27/12/2013
Πολ.1147/20.06.2013, Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν.4093/2012 - ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ίσχυαν έως 31.12.2012 και του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν.4093/2012

- ΦΕΚ 222/Α712.11.2012) όπως ισχύουν από 1.1.2013, περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση.

 

3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574/Β7 24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ­πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

 

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, λόγω των αυξημένων φορολογικών υπο­χρεώσεων, κατά την παρούσα χρονική περίοδο.

 

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2013, για την υποβολή όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, ως ακολούθως:

 

- Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3.

- Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6.

- Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9.

- Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πηγή:


efm_728x90