεται ότι, κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή του ισοζυγίου σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Υποχρεωτική υποβολή ισοζυγίων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (από διαχ. περίδο που λήγει την 30.6.1997 και στο εξής)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 19α, προκειμένου να υπάρξει χρόνος προετοιμασίας, οι επιχειρήσεις οι οποίες ενημερώνουν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ανωτέρω ισοζύγια σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες) από τις διαχ. περιόδους που λήγουν την 30/6/1997 και στο εξής.

Σημειώνεται ότι και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν την 31.12.1996, εφόσον έχουν προετοιμαστεί μπορούν να υποβάλλουν τα ισοζύγια σε δισκέτες σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 6 της παρούσας και το σχετ. υπόδειγμα).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Υπόδειγμα εγγράφου υποβολής ισοζυγίου.

 

Προς την Δ.Ο.Υ. ..................

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ Α.Φ.Μ.:.............................. Αριθ. Φακέλου(όπου υπάρχει):.............................. Επώνυμο ή Επωνυμία:.............................. _Ονομα:.............................. _Ονομα Πατρός ή συζύγου .............................. Επάγγελμα:.............................. Διεύθυνση: Οδός:................... Αριθ.:........ Πόλη:............... ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Διαχειριστικό έτος από __/__/__ έως __/__/__

 

Υποβάλλουμε το τελευταίο προσωρινό ή οριστικό ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19α του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α_).

 

Το ισοζύγιο υποβάλεται: Χειρόγραφα

 

Δισκέτες Πλήθος Δισκετών

 

Σύνολα πρωτοβαθμίων Χρέωσης:................ Πίστωσης:................ Χρεωστικού υπολοίπου:................ Πιστωτικού υπολοίπου:................

 

Ημερομηνία,

 

................. Ο Υποβάλλων Παραλαβή

 

II. Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης

Με τις διατάξεις της παραγρ. 2, παρέχεται η ευχέρεια στους επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., να αλλάξουν την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων τους, κατά το πρώτο έτος που θα προσδιορίζουν μηνιαίο αποτέλεσμα, χωρίς να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Ε.Λ.Β. κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 28 του Κώδικα.

Η ευχέρεια αυτή παρέχεται στους επιτηδευματίες κατά το πρώτο έτος που θα προσδιορίζουν μηνιαία αποτελέσματα (προαιρετικά ή υποχρεωτικά). _Ετσι οι επιτηδευματίες οι οποίοι από 1.1.1998 θα εξάγουν μηνιαίο αποτέλεσμα, έχουν την δυνατότητα από 1.1.1998 να αλλάξουν την μέθοδο αποτίμησής τους, χωρίς να υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Λ.Β. (είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή τα αποθέματα της επιχείρησης κατά την 31.12.97 θα αποτιμηθούν με την μέθοδο που ακολουθούσε).

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ευχέρεια παρέχεται και στις περιπτώσεις εκείνες που οι επιτηδευματίες θα εφαρμόσουν την ομάδα 9 και θα εξάγουν μηνιαίο αποτέλεσμα για πρώτη φορά σε χρήση μεταγενέστερη της χρήσης 1/1-31/12/98.

_Ετσι αν π.χ. επιχείρηση από 1/1/1999 εφαρμόσει την ομάδα 9 και εξάγει μηνιαίο αποτέλεσμα για πρώτη φορά, τότε από 1.1.1999 μπορεί να αλλάξει την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της.

Τονίζεται ότι η ευχέρεια αυτή της αλλαγής της μεθόδου αποτίμησης χωρίς την υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης στην Ε.Λ.Β. παρέχεται, ανεξάρτητα εάν οι επιτηδευματίες αυτοί είχαν λάβει στο παρελθόν ανάλογη έγκριση από την Ε.Λ.Β., για αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω ευχέρεια περιοριστικά δίνεται μόνο κατά το πρώτο έτος εξαγωγής μηνιαίου αποτελέσματος. _Ετσι επιτηδευματίας ο οποίος π.χ. την χρήση 1998 εξήγαγε μηνιαίο αποτέλεσμα χωρίς να αλλάξει τη μέθοδο αυτή, εάν από 1/1/1999 θελήσει να αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησής του, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Ε.Λ.Β. μέχρι την 31/7/1998 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.

