Χρόνος Διαφύλαξης Βιβλίων και Στοιχείων & Παραγραφής Υποθέσεων