24/12/2013
Πολ. 1097/05.04.2012, Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 15 του άρθρου 41 β) τις διατάξεις του άρθρου 42

 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 57

 

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

 

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88).

 

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1084/30.3.2012.

 

4. Τη με αριθ. πρωτ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792Β78.12.2011).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1084/2012, οι αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβάλλονται και στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη, στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται απ’ ευθείας από το δικαιούχο αγρότη, ή στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης, στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης.

2. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων επιστροφής σε Δ.Ο.Υ. που δεν διαθέτει τμήμα ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. αυτή πραγματοποιεί τον προληπτικό έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1084/2012 και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, ζητείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1084/2012. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. που διενεργεί τον έλεγχο.

3. Μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής, οι Δ.Ο.Υ. που δεν διαθέτουν τμήμα ελέγχου διαβιβάζουν τις αιτήσεις επιστροφής στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1084/2012, προκειμένου για τη διενέργεια ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 10 της ίδιας απόφασης.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 

Πηγή:


efm_728x90