19/12/2013
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων

 

Αρ.Πρωτ. 1044338/13.07.06

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β Αθήνα,

13 Ιουλίου 2006

Αρ. Πρωτ.: 1044338/359/0015

Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 11 84

ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : ∆. Καρύδη Τηλέφωνο : 210-3638389

Προς Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πλ. Μοριχόβου 1 546 25 Θεσσαλονίκη

Κοιν. Ε.Σ.Ε.Ε. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μητροπόλεως 42 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ»

Απαντώντας στο 102/4-5-2006 υπόμνημά σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.∆. 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ∆ημοσίου για επιβολή φόρου.

Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των διοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του Νόμου (14/12/2004) σε έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-1-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας σας διατηρούνται ως ακολούθως:

- Τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του ∆ημοσίου για επιβολή φόρου ή έχει λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.

- Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) πρέπει να διατηρηθούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ∆ημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994), ως εξής:

Βιβλία Χρήσης 2000 μέχρι 31/12/2006 »

» 2001 » 31/12/2007 »

» 2002 » 31/12/2008 »

» 2003 » 31/12/2009 κ.ο.κ.

- Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγράφων των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές καθίστανται αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του Ν. 3296/1994 (14/12/1994) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ∆ημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

- Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν ισχύουν για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία, ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του ∆ημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 18 του Ν. 3091/2002, 22 παρ. 3 του Ν. 3212/2003 και 84 παρ. 5 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

 Ακολουθεί Βοηθητικός Πίνακας ο οποίος δεν αποτελεί τμήμα της Απόφασης

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1989

ΜΕΧΡΙ 31/12/2000

1990-1991

ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

1992-93-94-95-96-97

ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 ή ΜΕΧΡΙ 27/2/2004

1998-1999

ΜΕΧΡΙ 31/12/2005

2000

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2001

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2002

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2003

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2004

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2005

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2006

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2007

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016

2011

ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

2012

ΜΕΧΡΙ 31/12/2018

2013

ΜΕΧΡΙ 31/12/2019

ΠΛΑΣΤΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ -ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν.3091/02 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 22 του ν.3212/03, θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής για υποθέσεις πλαστών, εικονικών, νοθευμένων στοιχείων, εφόσον έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικέιες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. μέχρι τον κανονικό χρόνο παραγραφής. Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επομένων χρήσεων για οποίες ο χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παραταθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή. Π.χ., εφόσον παραταθεί η προθεσμία παραγραφής για τη χρήση 2000, τότε και η παραγραφή για τη χρήση 2001 μετατίθεται μέχρι το νέο χρόνο παραγραφής (31/12/2008).

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή από 31/12/02 και μετά.

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ.22 του ν.3212/03 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον κανονικό χρόνο παραγραφής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση της παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών-νοθευμένων στοιχείων, όσο και τις προηγούμενες χρήσεις για τις οποίες δεν είχε ή δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 3212/03 (31/12/2003).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1998 Κ.Λ.Π

Με την παραγρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 3296/04 παρατάθηκε για ένα (1) έτος ο χρόνος παραγραφής για την χρήση 1998, καθώς και των προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής είχε παραταθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 3091/02 και ν. 3212/03 και έληγε στις 31/12/2004.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

     Επί μη υποβολής δήλωσης φορλογίας εισοδήματος, το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15 ετών από την λήξη της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης (σχετ. ʼρθρο 84 του ν. 2238/94).

     Στο Φ.Π.Α., επί μη υποβολής περιοδικής  ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ο χρόνος παραγραφής είναι 15 έτη για χρήσεις μέχρι 1994 και 10 έτη για χρήσεις 1995 και επόμενες από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης (σχετ. άρθρο 57 του ν.2859/2000).

 

Παράταση έως 27/2/2004 ορισμένων υποθέσεων

 

(σχετ. άρθ. 22 παρ. 1 του ν.3212/2003

 

Και εγκ. 1114957/1928/ΔΕ-Α/2003)

 

 

Πηγή:


efm_728x90