24/12/2013
Πολ. 1061/26.03.2008, Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. Όρια Απαλλαγής του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις
Πηγή:


efm_728x90