ΙΙΙ. Χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων

Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Β.Σ., προκειμένου να εναρμονιστεί ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων των χρήσεων μέχρι την 31.12.1991 ή μέχρι την 30.6.92 (προκειμένου περί επιτηδευματιών που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις 30.6.1992) με τον χρόνο παραγραφής στη φορολογία εισοδήματος, έτσι όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 παραγρ. 2 του ν. 2065/1992.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες διατάξεις τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι την 31.12.1991 ή μέχρι την 30.6.1992 διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 99/77 ως ίσχυε, δηλαδή 15 χρόνια τα βιβλία και 11 χρόνια τα στοιχεία.

β) Αρθρο 20 παραγρ. 6 και 7

Διατάξεων που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και των στοιχείων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών

1. ξπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστώνεται νόθευση, διάθεση, μεταφορά ή χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από τη θέρμανση χρήσεις, τα βιβλία του K.B.Σ. (Π.Δ. 186/92), των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, είναι ανακριβή και ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων, στη φορολογία εισοδήματος, ενεργείται εξωλογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955 (τώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2238/1994), ο δε προβλεπόμενος Μοναδικός Συντελεστής καθαρού κέρδους (M.Σ.K.K.), για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, τριπλασιάζεται.

Επίσης, εάν οι παραβάτες εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης τα τυχόν προβλεπόμενα κατ` αποκοπή καθαρά κέρδη τριπλασιάζονται.

Σημειώνεται επίσης ότι για τους προηγούμενους παραβάτες (επιχειρήσεις ή επαγγελματίες), πέραν των επιπτώσεων από πλευράς κύρους των βιβλίων, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου και νόμου, προβλέπονται ακόμη και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, κλπ.).

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του πετρελαίου θέρμανσης έγινε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993. λτσι, κατά τη διάταξη αυτή, ως πετρέλαιο ή κηροζίνη θέρμανσης, θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 2214/1994 προβλέφθηκε ότι, εάν πετρέλαιο θέρμανσης δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993, οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα δεν εφαρμόζονται, με την προϋπόθεση ότι, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 2214/1994) στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως (11.5.1994), θα καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

Ετσι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 2214/1994 είχαν αρθεί, και με τις προϋποθέσεις που έθεταν οι διατάξεις αυτές, οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992, δηλαδή οι κυρώσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, κλπ., ενώ δεν είχαν αρθεί οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου και νόμου, δηλ. οι φορολογικές κυρώσεις που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που είχαν καταβάλλει, μέσα σε τρείς (3) μήνες από 11.5.1994, τη διαφορά μεταξύ φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

3. Ηδη με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του ν. 2459/1997 (ΦEK 17 A`) αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 2214/1994 (11.5.1994) και ορίζεται ότι αίρονται και οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 επιπτώσεις που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, εφόσον εντός τριμήνου από 11.5.1994 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2214/1994) στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως είχε καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους.

Ετσι, σε όσες περιπτώσεις, στους φορολογικούς ελέγχους, αποδεικνύεται ότι οι επιτηδευματίες είχαν καταβάλλει, μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του ν. 2214/1994 (11.5.1994), τη σχετική διαφορά μεταξύ των των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους, τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών αυτών δεν θα κρίνονται ως ανακριβή εκ του λόγου αυτού και γενικά δεν θα επέρχονται οι επιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992.

Σε όσες όμως περιπτώσεις δεν αποδεικνύεται καταβολή, κατά το ως άνω τρίμηνο χρονικό διάστημα, της διαφοράς μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών θα κρίνονται ως ανακριβή και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (τριπλασιασμός M.Σ.K.K., κ.λπ.).

Πηγή:


efm_728x90